Június

 

2007. június 2.
„Drága gyermekek! Most is, ezekben a nehéz időkben, Isten szeretete küld hozzátok. Gyermekeim, ne féljetek, veletek vagyok. Teljes bizalommal adjátok nekem szíveteket, hogy segíthessek nektek abban, hogy felismerjétek az idők jeleit, amelyben éltek. Segíteni fogok, hogy megismerjétek Fiam szeretetét. Győzni fogok általatok. Köszönöm nektek.”
A Szent Szűz ismét kérte, hogy imádkozzunk a papokért, és újból elmondta, hogy amikor egy pap megáld minket, akkor Fia, Jézus áldását kapjuk.
2007. június 25.
„Drága gyermekek! Nagy örömmel a szívemben ma is a megtérésre hívlak benneteket. Gyermekeim, ne feledjétek, hogy mindnyájan fontosak vagytok Isten nagy tervében, melyet Medjugorje által visz véghez. Isten szeretné az egész világot megtéríteni és meghívni az üdvösségre és arra az útra, amely elvezet Hozzá, aki minden létező kezdete és vége. Különösen arra hívlak benneteket gyermekeim, szívem mélyéből, hogy nyíljatok meg annak a nagy kegyelemnek, amelyet Isten jelenlétem által ad nektek. Szeretném megköszönni áldozataitokat és imáitokat. Veletek vagyok, és mindnyájatokat megáldalak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2008. június 2.
„Drága Gyermekek! Isten kegyelméből vagyok veletek, hogy naggyá tegyelek benneteket – naggyá a hitben és a szeretetben. Benneteket, akiknek a szíve a bűntől és a bűntudattól megkeményedett, mint a kő. (Amikor ezt mondta, mély fájdalommal tekintett többekre a jelenlevők közül.) És benneteket, hívő lelkek, szeretnélek új fénnyel beragyogni. Imádkozzatok, hogy könyörgéseim nyitott szívekre találjanak és a hit erejével lángra lobbantsam szíveteket és megnyissam a szeretet és remény útjaira. Legyetek kitartóak. Veletek vagyok.”
2008. június 25. A jelenések 27. évfordulója
„Drága gyermekek! Nagy örömmel a szívemben ma is arra hívlak benneteket, hogy kövessetek engem, és hallgassátok meg üzeneteimet. Legyetek a béke és a szeretet örömteli hordozói ebben a békétlen világban. Veletek vagyok, és Fiammal Jézussal, a Béke Királyával együtt mindnyájatokat megáldalak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2009. június 2.
Drága Gyermekek! Szeretetem a ti teljes és feltétel nélküli szereteteteket kéri, mely nem hagy ugyanolyannak benneteket, hanem megváltoztat és Fiamba vetett bizalomra tanít titeket. Gyermekeim, szeretetemmel megmentelek és Fiam jóságának igaz tanúivá teszlek benneteket. Ezért, gyermekeim, ne féljetek Fiam nevében tanúságot tenni a szeretetről. Köszönöm nektek.
Amikor a Szűzanya elment, Mirjana egy keresztet látott, melynek középpontjában töviskoronás szív volt.
2009. június 25. Ivanka éves jelenése
Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2009. június 25-én volt a rendes éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával, 1985. május 7-én, a Gospa miután átadta Ivankának a 10. titkot, azt mondta, hogy élete végéig, minden évben egyszer meg fog jelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt ebben az évben is. A jelenés Ivanka családi házában volt, ahol csak Ivanka családja, férje és három gyermeke volt jelen.
A jelenés után ezeket mondta Ivanka:
A Gospa 10 percet maradt, és a 10. titokról beszélt nekem.
Azt mondta a Gospa: „Drága gyermekek, hívlak benneteket, hogy legyetek a béke apostolai. Béke, béke, béke.”
2009. június 25. A jelenések 28. évfordulója
„Drága gyermekek! Örüljetek velem, örömmel térjetek meg és adjatok hálát Istennek jelenlétem ajándékáért közöttetek. Imádkozzatok, hogy a szívetekben Isten legyen életetek középpontjában és tegyetek tanúságot az életetekkel, gyermekeim, hogy minden teremtmény megérezze Isten szeretetét. Legyetek az én kinyújtott kezem minden teremtmény felé, hogy közeledhessenek Isten szeretetéhez. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Medjugorje, 2010. június 2.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy a böjt és az ima által törjetek utat, amelyen majd Fiam belép a szívetekbe. Fogadjatok engem úgy, mint édesanyát, és mint Isten szeretetének és üdvösségetek iránti vágyának hírnökét. Szabaduljatok meg mindattól, ami a múltatokból terhel benneteket és bűntudattal tölt el, mindattól, ami tévedésbe vitt benneteket – a sötétségtől. Fogadjátok el a világosságot! Szülessetek újjá Fiam igazságosságában! Köszönöm nektek.”

