Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

ENGEDJÉTEK,
HOGY AZ ÉN MANNÁM TÖLTSE MEG SZÁJATOKAT!

1993. április 8.

Uram, Istenem, tudod, hogy ajkamon nincs hamisság. Te, aki átlátsz lelkemen és megvizsgálod bűneimet, tudod, hogy ártatlan vagyok és nem vagyok mindabban vétkes, amivel vádolnak és amiért elítélnek. Hiszen nekem adtad Lelkedet!

Városom! Kedvesem! Én vezettelek rá, hogy lábam nyomain és az én világosságomban haladj. Azért jöttem, hogy megmondjam, nem vagy egyedül! Érted? Két karom úgy vesz körül mint lángoló fal. Mondom neked, ne várj elismerést az emberektől, mert akit az emberek csodálnak, az utálatos szememben. Ezért hadd vadásszanak rád, hadd üldözzenek! Ne félj bárányom azoktól, akik megölik a testet, mert azon kívül semmit sem tehetnek. Megmondom, kitől fél attól, akinek hatalma van arra, hogy a pokolra vessen, miután megölt.

Inkább áldj engem, hogy mindazt, amire tanítottalak, elrejtettem a tanultak és az ügyesek elől, és az egyszerű gyermekeknek nyilvánítottam ki, mivel ez örömet szerez nekem és Lelkem gyönyörűségét leli benne! Tudj arról, hogy aki hozzád ér, 1 az a szemem világát bántja. Tégy meg mindent Vassulám, hogy úgy jelenhess meg előttem, mint aki hitét megőrizve jutott keresztül megpróbáltatásain. Mutasd meg, hogy szilárdan állsz, mint a fa, mely meggyökerezett az igazságban, a szeretetben, a hitben és a reményben, hogy örvendezhessek, ha majd eljövök megvizsgálni gyümölcsödet! A szenvedést szeresd inkább, semhogy tested gyengeségének engedj, gyermekem! Senkinek sem fog sikerülni elválasztania téged tőlem, ezért örvendj!

Jaj a világnak 2 amely akadályt gördít üzeneteim útjába, és méginkább jaj annak az embernek, aki megteszi!
  Vassula… általad fogom dicsőségemet megmutatni. Ha körülvesznek téged az ellenséges lelkek, légy hozzájuk olyan, mint a kétélű kard, amely keresztülszúrja a hazugságot! Imádkozz azért, hogy ezt a mennyei táplálékot, amelyet Lelkem adott, szétosszák az éhezők és a szegények között! Engedjétek, hogy az én mannám töltse tele szájatokat!
  És mondom neked 3 akit Lelkem hálóként vet ki minden nemzet fölé… �Imé stenakhoreménos para poli. Avria ine i proti stavrossi, ké pali, a Ios Mou tha ksana – stavrothi se epta meres…� 4

Feketébe fogom öltöztetni a mennyet… imádkozz húsvét dátumának egyesítéséért! Légy az én békémben! Én, Jahve, szeretlek. Félelem nélkül hirdesd Szavamat! Jöjj!

 

1 az, aki engem bánt
2 Isten hangja hirtelen megváltozott,
3 éreztem, hogy Isten hangja szomorú lesz, és őt magát is szomorúnak éreztem,
4 Isten az én nyelvemen, görögül szólt hozzám: �Nagyon szomorú vagyok, holnap lesz az első keresztre feszítés, és Fiamat hét nap múlva újból keresztre feszítik…� A kétféle húsvéti dátum miatt.

CSAK TEREMTŐD ELISMERÉSÉT KERESD!

1993. április 9.

Vassulám, béke legyen veled! Fel akarom virágoztatni ezt a sivatagot, és forrásokká teszem a kiszáradt földeket. Olyan forrásokká, amelyek házamból erednek. Vissza fogom hozni magamhoz ezt a hitetlen nemzedéket, de mielőtt még mindez megtörténik, sokan lesznek elsőkké, akik most utolsók, és utolsókká, akik most elsők.

