Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

MENJ EL A KISZÁRADT CSONTOKHOZ!

1993. március 1.

�Ha szavaid elém kerültek,
csak úgy nyeltem őket;
kedvem telt szavadban
és öröme szívemnek.� 1

Lefátyoloztam szememet, és nem láttalak sem Téged, sem ragyogásodat és dicsőségedet. Sötétségem legmélyén hirtelen világosság gyúlt, melynek ragyogásán ámulva és meglepődve megtántorodtam, … és a Te Lelked legyőzte a fásultság lelkét, amely lelkemben tanyázott, és nem lélegzett többé bennem.

Láttam, amint itt állsz csendben… és úgy tűnt, mintha ismernélek téged, Kedvesem. Majd szólásra nyitottad ajkad, nevet adtál nekem, és azonnal meggyógyult lelkem emlékezete. Lehullott szememről a fátyol, lelkemet Atyám karjában találtam. Ó Istenem! Milyen drága vagy nekem!

Szent vagyok. Megmondtam, hogy meg foglak tisztítani, új szívet adok neked, és új lelket helyezek beléd. Leveszem lelkedről a fásultság lelkét és az én Lelkemet adom neked. Azon a napon megesküdtem, hogy enyémmé teszlek. Megesküdtem, hogy meggyógyítalak, hogy mint a fa, teremj gyümölcsöt népem számára. Megesküdtem, hogy jóllakatom az éhezőt és minden szájat. Igen! Megesküdtem arra, hogy eljövök hozzád, feléd fordulok, hogy megműveljelek és semmiségedben vessem el dicsőségemet. És most én, az Isten, mindörökre beköltöztem lelkedbe.

Prófétálj tehát félelem nélkül! Menj el a kiszáradt csontokhoz, és én húst adok nekik, lélegzetet adok nekik, hogy dicsérjenek és dicsőítsenek engem. Igen, rálehelek a halottakra, hogy éljenek és így kiáltsanak: �Ki olyan, mint az Isten?� Emlékeztetni fogom őket arra, hogy nem találnak nagyobb szeretetet Teremtőjük szereteténél.


1 Jer 15,16.

SZENVEDÉSEMRŐL NEVEZLEK EL TÉGED:
JÉZUS SZENVEDÉSÉNEK VASSULÁJA

1993. március 2.

Béke legyen veled! Életed minden percét ajánld fel nekem, a Szentséges Szívnek! Ma ezt mondom neked, Vassulám: úgy élj, mintha ez lenne utolsó napod a Földön! Minden lehetőt meg kell tenned, hogy szentül élj! Törvényemnek bármely áthágása részedről rettenetes lesz szememben! Megértetted Vassulám? Rettenetes lesz… te, aki hajlasz a bűnre, soha ne hagyd el szabályaimat! Minden felajánlásodat, amit szeretettel adsz nekem, a lelkek üdvözítésére fordítom. Te, aki hajlasz a gyengeségre, támaszkodj rám, és bízzál örökké tartó hatalmamban! Gyökerezz meg Szentséges Szívemben, hogy erőt és világosságot kapj! Nézd, milyen kegyes voltam hozzád, hogy felfedtem előtted Arcomat, és megmutattam Szentséges Szívem minden kincsét, Egyházamnak ezt a dicsőségét! Azáltal, hogy felfedtem előtted Arcomat, millió más ember előtt is felfedtem.

Jézus a Nevem, és te az enyém vagy örökre. Szenvedésemről nevezlek el téged: Jézus szenvedésének Vassulája. És most, szenvedésem Vassulája, imádkozz velem, mert ez a böjti idő súlyossá kezd válni számomra. Fordulj az Atyához, és mondd utánam e szavakat!