Medjugorje, 2010. június 25. a jelenések 29. évfordulója

„Drága gyermekek! Örömmel hívlak mindnyájatokat, hogy üzeneteimet örömmel éljétek meg, mert gyermekeim, csak így lehettek közel Fiamhoz. Én egyedül Őhozzá szeretnélek elvezetni mindnyájatokat, mert csak Benne talál békét és örömet a szívetek. Megáldalak mindnyájatokat és mérhetetlen szeretettel szeretlek titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2011. június 2.

„Drága gyermekek, amikor arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akik még nem ismerik Isten szeretetét; ha a szívetekbe néznétek, megértenétek, hogy közületek sokakról beszélek. Nyitott szívvel, őszintén kérdezzétek meg magatoktól, hogy vágyakoztok-e az élő Istenre, vagy pedig el akarjátok őt távolítani és a magatok kedve szerint akartok élni. Tekintsetek körül gyermekeim, és nézzétek, merre tart a világ, mely az Atya nélkül gondolkodik és a kísértés sötétségében tévelyeg. Az igazság világosságát és a Szentlelket nyújtom nektek. Isten terve szerint vagyok veletek, hogy segítsek nektek, hogy szívetekben győzzön Fiam, az Ő keresztje és az Ő feltámadása. Édesanyaként vágyom és imádkozom Fiammal való egységetekért és az Ő működéséért. Itt vagyok, döntsetek! Köszönöm nektek.”
Medjugorje, 2011. június 25. A jelenések 30. évfordulója
„Drága gyermekek! Adjatok hálát velem együtt a Magasságbelinek a jelenlétemért köztetek. Örül a szívem a szeretetet és örömet látva üzeneteim megélésében. Sokan válaszoltatok, de várok és keresek minden alvó szívet, hogy felébredjenek a hitetlenség álmából. Közeledjetek még jobban, gyermekeim, Szeplőtelen szívemhez, hogy mindnyájatokat az örökkévalóság felé vezethesselek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Ivanka éves jelenése
Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2011. június 25-én volt az éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával, 1985. május 7-én, a Szűzanya miután átadta neki a tizedik titkot, azt mondta, hogy ezentúl élete végéig minden évben egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 8 percig tartott. Ivanka a családi házában tartózkodott, és csak a családja volt vele a jelenés alkalmával. A jelenés után Ivanka a következőket mondta: A Gospa az első titokról beszélt nekem, és a végén ezt mondta: „Drága gyermekek, fogadjátok anyai áldásomat.”

2012. június 2.

„Drága gyermekek! Szüntelenül veletek vagyok, mert végtelen szeretetemmel szeretném megmutatni nektek a mennyország ajtaját. Szeretném elmondani, hogyan nyílik ki: a jóság, az irgalom, a szeretet és a béke – vagyis Fiam által. Ezért gyermekeim, ne vesztegessétek az időt haszontalanságokkal. Csakis Fiam szeretetének ismerete szerezhet üdvösséget számotokra. Üdvözítő szeretete és a Szentlélek által kiválasztott engem, és én vele együtt kiválasztalak titeket, hogy szeretetének és akaratának apostolai legyetek. Gyermekeim, nagy felelősség van rajtatok. Szeretném, hogy példátokkal segítsétek a bűnösöket a felismerésben, gazdagítsátok szegény lelküket és vezessétek vissza őket karjaimba. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, böjtöljetek és rendszeresen gyónjatok. Ha az lesz életetek központja, hogy magatokhoz veszitek Fiamat, akkor ne féljetek, minden lehetséges számotokra. Veletek vagyok. Minden nap imádkozom a pásztorokért és ezt várom tőletek is, mert gyermekeim nem élhettek vezetésük és az áldásuk által kapott megerősítés nélkül. Köszönöm nektek.”