Tanuld meg, hogy Teremtőd véghezviszi műveit, és ezek a művek fogják tanúsítani, hogy Ő küldte a világba teremtményét, hogy dicsőítse meg őt. E műveken keresztül világosság fog felragyogni a ti sötétségetekben, és valójában már kezd is felragyogni. Légy gyönyörűségemre, és kapaszkodj ruhám szegélyébe! Újból emlékeztetlek arra, hogy ne várd és ne keresd a világ elismerését, csak Teremtőd elismerését!
  Tanítványom, te csak dolgozz keményen, hogy tiszteletet nyújts annak, aki küldött téged. Az őszinteség tetszik az Atyának és ó … mindaz, ami az Atyáé, az az enyém is, mindaz, ami az enyém, az a tiétek. Jöjj, légy türelmes! Én, Jézus, szeretlek és megáldalak: Keltsd újból életre Egyházamat! Mi ketten?

Igen, Uram.

MEGÁLDOTTALAK, AMIKOR E KÜLDETÉSRE RENDELTELEK

1993. április 12.

�Az Úr mond fölöttem ítéletet� 1
 Uram, Te mondtad:
�Segítek juhaimon, hogy ne legyenek többé prédává� 2

 Bízom szavaidban!

Béke legyen veled! Támaszkodj rám! Mondom neked, leányom, türelmesnek kell lenned, és e szavakat nem szabad elfelejtened: végül a mi két Szívünk fog győzni! Amit elkezdtem és megáldottam, azt be fogom fejezni. Megáldottalak azáltal, hogy mentő tervem részesévé tettelek. Ó mennyire szeretem gyengeségedet!
  Mert a te kimondhatatlan gyengeségedben én vagyok a Király! Mihelyt befejezem veled műveimet, abban a pillanatban felemésztelek. Sokan fel fognak támadni azok közül, akik elbuktak, és hirdetni fogják, hogy igazán én voltam a te egyedüli Mestered, és te voltál szenvedésem öröme, szenvedésem szeretett szolgálója. És dicsérni fognak engem.

Tégy ma eleget nekem, felelj meg kéréseimnek, és szentelj figyelmet küldetésednek! Ne félj menyasszonyom! Jöjj, és időnként tedd fejedet Szentséges Szívemre, és pihenj meg kissé! Nem teszek neked szemrehányást, és nem vádollak azért, mert nem feleltél meg pontosan kéréseimnek. Erőm megvéd az elbukástól, és mint lángoló tűz lassanként felemésztelek égő szeretetem lángjában. Így végül meg fogod tenni akaratomat, és tökéletesen meg fogsz felelni kéréseimnek… Hiszen Teremtőd és Jegyesed vagyok! Hiszen elláttalak gazdagságommal! Miért hagynálak hát el? Megáldottalak, amikor e küldetésre jelöltelek. Az én világosságomban fogsz élni azáltal, hogy kiküldtelek házadból, hogy az én házamat újjáépítsd. Megáldottalak, amikor lehetőséget adtam neked arra, hogy inkább az én házammal törődj, mint a tieddel. Én magam leszek házadnak őre.

Ezért ne félj gyermekem! Megáldalak, mert nekem adtad szívedet. Menj most az emberek közé, és adj tovább mindent, amit adtam neked! Add át nekik ezeket az üzeneteket! Ezek személyes szerelmes leveleim mindegyikük számára. Igyekezz, ahogy én igyekszem megmenteni népemet a romlástól. Add át nekik az én békémet! Leányom, az Ecclesia újból életre kel! Szeretlek!


1 1 Kor 4,5.
2 Ez 34,22!

NYISS SZÉLES UTAT AZ EGYSÉG SZÁMÁRA, BARÁTOM!

1993. április 16.
Nagypéntek ünnepe a görögkeletieknél

Lépteidet követem, amióta újból életre keltettél. Feléd fordítottam fülemet, és befogadtalak. Lelkem a Te jelenlétedben örvendezik. Most a Te szerető kezedben, Istenem kezében vagyok.

Béke legyen veled! Egyenesítsd ki az utat eljövetelem számára! Egyengesd el ösvényemet, amelyre rá fogok lépni! Nyiss széles utat az egység számára, barátom! Eljövetelem igen közel van. Figyelj rám! Sokan ítéltek emberi mértékkel ma, ezért képtelen a lelketek arra, hogy felmérje mennyországom gazdagságát. Hacsak újjá nem születik valaki, nem láthatja meg a mennyországot. Szentséges Szívem szenvedésének Vassulája, drága lélek! Ugyanazokkal a szavakkal bátorítalak, mint amelyeket Szentlelkem sugallott Szent Pálnak:

�Törekedjetek a prófétálásra� 1

Erre emlékeztesd népemet, ezt mondd nekik! Mondd meg nekik, hogy legyenek buzgók a prófétálásban, és ily módon tiszteljék Szentlelkemet!