 

Örök Atyám!
Szenteltessék meg a Te Neved!
Téged ismerni örök életet jelent.
Téged ismerni annyi, mint az Igazságot ismerni.
Minden bölcsesség Atyja,
szentelj meg engem Szentlelkeddel,
hogy bölcsességgel telt szavakat
mondjon szívem!
Magasztos szeretet
egyedüli és tökéletes Forrása,
Felséged magával ragadja szívemet,
hogy éjjel és nappal dicsérjelek!
Aloe és mirha Forrása,
illatosítsd meg nyomorúságos lelkemet
nemes illatoddal,
hogy amikor Királyommal és
szeretett Fiaddal
találkozom, ne fordítsa el tekintetét tőlem!
Téged ismerni annyi, mint világosságodban lenni,
abban a világosságban, amely megmutatja
az utat
és szeretett Fiad
lábnyomain vezet engem.
Élő víz Forrása,
jöjj, jöjj, és meríts bele
engem, gyermekedet folyamodba,
amely bőségesen folyik
szentélyedből.
Ó Istenem! Könnyekre fakadok,
annyira szeretlek!
Engedd, hogy nyomorúságos lelkem
vágyakozzon mindarra, ami szent!
Engedd, hogy lelkem megízlelje gyengédségedet!
Jahve, Te az én Istenem vagy,
Nevedet dicsérem,
mert rátekintettél nyomorúságos lelkemre
és elárasztottad dicsőséged fényével.
Neked énekel a szívem, Atyám,
lelkem a Te Lelkedben örvendez.
Ó Istenem, Atyám,
engedd meg, hogy lelkem
szerető karodba siessen!
Tedd most
szívemre pecsétedet,
hogy irántad való szeretetem
erősebb legyen a halálnál! Ámen.

 

Légy olyan gyermekem, mint a forrás, és öntözd meg a kiszáradt földeket!

Mindenható Istenem, engedd meg lelkemnek, hogy gyökeret eresszen Benned! Igaz békét találtam Benned, Atyám, Jahve, én Uram, aki kezdettől fogva uralkodsz mindenek felett. Este, reggel és délben is a Szent Istent szeretem és szomjazom Rá, akinek ujja megérintette szívemet, és egyetlen tekintetével elragadtatásba hozott. Uram, előtted állok most, szánalomra méltó külsővel, még a pusztaság foglyaként, fogd pártomat, mert sok üldözőm sarcol engem…

Légy olyan, mint a vízforrás mellé ültetett fa! Nem állsz védtelenül. Én magam vagyok őrződ.

 

Hangosan kiáltok most Szabadítómhoz: Jézusom!
Szentséges Szív, Te, aki a szeretet keresztségébe merítetted lelkemet, ne engedd, hogy lelkem elhagyjon Téged!
 

 

Én is őrződ vagyok.1 Engem úgy ismernek, mint aki megvédi a legszegényebbet és megmenti őt elnyomóitól. Átadtam neked kelyhemet, hogy velem együtt idd ki… Tudod, hogy miért jöttem hozzád? Ne félj, béke legyen veled! Azért jöttem hozzád, hogy rajtad keresztül árasszam ki e nemzedékre végtelen szeretetemet. Azért is jöttem, hogy emlékeztesselek arra, hogy a béke Fejedelme úton van felétek. Amelyik úton eltávozott, azon fog visszatérni. Eljövetelem olyan biztos, mint a hajnalé. Azért is jöttem, hogy mindenkinek megmondjam, mi van az Igazság könyvében2 és egyszerű szavakkal megmagyarázzam nektek azt, amit nem értettetek meg. Atyám kegyes volt hozzád, hogy velem együtt viselheted az egység és a kiengesztelődés keresztjét, és velem együtt, mellettem haladhatsz át ezen a sivatagon. A Mindenható nagy dolgokat tett veled. Az ellenzék ellenére mindenütt hallhatóvá fogom tenni hangomat.