*Medjugorje, 2012. június 25. a jelenések 31. évfordulója*

“Drága gyermekek! Nagy reménnyel a szívemben hívlak benneteket ma is az imádságra. Ha imádkoztok gyermekeim, velem vagytok, Fiam akaratát keresitek, és aszerint éltek. Legyetek nyitottak, imádságban éljetek és legyen az számotokra minden pillanatban lelketek fűszere és öröme. Veletek vagyok, és Fiam, Jézus előtt közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
*Ivanka éves jelenése, 2012. június 25.* Ivanka Ivanković Elez látnoknak ma, 2012. június 25-én volt a rendes éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenésén, 1985. május 7-én, a Szűzanya miután Ivankára bízta a 10. titkot, azt mondta neki, hogy élete végéig meg fog jelenni neki évente egyszer, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt ez ebben az évben is.A jelenéskor, amely 7 percig tartott, Ivanka családi házában tartózkodott, és csak Ivanka családja volt jelen.A jelenést követően Ivanka ezt mondta:A Gospa az ötödik titokról beszélt nekem, majd ezt mondta: *”Anyai áldásom adom nektek. Imádkozzatok a békéért, békéért, békéért.”*
Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

image*Medjugorje, 2013. június 2.*

“Drága gyermekek! Ebben a békétlen időben újra arra hívlak benneteket, hogy induljatok el Fiam után, Őt kövessétek. Tudok a fájdalmakról, a szenvedésekről és a nehézségekről, de Fiamban meg fogtok pihenni, Benne békére és üdvösségre találtok. Gyermekeim, ne felejtsétek el, hogy Fiam keresztjével megváltott benneteket és lehetővé tette, hogy újra Isten gyermekeivé váljatok, és a Mennyei Atyát újra így szólíthassátok: “Atya!” Hogy az Atyához méltókká válhassatok, szeressetek és bocsássatok meg, mert Atyátok a szeretet és a megbocsátás. Imádkozzatok és böjtöljetek, mert ez a megtisztulásotok útja, ez a Mennyei Atya megismeréséhez vezető út. Ha megismeritek az Atyát, meg fogjátok érteni, hogy csak Őreá van szükségetek. *Édesanyaként szeretném, ha gyermekeim egyetlen nép közösségeként hallgatnák és teljesítenék Isten igéjét.** Ezért gyermekeim, induljatok Fiam után, váljatok eggyé Vele, legyetek Isten gyermekei. Úgy szeressétek pásztoraitokat, ahogyan Fiam szerette, amikor meghívta őket, hogy nektek szolgáljanak. Köszönöm nektek.”

* A Szűzanya ezt határozottan és hangsúlyosan mondta**

Medjugorje 2013. június 22-én, szombaton előtte 2012. augusztus 15-én, szerdán

 