Uram, sokan elítélik a prófétálást, és megértem őket, mivel sok a hamis próféta.

Kishitű emberek! Hogyan lehetséges, hogy nem értitek meg, amit nektek tanítottam? Azt mondtam, hogy a végső időkben sok hamis próféta támad és őrizkednetek kell tőlük, és megmondtam azt is, hogy gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. Miért követik oly kevesen tanításomat?

Én, Krisztus, éppen ezért küldelek a nemzetekhez: hirdesd, hogy az én Szavam élő! Ezért tarts ki, ne ingadozz és ne félj! Én vagyok a te Pajzsod. Igen, Vassulám, nemcsak azt a kiváltságot adtam meg neked, hogy velem légy ezen a különleges módon, hanem azt is, hogy velem együtt szenvedj. Ezért ne kételkedj abban, hogy magam is be tudom fejezni művemet. Elég vagyok önmagamban, téged pedig azért választottalak, hogy tökéletessé tegyelek. Mondom neked, a te futásodnak még nincs vége, de már biztosíthatlak arról, hogy veled fogom befejezni. Menj ki a nemzetekhez és hirdesd, hogy törvényem élő és a szívükbe akarom beleírni. Ezért örvendjetek! Örvendjetek és legyetek boldogok, mert irgalmam semmihez sem hasonlítható.

Legyetek boldogok, hogy a mi két Szívünk mint két olajág van közöttetek, hogy visszaadja egészségeteket és begyógyítsa sebeiteket! Örüljetek és legyetek boldogok, hogy a mi két Szívünk mint két gyertyatartó kíséri lépteiteket a mennybe, ahová tartoztok. Mihez tudnátok hasonlítani irgalmamat? És te, akit én neveltem és emeltem világosságomba, erősen ragaszkodj hozzám! Minden cselekedetet megfigyelek a mennyből, és tudom, hogy a leginkább szembetűnő sebeket legjobb barátaim házában fogom kapni. Ki kell majd innom megosztottságotok, haragtartó szívetek és hitehagyástok kelyhét… Rosszakarat és ravaszság öli meg az ártatlant. Nem, gyermekem, a világtól ne várj köszönetet vagy részvétet! Én sem kaptam köszönetet és részvétet Kálváriára vivő utamon. Mondom neked kis szív: Szeretetemben erősebbé fogom tenni felszólításaimat, nem gyengébbé. Elhallgattatok minden rágalmazó szájat, mivel én vagyok az Úr Ezért örvendezz, mert

sokakat fogok visszahozni magamhoz

a te sebeid által, melyeket barátaim ütnek rajtad. Látást adok a vakoknak, és újból járni fog a béna. Nagyon sokan vissza fognak térni közületek hozzám. Hagyd abba ezért a sírást, és töröld meg szemedet! … Vassulám, jöjj! … én letörlöm könnyedet… hamarosan 2 megremeg a Föld és megrázkódik, és, ó!, milyen sokan lesznek még kinn a pusztaságban tévelyegve… Jöjj, támaszkodj rám, és bízzál bennem! Imádkozz, mert gyönyörűségemet lelem abban, ha megemlékezel jelenlétemről. Nagyon szeretlek, mérhetetlenül szeretlek. Mindig veled leszek.


1 1 Kor 14,39!
2 Jézus hangnemet változtatott, mintha csak saját magának beszélne

A HIT HIÁNYA ÉS AZ ÁRULÁS EGYRE INKÁBB BETAKARJA AZ EGYHÁZAT

1993. április 20.

