Szeptember

2007. szeptember 2.
„Drága gyermekek! Ezekben az időkben, Isten jeleinek az idején, ne féljetek, mert veletek vagyok. Isten hatalmas szeretete küld hozzátok, hogy az üdvösségre vezesselek benneteket. Adjátok nekem a böjt és ima által megtisztult, egyszerű szíveteket. Egyedül szívetek egyszerűségében van az üdvösségetek. Veletek leszek, és vezetlek benneteket. Köszönöm!”
2007. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy a legforróbb szeretettől lángoljon szívetek a Megfeszített iránt, és ne feledjétek, hogy irántatok való szeretetből adta oda az életét azért, hogy üdvözüljetek. Gyermekeim, elmélkedjetek és imádkozzatok, hogy a szívetek megnyíljon Isten szeretete előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2008. szeptember 2.
„Édesanyai szívemmel ma arra hívlak benneteket, akik összegyűltetek körülöttem, hogy szeressétek testvéreiteket. Gyermekeim, álljatok meg. Nézzetek testvéreitek szemébe, és lássátok meg benne Fiamat, Jézust. Ha örömöt láttok, örüljetek vele. Ha fájdalom van testvéred szemében, űzd el azt gyengédségeddel és jóságoddal, mert szeretet nélkül elveszettek vagytok. Egyedül a szeretet hatékony, és képes a csodákra. A szeretet létrehozza az egységet Fiammal, és szívem győzelmét. Ezért gyermekeim, szeressetek.”
Medjugorje, 2008. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Az életetek legyen újból döntés a béke mellett. Legyetek a béke örömteli hordozói, és ne feledjétek, hogy kegyelmi időben éltek, amikor Isten jelenlétem által nagy kegyelmeket ad. Ne zárkózzatok be gyermekeim, hanem használjátok ki ezt az időt, kérjétek életetekben a béke és a szeretet ajándékát, hogy mások számára tanúkká válhassatok. Anyai áldásommal megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2009. szeptember 2.
Drága Gyermekek! Édesanyai szívvel hívlak ma benneteket arra, hogy tanuljatok meg teljesen és feltétel nélkül megbocsátani. Igazságtalanságtól, árulástól és rágalmaktól szenvedtek, de ezáltal közelebb vagytok Istenhez és kedvesebbek számára. Gyermekeim, imádkozzatok a szeretet ajándékáért. Csak a szeretet bocsát meg mindent úgy, ahogy Fiam megbocsát, őt kövessétek. Közöttetek vagyok és imádkozom azért, hogy amikor megérkeztek Atyátok elé ezt mondhassátok: „Itt vagyok Atyám, Fiadat követtem, szerettem és szívből megbocsátottam, mert hittem a te ítéletedben, benned bíztam.” Köszönöm nektek!
2009. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Örömmel és kitartóan munkálkodjatok a megtéréseteken. Ajánljátok fel minden örömötöket és szomorúságotokat Szeplőtelen Szívemnek, hogy mindnyájatokat szeretett Fiamhoz vezesselek, és így Szívében örömre találjatok. Veletek vagyok, hogy tanítsalak és az örökkévalóság felé vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Medjugorje, 2010. szeptember 2.
“Drága gyermekek! Mellettetek vagyok, mert szeretnék segíteni nektek a kísértések leküzdésében, amely ebben az időben a megtisztulás lehetőségét tárja elétek. Gyermekeim, a kísértések közül egyik az, ha nem bocsátotok meg és nem kértek bocsánatot. Minden bűn sérti a Szeretetet és eltávolít tőle – az én Fiam a Szeretet! Ezért, gyermekeim, ha velem szeretnétek haladni az Isteni Szeretet békéje felé, akkor meg kell tanulnotok megbocsátani és bocsánatot kérni. Köszönöm nektek.”

Üzenet, 2010. szeptember 25. “Drága gyermekek! Ma veletek vagyok és mindnyájatokat megáldalak édesanyai áldásommal, a békével és arra buzdítalak titeket, hogy még jobban éljétek meg hitéleteteket, mert még gyengék vagytok, és nem vagytok alázatosak. Arra buzdítalak benneteket, hogy kevesebbet beszéljetek és többet tegyetek személyes megtérésetekért, hogy gyümölcsöző legyen tanúságtételetek. És az életetek szüntelen imádság legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. szeptember 2.