Halld Vassiliki, nagy lesz a te jutalmad a mennyben a szembetűnő sebek miatt, amelyeket vádlóid ütnek rajtad. Ők valójában az én vádlóim. Nem vonhatom meg tőled ezt a kegyet.3 E kufárok miatt fog igazságosságom tetőfokára hágni4, mert valóban ők azok a kufárok, akik hitehagyottá tették Egyházamat, egy hazugságért eladták az igazságot. Szemem mindent lát, és fülem mindent hall. Rettenetes dolgokat láttam szentélyemben éppen azok részéről, akik vádolnak téged. Imádkozz lelkükért, gyermekem! Viselkedésük alapja a megtévesztés. Ó nem, ők nem engesztelődtek ki. Csak rohannak és nem gondolnak arra, hogy én minden gonoszságukról tudok! Szívük vad lángolással ég cselszövésük izgalmában, hogy megsemmisítsenek téged üzeneteimmel együtt. Együtt forralnak összeesküvést.5 Leányom, csupán önérdek indítja őket arra, hogy elnyomják hangomat, amely általad hallatszik. Csalással és elnyomással van tele szájuk. Kifeszíthetik íjukat és célba vehetnek téged, de őket fogja egymásután megölni az a fegyver, amit készítettek, ha meg nem térnek és nem kötnek békét velem.

E kufároknak mondom: �Gazdagságodat elragadják tőled… és félelembe öltözötten, mezítelenül fogsz ülni a földön. Ha megbánod bűneidet, amelyeket elkövettél, bocsánatot nyersz. Nincs sok idő hátra! Tartózkodj a rossz cselekedetektől, és fordulj vissza hozzám! Miért akarsz oly nagyon meghalni, te kufár? Nem telik örömöm abban, hogy megalázzalak téged, aki az én házamból jössz. Bánd meg bűneidet, és élni fogsz! Az Atya áldásra nyújtja kezét azok felé, akik keresik őt, te kufár. Böjtölj, könyörögj az Atya kegyéért, és Ő meg fog hallgatni téged.�

Leányom, neked ezt mondom: maradj szilárd, légy erős, és továbbra is légy a visszhangom! Légy olyan, mint a kétélű kard, erővel és lelkesen hirdesd üzenetemet! Szíveddel imádkozz a világ megtéréséért, hogy a nemzetek felismerjék Szentlelkem gyengédségét. Ezeken az üzeneteken keresztül mutasd meg nekik szeretetemet, békémet, türelmemet, irgalmamat és hűségemet! Légy bátor, és ne feledd, hogy veled vagyok és előtted vagyok. Öleld át keresztemet, amely a mennyországba vezet téged! Keltsd életre Egyházamat, hadd lelje gyönyörűségét benned Lelkem! Menj békével, és végezd el kisebb kötelességeidet! Hívj meg engem, hogy veled együtt végezzem! Én, Jézus, megáldalak téged. Áldj és dicsérj engem!

Áldott legyen az Úr! Dicsértessék az Úr Jézus!

 

 

1 Jézus most válaszolt.

2 Megértettem, hogy a Szentírásban.
3 Jézus úgy érti, hogy mivel megengedi nekik, hogy engem támadjanak, ők jót tesznek velem, mert a menny vissza fogja ezt fizetni nekem és kárpótolni fog engem.
4 Kufárok: ebben a szövegösszefüggésben kanadai vádlóim.
Kufárok: Akik a Szentlelket üldözik.
Kufárok: Jelképes értelme: �a sakálok�, akik �éjszaka� dolgoznak.
Kufárok: Jelentheti a Jelenések könyve 13. fejezetében szereplő második vadállatot, vagyis az egyházi szabadkőművességet.
Kufárok: A racionalista lelkek, akik hitehagyottak és szárazak;
Kufárok: Bibliai kifejezés, amely arra a személyre vonatkozik, aki a hazugságért eladta az igazságot. Jelenti ezen kívül: a lázadás lelkét, a mai hamis tanítókat és hamis prófétákat, akikről Jézus beszélt, hogy a végső napokban fognak eljönni. Szent Pál mondta: �Erről is beszélünk, nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem ahogy a Lélek tanítja, lelki embereknek lelkieket nyújtva.� (1Kor 2,13)
5 Megértettem, hogy összetartoznak.