Vassula, gyermekem, én vagyok az, Jahve… Szeretlek, leányom. Továbbra is elküldelek külföldre az én dicsőségemre. Érezd, hogy szeretlek, védlek és vezetlek! Figyelj rám! Az idő semmi, és számomra semmit sem jelent, ezért készülj fel arra, hogy elém állj 1

Nagy szomorúság van szívemben, mert a hit hiánya és az árulás egyre inkább betakarja az Egyházat. E szavakat hallom azoktól, akik egy asztalnál esznek Fiam helyettesével: �Mennyire fárasztó ő!� Ahogyan egyszer már mondtam neked, ők a ti időtök káinjai. Róluk beszéltem a tíz parancsolatról szóló magyarázatomban. Úgy tesznek, mintha engem keresnének tömjénnel kezükben, de lelkük nem az én Lelkemet keresi. Mondom neked, ők nem szentelik meg az én Nevemet, nem. Nagy szeretetemet sem értékelik. Nap mint nap próbára tesznek és kihívnak lelketlen beszédükkel. Felkeltik haragomat szócsöveim kigúnyolásával. Ó, azonban meg fognak tántorodni mint hulló csillagok, amelyek a fekete sötétség örökkévalósága felé tartanak, hacsak le nem szállnak trónjaikról és bűnbánatot nem tartanak! Össze kell fognotok, hogy imádkozzatok értük, mielőtt az én napom eljön…
  Leányom, megáldalak. Hívj, amikor akarsz, sohasem foglak elhagyni…

 

1 megértettem, hogy a tisztulásban!

CHRISTOS ANESSTI!
JÉZUS TŰZZEL FOGJA MEGKERESZTELNI A FÖLDET

1993. április 23.

Szent Édesanyánk szól:

Megáldalak, gyermekem! Christos anessti!

Alithos anessti!! 1

Az Ecclesia újból életre kel! Bátorság! A Sátán állíthat ugyan akadályokat utadba, de én a közeledben vagyok, és félreállítom azokat. Ha valaki Isten mellett dönt, mindent el kellene hagynia és őt követnie. Nem hiábavaló az, amit teszel. Vassula, keresztség van készülőben, és milyen nagy keresztség lesz az!

Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a Földet!

Mindaddig még megjelenek. Most van a bűnbánat ideje, most van a kiengesztelődés ideje. Mondom nektek, drága gyermekeim, ma azt az áldozatot kéri tőletek Isten, hogy változtassátok meg életeteket és éljetek szentül! Isten minden lélektől azt kéri, hogy tartson bűnbánatot. Ne mondjátok, hogy túlságosan bűnösök vagytok ahhoz, hogy Isten megbocsásson nektek, és hogy a Magasságbeli nem lesz többé könyörületes. Isten mindannyiatokhoz jön, még a legbűnösebbhez is. Térjetek vissza Istenhez, és Ő is visszatér hozzátok. Jöjjetek, és vegyetek szállást az Ő Szívében, és Ő is szállást vesz nálatok.

Ismerjétek fel, hogy komoly ima nélkül nem lesztek képesek arra, hogy meglássátok Isten országát. Igen közel van az Ő földi uralma. Ne feledjétek, hogy Isten ma a szívetek megváltozását kívánja tőletek. Ne féljetek bevallani bűneiteket! Vegyétek igénybe a gyónás szentségét! Gyermekeim, megáldalak benneteket.


1 Boldogságos Édesanyánk görögül köszöntött engem, görögkeleti módon húsvét után. Az a szokás nálunk, hogy húsvét után, ha két ember találkozik, úgy köszönti egymást, hogy �Krisztus feltámadt!� A felelet így szól: �Valóban feltámadt!�

SZERETETT GYERMEKEIM!
SZÍVETEK MÉG IGEN MESSZE VAN TŐLÜNK

1993. ápilis 26.

Szent Édesanyánk szól:

Szeretett gyermekeim! Szívetek még igen messze van tőlünk, mert még nem értettétek meg megnyilvánulásaink értelmét és üzeneteinkben elhangzó szavainkat. Még nem fogtátok fel a béke, a szeretet és az egység jelentőségét. Ha felfogtátok volna, országotok ma nem állna lángban. Ha megértettétek volna üzeneteinket, Jézusnak következő szavait is megértettétek és megvalósítottátok volna: �Aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni, legyen a rabszolgátok�, mert Jézus sem azért jött, hogy Neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és váltságdíjul adja életét sokakért.
  Tudjátok, hogy a mennyország mindenkié, de nem mindenki látja meg és nem mindenki jut be oda. Ne lepődjetek meg, ha azt látjátok, hogy más kapja meg helyettetek!