Medjugorje, 2013. június 25. a jelenések 32. évfordulója

„Drága gyermekek! Örömteli szívvel szeretlek mindnyájatokat és arra hívlak benneteket, hogy közeledjetek Szeplőtelen Szívemhez, hogy még közelebb tudjalak vinni benneteket Fiamhoz, Jézushoz, és Ő békéjét és szeretetét adja nektek, amely mindnyájatok eledele. Nyíljatok meg gyermekeim az imádságra, nyíljatok meg szeretetemre. Édesanyátok vagyok, és nem hagyhatlak magatokra benneteket a tévelygésben és a bűnben. Ti arra vagytok meghívva gyermekek, hogy gyermekeim legyetek, az én szeretett gyermekeim, hogy mindnyájatokat bemutathassalak Fiamnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Drága Imacsalád!
A béke és a szeretet mindannyiunk számára táplálék. Szükségünk van erre a kegyelmi táplálékra,
Isten ajándékára. Az ember gyakran vétkezik, amikor azt gondolja, hogy saját erővel elérheti a szeretetet és a békét. A Szűzanya kihangsúlyozza, hogy ezek Isten adományai, az embernek meg kell nyílnia és előkészülnie. Alázatossággal megnyílni, és felelősséggel fogadni, mint adományt és kegyelmet.
A Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez közeledni meghívás az alázatos engedelmességre, melyet az Úr Jézus is megélt. Mikor visszatért velük Jeruzsálemből Názáretbe, engedelmes volt. Növekedett kegyelemben és bölcsességben Isten és emberek előtt, – tanúsítja Szent Lukács evangélista.
A Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez közeledni azt jelenti, hogy elfogadjuk Isten akaratát, Isten tervét életünkre nézve, tudván, hogy az nem értelmetlen. Ez a világ, amelyben több milliárd ember él, minden teremtménnyel együtt, a Teremtő és a Megváltó Istené. A bűn és a tévedések okozzák azt, amit e világ kínál nekünk, hogy úgy éljünk, mintha nem lenne Isten, mintha nem létezne a bűn és a tévedések. A Szűzanya, mint Anya – nem teheti, sem nem akarja – ezt a nemzedéket mellékúton eltévedve magára hagyni. Arra vagyunk meghívva, hogy gyermekek legyünk, Isten és a Szűzanya szeretett gyermekei. Ez az igazság kegyelem, amelyért felelősek vagyunk
A Szűzanya Szeplőtelen Szívének szentelni magunkat, meghívás az apostolkodásra, hasonlóképpen, mint a Szűzanya, útra kelt oda, ahol szükség volt rá, a bűnösök és szegények közé. Erzsébet a találkozáskor a Szűzanyával megérintette a Megtestesülés igazságát, és a titkos Istenanyaságot, új megtapasztalásban telve békével és szeretettel új életet kezd Ain Karimban.
Ez az élet fontos minden hitbeli generáció számára, akik megnyílnak az Evangéliumnak, és a Boldogságos Szűznek, az Örömhír hordozójának. A Szűzanya összegyűjti minden gyermekét és bemutatja Fiának őket – és ez Krisztus Titokzatos Testének titka – az Egyház. És ez a bátorítás, és válasz kérdésünkre –ma mit tehetünk másokért, hogyan s milyen módon segítsünk a rászorulókon?
Marad az alapigazság az emberről, függetlenül kultúrától, műveltségtől, vallástól, és mástól. Az ember értelmes lény, aki vágyódik a szeretetre és a békére. Isten képmására teremtett lénynek megvan a képessége a megkülönböztetésre, és ezzel az emberek közötti közeledésre, és Isten akaratának a megtevésére . A Béke és a Szeretet, a Béke és a Jóság létrehozóivá válni a legalapvetőbb apostolkodás.
A Szűzanya Szeplőtelen Szívének szentelni magunkat elkötelezettséget jelent, igyekezni elérni azt a kegyelmi ajándékot, melyet minden ember magában hordoz. A mi halaszthatatlan feladatunk, melyet Jézus adott Egyházának, aki üdvösségünkért, az emberekért küldetett, és felelős önmagában hordja az Igazságot:
„Ti vagytok a világ világossága…
„Ti vagytok a Föld sója…
„Ti vagytok a hegyre épült város…
„Ti vagytok a bölcs szüzek…
„Ti vagytok a szőlőskert hűséges megművelői…
„Akinek sok adatott, attól sokat fognak követelni.”
Ezekben a napokban hálával ünnepeltük a Béke Királynője jelenéseinek a 32. Évfordulóját.
Áttekinthetetlen sokaság minden nemzetből, nyelvből, kultúrából keresi a békét és a szeretetet.
Hozzá akarnak járulni áldozatukkal, imáikkal a békéért és a szeretetért a világban minden ember számára. Minden zarándok áldozatával és imájával, felajánlásával és megtérésével hozzájárul a világ megtéréséhez és megszenteléséhez. Termékeny zarándoklatával emeli a jóság, szeretet, béke szintjét a világban. Ha úgy tűnik, hogy a rossz sivatagja és a bűn növekszik, annál inkább terjed a kegyelem oázisa és a keresztény élet az egész világban. Az Anya meghív minket arra, hogy ne tévelyegjünk, hanem az egyetlen biztos úton haladjunk.: az Evangélium, Egyházunk, keresztény hitünk útján. S újra felhívja figyelmünket az imára, melynek ereje van visszatéríteni az eltévelyedettet, Világosságot ad azoknak, akiket a sötétség hatalma uralt.
Imacsaládunk meghívása kezdettől fogva világos – élni a Szűzanya üzeneteit! Nagy lánggal, s lelkesedéssel fogadjuk és éljük ezt az üzenetet is.
Ebben a hónapban a következő szándékokra fogunk imádkozni:
1. Minden bűnös megtéréséért és visszatéréséért az igazság és üdvösség útjára.
Mindazokért, akiknek a bűne a narkó, alkohol, erkölcstelenség, lelki képtelenség megmaradni a Jézushoz vezető úton.
2. A papokért, szerzetesekért, lelki hivatásokért, hogy a Szűzanya Szeplőtelen Szíve közbenjárására az Úr adjon új apostolokat és jó pásztorokat.
3. Minden zarándokért, hogy a HIT évében Medjugorje-ban megújuljon hitük és szeretetük
Jézus, a Szűzanya és az Egyház iránt.
A szenvedőkért, nehéz keresztet viselőkért, hogy vigasztalást és békét találjanak.
Hogy újra a mi jelenünkben láthassuk Szűz Mária jelenlétének gyümölcseit.
Drága Testvéreim,
Ez az ez évi megújulás ideje, de a kegyelem ideje is. Imádkozzunk, hogy Horvátország ne kerüljön a szegény országokhoz erkölcstelen, könnyelmű, a múló haszon miatt, hogy felismerjék a keresztény hűség és kultúra erős védőfalát.
Jozo Zovko