„Drága gyermekek! Teljes szívemből és lelkemből, a Mennyei Atyába vetett hittel és szeretettel ajándékoztam és adom nektek újra Fiamat. Fiam benneteket, a világ népeit megismertetett az egyetlen igaz Istennel és az Ő szeretetével. Elvezetett benneteket az igazság útjára és testvérekké tett titeket. Ezért, gyermekeim, ne tévelyegjetek, ne zárjátok be szíveteket ezen igazság, remény és szeretet előtt. Körülöttetek minden mulandó és összeomlik, csak Isten dicsősége marad meg. Ezért mondjatok ellen mindannak, ami eltávolít benneteket az Úrtól. Csak Őt imádjátok, mert Ő az egyetlen, igaz Isten. Veletek vagyok és mellettetek maradok. Különösen imádkozom a pásztorokért, hogy méltó képviselői legyenek Fiamnak és szeretettel vezessenek benneteket az igazság útján. Köszönöm nektek!”

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. szeptember 25.

Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy ez az idő a tanúságtétel ideje legyen számotokra. Ti, akik Isten szeretetében éltek és megtapasztaltátok ajándékait, tegyetek tanúságot szavaitokkal és életetekkel, hogy ez mások örömére és buzdítására legyen a hitben. Veletek vagyok és szüntelenül közbenjárok mindnyájatokért Istennél, hogy hitetek Isten szeretetében mindig élő és örömteli legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
*Medjugorje, 2012. szeptember 2.*
“Drága gyermekek! Míg a szemem néz benneteket, lelkem azokat a lelkeket keresi, akikkel egy szeretne lenni – a lelkeket, akik megértették mennyire fontos imádkozni azokért a gyermekeimért, akik nem ismerték meg a Mennyei Atya szeretetét. Hívlak benneteket, mert szükségem van rátok. Fogadjátok el a missziót és ne féljetek, meg foglak erősíteni benneteket. Be foglak tölteni benneteket kegyelmeimmel. Szeretetemmel megvédelek benneteket a gonosz lélektől. Veletek leszek. Jelenlétemmel vigasztalni foglak benneteket a nehéz pillanatokban. Köszönöm nyitott szíveteket. Imádkozzatok a papokért. Imádkozzatok, hogy a Fiam és a közöttük lévő egység minél erősebb legyen és egyek legyenek. Köszönöm nektek.”

A Szűzanyánk 2012. szeptember 25-i üzenete Medjugorjéból

Vágyakozzatok a mennyei dolgokra!

Drága gyermekek! Amikor a természetben a színek gazdagságát nézitek, melyet a Magasságbeli ad nektek, nyissátok meg szíveteket és adjatok hálát minden jóért, melyet kaptatok és mondjátok: itt vagyok megteremtve az örökkévalóságra, és vágyakozzatok a mennyei dolgokra, mert Isten mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Engem is ezért adott nektek, hogy elmondhassam: csakis Istenben van békétek és reményetek, drága gyermekeim. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Hónapról hónapra halljuk mennyei Édesanyánk, Mária szavait, aki fáradhatatlanul hív és az Istenben való életre buzdít bennünket. Augusztusi üzenetében a Szűzanya reménnyel a szívében imádkozik és hálát ad értünk a Magasságbelinek. A szerető szív örül mások örömének. Hálát adhatunk Isten szeretetéért és azért a kegyelemért, hogy az Édesanya ilyen hosszú ideje velünk van. Ő nem veszíti el a reményt, akkor sem, ha mi elveszítjük, nem fárad el akkor sem, ha mi elfáradunk.

Üzenetében, úgy ahogyan a korábbiakban is, arra hív bennünket, hogy tekintsünk a pompás és gazdag természetre, mely körülvesz bennünket és tanuljunk a természettől, felébresztve szívünkben az Isten utáni vágyat. A Szűzanya azt szeretné, hogy szívünkkel hallgassuk a természetet, amely a Teremtő Istenről beszél.