Isten most mindenkihez eljön, de közületek sokan nem hiszik. Ezért nincs béke közöttetek. Isten kiválaszthatja az utolsóként érkezőt is és gazdaggá teheti dicsőségével éppúgy, ahogyan az elsőt gazdaggá tette. Hiszen joga van ahhoz, hogy úgy tegyen, ahogy Neki tetszik. Jézus megmondta: a szél ott fú, ahol akar. Imádkozzatok, hogy legyen béke a szívetekben! Úgy éljetek, mintha ez lenne utolsó napotok a Földön!

Gondoskodni fogok arról, hogy amikor már nem jelenek meg többé, mindannyiatoknak legyen lehetősége arra, hogy emlékezetébe idézze üzeneteinket és tanításainkat a megpróbáltatás napjaiban. Én már nem túl hosszú ideig jelenek meg, mert Isten jelenlétének magasztos dicsősége hirtelen közöttetek lesz. Ezért kaptok mindannyian meghívást ugyanabba a nyájba, az Úr Jézus Krisztus nyájába, és az Ő misztériumába.
  Isten dicsősége hamarabb lesz nyilvánvaló előttetek, mint várnátok.

Igyekezzetek megérteni, hogy a Földön minden ember a mi szeretett gyermekünk, ezért ne beszéljetek durván egymással! Isten jóvátételt fog adni ítéletével azoknak, akiket ti megítéltek. Az eljövendő tűzkeresztségben ugyanis Isten lángoló tűzben jön el, hogy kitépje a földből és gyökerestül elégesse a világnak minden bűnbe merült gonoszságát.

Továbbra is hirdessétek az egész világon Isten országát, és hirdessétek, hogy üzeneteinket azért kapjátok, hogy bűnbánatra indítson benneteket.
Én, a ti Szent Édesanyátok, megáldalak titeket.

MINDAZT AMIT TESZEL, A LELKEK MEGMENTÉSÉRE TEDD! DICSŐÍTS ENGEM, ÉS VELEM EGYÜTT ÉPÍTSD EGYHÁZAMAT!

1993. április 28.

Béke! Drága leányom, tudd, hogy milyen gyönyörűségemet lelem a te szegénységedben! Kicsim, jöjj karomba, és engedd meg, hogy rendkívüli gyengeségedben én hordozzalak! Én vagyok a te Pásztorod, ne félj! Ne feledd, hogy ez nem a te műved, hanem az enyém! Nem oltalmaználak-e, nem gondoskodnék-e rólad és nem őriznélek-e téged, akit nap mint nap kivetlek a világba és irgalmára bízlak? A nemzetek sorra meghallják hangomat. Te az én Szívembe vagy zárva. Az én Szívem a te egyedüli biztonságos lakóhelyed. Szenvedésem Vassulája, viselkedj előttem úgy, mint Király előtt szokás. Én vagyok a te Királyod és egyedüli Szenvedésed. Bánj velem úgy, mint leghűségesebb társaddal! Engem úgy ismernek, mint a Hűségest. Engedd meg, drága lélek, hogy beléd véssem szavaimat! Sohasem fognak elmúlni. Szenvedésem lelke, szeress, mert oly kevéssé szeretnek…

Uram szeretlek, és mások is szeretnek Téged!

Ha szeretsz, maradj a közelemben, és vigasztalj!… Föláldozhatnálak-e ennél jobban is?

Igen Uram, tégy, ahogy kívánod!

Mondd: �Igen, Uram, a lelkek iránt érzett szeretetedért.� Mondd: �Igen Uram, azért a szenvedésért, amelyet a bűnösök miatt élsz át.� E szavakat mondd nekem! Ne fossz meg semmitől 1 és én sem foglak megfosztani jelenlétemtől. Akkor majd mi ketten, én és te, együtt fogunk dolgozni, szeretni és imádkozni. Figyelj rám! Semmit se tarts meg magadnak, sehova ne kötelezd el magadat, csak az én tervemhez! Mindazt, amit teszel, a lelkek megmentésére tedd! Én, Jézus, megáldalak téged és társaidat. Dicsőíts engem, és építsd velem együtt Egyházamat! Építsd újjá Egyházamat! Mindannyiatokat szeretlek.


1 Azt gondolom, Jézus arra utal, hogy megfosztottam őt egy időre attól, hogy használhassa fülemet, és valóban kevesebbet éreztem jelenlétét,

a
Kategória: Vassula Ryden | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.