 

 

 

Ivanka éves jelenése

 

Június 25-én volt, mint minden évben, Ivanka Ivanković Elez látnoknak az éves jelenése. Ivanka utolsó mindennapos jelenésén, 1985. május 7-én, a Szűzanya, miután átadta neki a 10. titkot, azt mondta, hogy ezentúl Ivanka élete végéig évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján, június 25-én. Ez így is történik azóta.

 

Az idei jelenés Ivanka családi házában volt. Csak a családja volt jelen. A jelenés után a következőket mondta Ivanka:
A Szűzanya nem adott üzenetet.

Megáldott bennünket anyai áldásával

 

Medjugorje, 2014. június 2.

„Drága gyermekek! Mindnyájatokat hívlak és gyermekeimként fogadlak el benneteket. Imádkozom azért, hogy édesanyátokként tudjatok elfogadni és szeretni engem. Szívemben mindnyájatokat egyesítettelek, közétek jöttem és megáldalak benneteket. Tudom, hogy vigasztalást és reményt vártok tőlem, mert szeretlek titeket és közbenjárok értetek. Azt kérem tőletek, hogy egyesüljetek velem Fiamban és legyetek apostolaim. Azért, hogy ezt megtehessétek, újra arra hívlak benneteket, hogy szeressetek. Nincs szeretet ima nélkül – nincs imádság megbocsátás nélkül, mert a szeretet ima – a megbocsátás szeretet. Gyermekeim, Isten a szeretetre teremtett benneteket, szeressetek, hogy megbocsáthassatok. Minden ima, amely szeretetből fakad, eggyé tesz benneteket Fiammal és a Szentlélekkel, a Szentlélek pedig megvilágosít és apostolaimmá tesz, apostolaimmá, akik bármit tesznek majd, az Úr nevében teszik. Nemcsak szavaikkal, cselekedeteikkel is imádkozni fognak, mert szeretik Fiamat és megértik az igazság útját, amely az Örök Életbe vezet. Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy mindig tiszta szívvel vezethessenek benneteket az igazság és a szeretet útján, Fiam útján. Köszönöm nektek.”

Üzenet, 25. június 2014

“Drága gyermekek! A Magasságbeli megadja nekem azt a kegyelmet, hogy még veletek lehetek és az imában a béke útja felé vezethetlek benneteket. Szívetek és lelketek szomjazik a békére és a szeretetre, az Istenre és az Ő örömére. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és az imában felfedezitek majd az életbölcsességet. Megáldalak mindnyájatokat, és közbenjárok mindegyikőtökért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra”

A Szűzanya éves jelenése Ivanka látnoknak

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2014. június 25-én volt a szokásos évi jelenése. Az utolsó mindennapos jelenésén, 1985. május 7-én, a Szűzanya átadta Ivankának a 10. titkot, majd azt mondta, hogy élete végéig minden évben egyszer meg fog jelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt az idén is. A jelenés 4 percig tartott Ivanka családi házában és csak Ivanka családja volt jelen. A jelenés után Ivanka a következőt mondta: „ A Szűzanya anyai áldását adta nekünk.”

Medjugorje, 2015. június 2.