Elmélkedni és szívvel figyelni a természet színeinek pompáját, mely hangtanul kiáltja, hogy lennie kell Valakinek, egy kéznek, amely mindezt megteremtette. A virág, a forrás, a tenger, a hegyek a Mennyei atya szépségének és szeretetének visszatükröződése, mely csodálatos szépsége által szól hozzánk. E csodálatos szépségbe Isten beleszőtte szilárd törvényeit, amely az világmindenségben van jelen. A napok és éjszakák csodálatos váltakozása, a napfény és az eső, a hideg és a meleg, mind arról beszél, hogy mind e mögött létezik Valaki, aki mérhetetlenül szeret bennünket. Vajon lehetséges-e az, hogy mindaz, ami körülöttünk van a véletlen műve? Léteznek szilárd törvények, melyek miatt az ember vizsgálódhat és felfedezhet mindig valami új dolgot. És ez a világ, melybe születésünkkor lépünk, nem a mi világunk, hanem Istené. Belépünk ebbe a világba, amely ismeretlen számunkra és ezért meg kell vizsgálnunk és meg kell ismernünk, nem a miénk, hanem Istené.

A természet csak Isten jelenlétének visszatükröződése és nyoma a világban. A természetet megvizsgáljuk, megismerjük és így valamennyire meg is magyarázhatjuk. De van valami több, ami vonzó titok marad számunkra, amely nélkül nem élhetnénk, ez pedig a szeretet. Szent János apostol így tanít bennünket: Isten a szeretet. Szűz Mária is vezetni szeretne minket, felébreszteni bennünk a vágyat Istenre, hogy felfedezhessük az élet igazi teljességét, melyre teremtve vagyunk. Nem arra teremtettünk, hogy egy meghatározott időt éljünk itt a földön, hanem az örökkévalóságra vagyunk teremtve, amelyet már most is sejtünk önmagunkban.

Nem a halálunk után döntünk az örökkévalóság mellett, hanem ma, itt a földön. Mindennapi döntéseinkkel és cselekedeteinkkel készítjük önmagunk számára az égbe vezető utat. Az Úr szóljon a szívünkhöz a természet csodái által, mely körülölel bennünket.

Könyörögjünk:

Szűz Mária, általad a Mennyei Atya egyszerű szavakkal szól hozzánk. Taníts minket a szív egyszerűségére, hogy felfedezhessük: a mi Istenünk egyszerű és csodálatos az ő szeretetében. Köszönjük Neked Mennyei Édesanyánk, hogy üzeneted szavai ma is egyszerűek és csodálatosak, de követelményeket állítanak elénk. Köszönjük, hogy mindig újra felébreszted bennünk a reményt, az Isten és az örökkévalóság utáni vágyat, amelyre teremtettünk. Köszönjük édesanyai szívedet, amely szeret és hív bennünket. Nyíljon meg a mi szívünk is, hogy megismerhessük az Urat a természet csodálatos szépsége által és megnyíljunk számára, hogy már ma megtapasztalhassuk az örökkévalóság visszhangját, amelyre teremtve vagyunk. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea

Égi Édesanyánk 2013. szeptember 2-ai üzenete Medjugorje-ből

Mirjana által kapott üzenet:


“Drága gyermekek! Mindnyájatokat szeretlek. Ti mindannyian, gyermekeim, mindannyian a szívemben vagytok. Édesanyai szeretetem mindnyájatoké, és szeretnélek elvezetni mindnyájatokat Isten örömének megismerésére. Ezért hívlak benneteket. Alázatos apostolokra van szükségem, akik nyitott szívvel fogadják Isten Igéjét és segítenek másoknak abban, hogy Isten Igéje által megértsék életük értelmét. Gyermekeim, ahhoz, hogy erre képesek legyetek, az ima és a böjt által meg kell tanulnotok szívből hallani és alázatossá válni. Meg kell tanulnotok elvetni magatoktól mindazt, ami eltávolít benneteket Isten Igéjétől, és csupán arra vágyakozni, ami közelebb visz hozzá. Ne féljetek! Itt vagyok. Nem vagytok egyedül. Kérem a Szentlelket, hogy újítson és erősítsen meg benneteket. Kérem a Szentlelket, hogy másokat segítve ti is gyógyuljatok. Kérem Őt, hogy általa Isten gyermekei és az én apostolaim legyetek.” Ezután nagy aggodalommal mondta:

 

“Jézusért, Fiamért szeressétek azokat, akiket Ő meghívott és csak azon kezek áldására vágyakozzatok, amelyeket Ő megszentelt. Ne engedjétek, hogy a gonosz uralkodjon. Újra ismétlem – Szívem csak pásztoraitokkal fog győzni. Ne engedjétek a gonosznak, hogy elszakítson benneteket pásztoraitoktól. Köszönöm nektek.”Medjugorje, 2013. szeptember 25.

„Drága gyermekek! Ma is az imára hívlak benneteket. Mindennapi kapcsolatotok legyen az imával. Az ima csodákat tesz bennetek és általatok, ezért gyermekeim, legyen az ima öröm számotokra. Akkor az élethez való viszonyotok mélyebb és nyitottabb lesz és megértitek, hogy az élet ajándék mindnyájatok számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Medjugorje, 2014. szeptember 2-án

“Drága gyermekek,én a ti édesanyátok, végtelen szeretetből jövök újra közétek, a Mennyei Atya végtelen szeretetéből. Míg szívetekbe tekintek, látom, hogy közületek sokan édesanyaként fogadtok el engem, és őszintén, tiszta szívből szeretnétek az apostolaim lenni. De, édesanyátok vagyok nektek is, akik nem fogadtok el és keményszívűségetek miatt nem akarjátok megismerni Fiam szeretetét. Nem is tudjátok mennyire fáj a szívem és mennyit kérlelem Fiamat értetek.Kérem Öt, hogy gyógyítsa meg lelketeket, mert Ő ezt megteheti. Kérem Őt, hogy Szentlélek csodája által világosítson meg benneteket, hogy megszűnjetek újból és újból elárulni, káromolni és megsebezni Őt. Teljes szívemből imádkozom, hogy megértsétek, csakis Fiam a világ üdvössége és világossága. És ti, gyermekeim, kedves apostolaim mindig hordozzátok Fiamat szívetekben és gondolataitokban. Ezáltal a szeretetet hordozzátok. Mindazok akik nem ismerik, a ti szeretetekben fogják felismerni Őt. Én mindig mellettetek vagyok. Különleges módon vagyok pásztoraitok mellett, mert Fiam hívta meg őket, hogy az örökkévalóság útján vezessenek benneteket. Apostolaim, köszönöm nektek áldozataitokat és szereteteket.”

 

 

 


https://www.youtube.com/watch?v=A5clcBfmXIU


Tegyetek tanúságot örömteli hitetekről!

 

“Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy olyanok legyetek, mint a csillagok, amelyek ragyogásukkal fényt és szépséget adnak másoknak, hogy örvendezzenek. Gyermekeim, legyetek ragyogás, szépség, öröm és béke, de különösen imádság mindazok számára, akik távol vannak szeretetemtől és Fiam, Jézus szeretetétől. Gyermekeim, a szívetekben lévő hit örömével tegyetek tanúságot örömteli hitetekről és imátokról és imádkozzatok a békéért, amely Isten drága ajándéka. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” (A Szűzanya 2014. szeptember 25-i üzenete)

 

 

A Boldogságos Szűz Mária üzeneteiben gyakran a mindennapi életből vett képekkel szól hozzánk, amelyek a természet, a nap, a gyümölcs, a virág, a víz, a forrás. Ezek a képek Isten utáni vágyaink és szükségleteink jelei. Jól tudjuk, hogy Jézus példabeszédeiben a lelki valóságot, Isten Országát a mindennapi életből vett képekkel hozta közel hallgatóihoz. A lelki valóságok láthatatlanok ugyan, de ez nem azt jelenti, hogy nem léteznek. A hitet, a szeretetet, a bizalmat, az igazságot, az igazságosságot, a becsületet nem látjuk testi érzékszerveinkkel, de vágyként és szükségletként éljük meg. Lelki valóságok nélkül lelkileg halottak lennénk, nem lenne élet bennünk.