ÉN, AZ ÚR, LÉLEK VAGYOK! MONDOTTAM, HOGY ÉN VAGYOK AZ EGYETLEN TÖRVÉNYHOZÓ ÉS BÍRÓ

1993. március 9.

Maranatha! Jöjj!

Az én békémet adom neked. Közel vagyok, ajtótokban állok, szeretteim! Hallgassátok meg a fügefáról szóló példabeszédemet: Amikor az ága gyönge és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így lesz veletek is, amikor mindezt látjátok: tudjátok meg, hogy közel vagyok, az ajtótokban állok. Azt a napot és azt az órát azonban senki sem ismeri, még a mennybéli angyalok sem, a Fiú sem, csak az Atya egyedül. 1

Teremtés! Mennyire vágytam arra, hogy egybegyűjtselek benneteket, ahogy a tyúk összegyűjti szárnya alatt csibéit, mégis oly sokan visszautasítjátok! Később majd nem mondhatjátok, hogy nem próbáltalak minden módon egybegyűjteni benneteket Szentséges Szívemben, hogy megmondjam nektek, nem találtok nagyobb szeretetet az enyémnél. De ti továbbra is saját elgondolástok szerint tévelyegtek ebben a pusztaságban. Hamarosan eljövök hozzátok. Most egyik hírnököt küldöm a másik után, hogy kikiáltsák üzeneteimet. Legyetek ébren!

Uram, boldog vagyok, és tele vagyok örömmel. Maranatha!

Ne félj! Gyengéden gondoskodva őrködöm minden lélegzetvételed felett. Ezekben a böjti időkben ezt mondom neked: Beszélj, galambom, beszélj és prófétálj! Ne törődj vele, ha vádlóid megfigyelnek és hamisan ítélnek meg téged.Szeress, és légy türelmes! Mondd, gyermekem, ki lehet-e emelni egyetlen szót vagy mondatot a Szentírásból, vagyis szövegkörnyezetéből, és azt elkülönítve vizsgálni?

Nem, Uram, mert úgy tűnhet, hogy ellentmond más szónak vagy mondatnak, amelyet Te mondtál.

Akkor ezekkel az üzenetekkel sem tehetik meg. Mondottam, hogy én vagyok az egyedüli Törvényhozó és Bíró 2 Vassula, szemed és szíved csak a láthatatlan dolgokat keresse! Az örök dicsőség a láthatatlan dolgokban van. Mennyire örvendezem a szegénységben és a gyengeségben! Tanuld meg, hogy a te üdvösségedre és a te szabadságodra szolgál mindaz a tanítás, amit adok neked, mert ahol Lelkem van, ott szabadság van. Én, az Úr, Lélek vagyok 3

Írd : 4

�Ha van érzéki test, van szellemi is, amint az Írás mondja: ,Ádám az első ember élő lénnyé lett�, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután következik a szellemi. Az első ember a földből való, földi; a második a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, s amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani fogjuk a mennyeinek képét is… test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság a romolhatatlanságot. Nézzétek, titokba avatlak titeket: Nem halunk meg ugyan mindnyájan, de mindnyájan elváltozunk, – hirtelen egy szempillantás alatt, a végső harsonaszóra. Megszólal a harsona, mire a holtak romlatlanságra támadnak fel, mi pedig elváltozunk. Ennek a romlandó testnek föl kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot.

Mikor pedig a romlandó test romlatlanságba öltözik, s a halandó halhatatlanságba, akkor válik valóra az Írás szava:

,A győzelem elnyelte a halált,

Halál, hol a te győzelmed?