“Drága gyermekek, általatok szeretnék munkálkodni, általatok gyermekeim, apostolaim, hogy majd végül ott gyűjthessem össze minden gyermekemet, ahol minden készen áll a ti boldogságotokhoz. Imádkozom értetek, hogy tetteitek megtérésre vezethessenek másokat, mert eljött az Igazság cselekedeteinek ideje, Fiam ideje. Szeretetem munkálkodni fog bennetek, használni foglak titeket. Legyen bizalmatok bennem, mert minden, amit szeretnék, a ti javatokat szolgálja, a Mennyei Atya által teremtett örök jót. Ti, gyermekeim, apostolaim, földi életeteket közösségben élitek azokkal a gyermekeimmel, akik még nem ismerték meg Fiam szeretetét, akik engem nem tekintenek édesanyjuknak, de ne féljetek tanúságot tenni az Igazságról! Ha ti nem féltek és bátran tanúságot tesztek, akkor az Igazság csodálatos módon fog győzedelmeskedni, de jegyezzétek meg, hogy a szeretetben van az erő. Gyermekeim, a szeretet: bűnbánat, megbocsátás, ima, áldozat, és irgalom. Ha majd tudtok szeretni, cselekedeteitekkel fogtok másokat megtérésre vezetni és lehetővé teszitek, hogy Fiam fénye a lelkekbe hatoljon. Köszönöm nektek! Imádkozzatok pásztoraitokért. Ők Fiamhoz tartoznak, Ő hívta meg őket. Imádkozzatok, hogy mindig legyen erejük és bátorságuk Fiam fényét sugározni.”

2015. június 25.

„Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja nekem azt a kegyelmet, hogy szerethetlek és a megtérésre hívhatlak benneteket. Gyermekeim, Isten legyen a ti holnapotok, ne a háború és a békétlenség; nem a szomorúságnak, hanem az örömnek és a békének kell uralkodnia minden ember szívében, de Isten nélkül sohasem fogtok békére találni. Gyermekeim, ezért térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy szívetek örömmel énekeljen. Veletek vagyok és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Ivanka éves jelenése

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2015. június 25-én volt a rendes éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával, 1985. május 7-én a Szűzanya átadta Ivankának az utolsó, 10. titkot, és azt mondta neki, hogy Ivanka egész élete folyamán évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt ebben az évben is. A jelenés Ivanka családi házában volt, és 4 percig tartott. Csak Ivanka családja volt jelen. A jelenés után Ivanka a következőt mondta: „A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke.”

Medjugorje, 2016. június 2.

„Drága gyermekek, mint az Egyház Anyja, mint a ti édesanyátok örömmel látom, ahogyan hozzám jöttök, ahogyan körém gyűltök, ahogyan engem kerestek. Hozzátok való jöveteleim azt bizonyítják, hogy az Ég mennyire szeret benneteket. Mutatják számotokra az örök életre, az üdvösségre vezető utat. Apostolaim, ti, akik törekedtek, hogy tiszta szívetek legyen, és benne Fiam legyen, jó úton jártok. Ti, akik Fiamat keresitek, a jó utat keresitek. Ő szeretetének sok jelét hagyta. Itt hagyta a reményt. Könnyű megtalálni, ha készek vagytok az áldozatra és a bűnbánatra, ha van türelmetek, irgalmatok és szeretetetek felebarátaitok iránt. Sok gyermekem azért nem lát és nem hall, mert nem is akar. Szavaimat és tetteimet nem fogadják el, pedig Fiam általam hívja mindnyájukat. Az Ő Lelke a Mennyei Atya fényével ragyogja be minden gyermekemet, az ég és a föld közösségében, a kölcsönös szeretetben, mert a szeretet szeretetet szül és rávilágít arra, hogy a cselekedet fontosabb a szavaknál. Ezért apostolaim, imádkozzatok egyházatokért, szeressétek és a szeretet cselekedeteit tegyétek. Mert akárhányszor elárulták, megsebezték mégis itt van, mert a Mennyei Atyától való. Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy bennük megláthassák Fiam szeretetének nagyságát. Köszönöm nektek!”

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

Üzenet, 25. június 2016

Drága gyermekek! Velem együtt adjatok hálát Istennek azért az ajándékért, hogy veletek vagyok. Imádkozzatok gyermekeim, és éljétek Isten parancsai szerint, hogy jó legyen nektek a földön. Ma, ezen a kegyelmi napon, édesanyai béke-áldásomat és szeretetemet szeretném adni nektek. Közbenjárok értetek Fiamnál és arra hívlak benneteket, hogy tartsatok ki az imában, hogy veletek együtt valósíthassam meg terveimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.