Oly sok mindent kaptunk másoktól. Életünket Istentől kaptuk ugyan, de mások által. Mi sem lennénk mások nélkül. Istenhez is mások által jutunk el. Mi magunk is annyi fényt, hitet, tudást, szeretetet kaptunk másoktól. Arra vagyunk meghívva, hogy megvilágosítsuk mások útját, világosság, fény legyünk. Meg vagyunk hívva, hogy nyomot hagyjunk magunk után, amely másoknak majd az utat jelenti. A Szűzanya ebben az üzenetében különösen is arra hív bennünket, hogy világosság legyünk mások számára, amely által ők is felismerik majd az Úr szépségét.

Gyermekeim, tegyetek tanúságot örömteli hitetekről és imátokról – mondja ebben az üzenetében Szűz Mária. Tudjuk, hogy a Szűzanya élete nem volt könnyű, sem kellemes. Egész földi élete tele volt fájdalommal és szenvedéssel. Az angyali üdvözlettől kezdődik el keresztútja. Feltehetjük a kérdést önmagunknak: hogyan lehetséges az, hogy akinek élete tele van nehézséggel és bajjal azt kiáltja: Magasztalja lelkem az Urat! Szűz Mária megtehette ezt, mert egész élete, minden vigasztalása és életének értelme Isten volt. Az igazi öröm ellensége nem a szenvedés, hanem az önzés. Szomorú világ vesz bennünket körül. Ez a szomorúság a felszínes élvezeteket kereső önelégültségből és a kapzsi szívből születik, amelyből sivatag és ínség fakad.

Ferenc pápa az „Evangélium öröme” című apostoli buzdításában arról az örömről beszél, amely a Jézussal való találkozásból fakad. Csakis az lehet a bűntől, a szomorúságtól, a különböző lelki ürességektől és a magánytól szabad, aki találkozik Jézussal. Jézus Krisztussal mindig újjászületik az öröm. Jézusban van az öröm forrása. Csakis az, az ember lehet boldog, aki érzi azt, hogy Jézus elfogadta, megbocsátott neki és szereti őt. Az Úr tökéletlenségünk ellenére is szeretetét, közelségét, erejét és szavát kínálja nekünk, így adva értelmet életünknek.

„A szíved tudja, hogy az élet nem ugyanaz nélküle, tehát az, amit felfedeztél, az, ami segít élni és ami reményt ad neked, ez az, amit közölnöd kell másokkal.” (Az evangélium öröme 121)

Az Úr által ajándékozott örömből senki sincs kizárva. Erre az örömre hív bennünket Szűz Mária, aki édesanyai közelségével sok őt követő léleknek és szívnek megvilágítja és mutatja az utat.

Imádság

Szűz Mária, Te, aki hittel fogadtad el az élet Igéjét, Te, aki a Szentlélek jegyese vagy, könyörögj ki számunkra nyitott szívet, hogy minden nap kimondhassuk „igenünket” az Úrnak. Szűz Mária, aki Hajnalcsillag vagy, ne szűnj meg, megvilágosítani Jézushoz vezető utunkat, mert egyedül Ő tud igazi békét és örömet ajándékozni számunkra. Hálát adunk neked azért a sok-sok lélekért és szívért, aki jelenéseid, üzeneteid és közelséged által találta meg a Jézushoz vezető utat.

Szűz Mária, könyörögd ki számunkra ma is Fiadnál azt, amink nincs, de szükségünk lenne rá, úgy, ahogyan ezt a galileai Kánában tetted. Szeretnénk meghallani és megtenni mindazt, amit Fiad mond, hogy ezáltal megízlelhessük az élet igazi örömét. Ámen.

 

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea

Medjugorje, 2015. szeptember 2.

 

 

 

“Drága gyermekek! Drága szeretet-apostolaim, igazság hordozói, újra hívlak és magam köré gyűjtelek benneteket, hogy segítsetek nekem, segítsetek a szeretetre és igazságra szomjazó – Fiamra szomjazó – gyermekeimnek. Én a Mennyei Atyától küldetett kegyelem vagyok, hogy segítsek nektek megélni Fiam igéjét. Szeressétek egymást. A ti földi életeteket éltem. Tudom, hogy nem mindig könnyű, de ha szeretni fogjátok egymást, szívvel imádkoztok, lelki magasságokba fogtok eljutni és meg fog nyílni számotokra a mennybe vezető út. Itt várlak benneteket én, a ti édesanyátok, mert én itt vagyok. Legyetek hűségesek Fiamhoz és tanítsatok hűségre másokat is. Veletek vagyok, segíteni fogok nektek. Tanítani foglak benneteket a hitre, hogy igaz módon tudjátok átadni azt másoknak. Tanítani foglak benneteket az igazságra, hogy tudjatok megkülönböztetni. Tanítani foglak titeket a szeretetre, hogy megismerjétek, mi az igazi szeretet. Gyermekeim, Fiam meg fogja adni nektek, hogy szavaitok és cselekedeteitek által ő szóljon. Köszönöm nektek.”

 

 

 

Medjugorje, 2015. szeptember 25.

 

 

 

„Drága gyermekek! Ma is kérem a Szentlelket, hogy töltse be szíveteket erős hittel. Az ima és a hit szeretettel és örömmel fogja betölteni szíveteket, és jelek lesztek azok számára, akik távol vannak Istentől. Gyermekeim, buzdítsátok egymást a szívvel való imára, hogy az ima betöltse életeteket, ti pedig gyermekeim, minden nap, mindenek felett tanúk lesztek a szolgálatban: Isten imádásában és a szükségben lévő felebarát szolgálatában. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

 

A Szűzanya 2016. szeptember 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által.

Drága gyermekek, Fiam akaratából és édesanyai szertetemből jövök hozzátok, gyermekeimhez, de különösen azokhoz, akik még nem ismerték meg Fiam szeretetét. Hozzátok jövök, akik gondoltok rám, akik hívtok engem. Édesanyai szeretetemet adom és Fiam áldását hozom nektek. Tiszta és nyitott-e a szívetek? Látjátok-e jelenlétemnek és szeretetemnek ajándékait és jeleit? Gyermekeim, földi életetekben kövessétek az én példámat. Életem fájdalom, csend és a Mennyei Atyába vetett mérhetetlen hit és bizalom volt. Semmi sem véletlen, sem a fájdalom, sem az öröm, sem a szenvedés, sem a szeretetet. Mindez kegyelem, amelyet Fiam oszt ki számotokra és amely az örök életre vezet benneteket. Fiam a Benne való szeretetet és imát kéri tőletek. Szeretni és imádkozni Őbenne azt jelenti – ahogy édesanyaként tanítom nektek – a lelkünk csendjében imádkozni és nem csak ajakimát mondani. A Fiam nevében tett legkisebb szép gesztus is ez, a türelem, az irgalom, a fájdalom elfogadása és a másokért hozott áldozat. Gyermekeim, Fiam néz titeket. Imádkozzatok, hogy ti is láthassátok az Ő arcát, hogy megnyilvánulhasson számotokra. Gyermekeim, az egyelten és valódi igazságot hirdetem nektek. Imádkozzatok, hogy ezt megérthessétek, és terjeszthessétek a szeretetet és a reményt, hogy szeretetem apostolai lehessetek. Édesanyai szívem különleges módon szereti a pásztorokat. Imádkozzatok az ő áldott kezeikért. Köszönöm nektek.

Üzenet, 25. szeptember 2016

Drága gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket. Imádság legyen az életetek. Csak így telik meg szívetek békével és örömmel. Isten közel lesz hozzátok, ti pedig szívetekben barátotoknak érzitek majd. Úgy fogtok beszélni Vele, mint azzal, akit ismertek és gyermekeim, szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert Jézus a szívetekben lesz, ti pedig egyek lesztek Őbenne. Veletek vagyok és édesanyai szeretettel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.