Halál, hol a te fullánkod?�

A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De Istennek hála! Ő segít minket győzelemre Urunk, Jézus Krisztus által� 5

  Igen, megszabadítottalak benneteket a bűn és a halál törvényétől. Jöjj! Maradj hűséges hozzám, míg véget ér futásod! Én, a te Teremtőd, veled együtt fogom befejezni. Ha velem vagy, nem kell félned. Ha velem vagy, tele lesz asztalod. Sohasem foglak elhagyni.

 

1 vö. Mt 24,32-36
2 vö. Jakab 4,12.
3 vö. Jn 4,24; 2 kor 3,18.
4 az Úr arra kért, hogy a Szentírásból másoljam le a következő részt
5 1 Kor 15,45-57.

A LÁZADÁS MÁR FOLYAMATBAN VAN

1993. március 15.

Szenvedésem Vassulája, tartsd rajtam tekintetedet! Örvendeztess meg, és adj, ahogyan tegnap adtál! 1 Támaszkodj rám mindig, és szájad olyan lesz, mint az én kardom. Szeretlek. Légy velem egy!

1993. március 17.

Béke legyen veled! Gyermekem, mindazt meg kell tanítanod gyermekeimnek, amit én adtam neked. Ne félj, mert előtted vagyok, és én vagyok a te Pajzsod. Ne félj, bármennyire igyekszik is az ördög, senki, soha nem jöhet közéd és közém. Bár a Sátán embereket mozgósít, hogy akadályozzanak téged, és arra indítja őket, hogy erőket vonjanak össze ellened, soha ne félj! Én vagyok a Mindenható, és szemem tanúskodik az ellened elkövetett igazságtalanságról.

Kedvesem, körül foglak venni erőmmel, és minden gyermekemnek bőséggel adok kenyeret. Házamért való buzgóságodat használom arra, hogy ellenségeimet megsemmisítsem. Fenyegetéssé teszlek számukra. Ezért soha ne félj, mivel ÉN VAGYOK áll előtted. Áldásom van rajtad, és szíved minden rostját bátorsággal, erővel és békével akarom betölteni. Ily módon fogsz a legtökéletesebben engesztelni a lelkek üdvözüléséért és házam megújulásáért.

Félelem nélkül emeld fel hangodat és prófétálj, prófétálj gyermekem, hogy kioltsd sok szívben a gonoszságot! Hallják meg azok, akiknek van fülük, hogy mit mond ma a Lélek az egyházaknak! Jöjjön ide mindenki, aki szomjazik! Írd le és mondd meg papi lelkeimnek:
  A lázadás már folyamatban van, de titokban, és el kell távolítani azt, aki késlelteti, mielőtt a lázadó nyíltan megjelenik 2

Mondom nektek, úgy szeressétek Egyházamat, ahogyan én szeretem, és ahogyan én föláldoztam magamat Egyházamért, hogy egészen szentté tegyem, papjaim, ti is úgy áldozzátok föl magatokat érte! Kövessetek engem! Ezt mondom nektek, és tudom, hogy juhaim, akik hozzám tartoznak, hallgatni fognak hangomra, és soha nem fognak elhagyni engem. Hozzátok fordulok ma, hogy elmondjam nektek ugyanazokat a Szívem mélyéről fakadó keserű szavakat, amelyeket utolsó vacsorámon mondtam tanítványaimnak: �Valaki, aki velem együtt eszik asztalomnál, ellenem lázad. Ezt azért mondom el nektek most, még mielőtt bekövetkezik, hogy ha majd bekövetkezett, higgyétek, hogy én vagyok az, aki ma beszél.�

Kis gyermekeim, ne aggódjék szívetek! Bízzatok bennem, és ne féljetek! Hamarosan tűzkeresztséget küld az Atya, hogy felégesse e világ bűneit. Ez az óra akkor következik be, amikor szentélyembe lépnek a hatalom emberei, azok az emberek, akik nem tőlem valók. Valójában már itt van az az óra. Én, Jézus Krisztus, figyelmeztetni kívánom papjaimat, püspökeimet és bíborosaimat. Figyelmeztetni kívánom egész házamat a nagy megpróbáltatásra. Egyházam nagy megpróbáltatás felé közeledik. Emlékezzetek rá, hogy én választottalak titeket megszentelő Lelkem által, hogy dicsőítsetek engem. Kezdettől fogva arra választottalak benneteket, hogy Egyházam erős oszlopai legyetek, és hitből éljetek az igazságban. Arra választottalak benneteket, hogy részesüljetek dicsőségemben és legeltessétek bárányaimat.

Ünnepélyesen mondom nektek, hogy hamarosan tűz által lesztek próbára téve! Imádkozzatok és böjtöljetek, nehogy próbára legyetek téve! Álljatok szilárdan, és tartsátok meg a hagyományokat, amelyre tanítottak benneteket. Engedelmeskedjetek pápámnak 3 bármi történik is! Maradjatok hűségesek hozzá, és én megadom nektek a szükséges kegyelmet és erőt. Nagyon kérlek benneteket, hogy legyetek hűségesek hozzá, és tartózkodjatok azoktól, akik ellene lázadnak! Semmi esetre se hallgassatok arra, aki elűzi őt! Ne váljék hamissá iránta való szeretetetek! Hamarosan olyan istenítélettel kerültök szembe, amilyent azelőtt sohasem tapasztaltatok. Ellenségeim meg fogják kísérelni, hogy ravasz beszéddel megvásároljanak titeket maguknak. Az ördög már dolgozik, és a pusztulás nincs messze tőletek.

A pápának 4 sokat kell majd szenvednie. Benneteket is üldözni fognak azért, mert az igazságot hirdetitek és engedelmesek vagytok pápámnak. Gyűlölni is fognak benneteket, mivel tetteik gonoszak, és valóban, aki a gonosznak dolgozik, gyűlöli és kerüli a világosságot attól való félelmében, hogy kiderülhet romboló tevékenysége. Ünne-pélyesen mondom nektek, Szívem minden rostját meggyötörték. Ne hallgassatok arra, aki utatokba kerül és más tanítást hoz, mint amit én magam adtam. Ezek az emberek a megtévesztőtől jönnek. Én Péterre, a sziklára helyeztem alapításomat, … és a pokol kapui sohasem vesznek erőt rajta… Ha bárki utatokba kerül és azt mondja: �Ne legyetek hűségesek a pápához, csatlakozzatok inkább más igaz mozgalomhoz!�, nehogy elhagyjátok őt! Vigyázzatok!

Lehet, hogy a megtévesztő kovásza erős, és lehet, hogy jóízű, de valójában halálos megtévesztés! Ne engedjétek, hogy bárki megtévesszen benneteket! Álljatok ellen az ördög taktikájának, mert ma, papjaim, avval az erővel kell legyőznötök a gonoszt, amelyet tőlem kaptok, aki az Igazság vagyok. Olyan lelki háborúba kerültök, amilyen még nem volt, és olyan hadsereggel kerültök szembe, amely a sötétség hatalmától való. Imádkozzatok szeretteim egész idő alatt! ÉN VAGYOK veletek van. Szeretlek benneteket. Embernek nem lehet nagyobb szeretete annál, mint hogy úgy áldozza fel életét barátaiért, ahogyan én feláldoztam. Ti az én barátaim vagytok. Legyetek őszinték egymáshoz! Szeressétek egymást, és maradjatok szilárdak! Ne féljetek, amikor bekövetkezik a nagy megpróbáltatás, amely most fekete felhőként lebeg házam felett, és fekete fátyolként fogja betakarni! Mindezt azért mondom el nektek, mielőtt még megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek!


1 Arles-ban, Franciaországban a találkozó alatt.
2 vö. 2 Thesz 2,7.
3 II. János Pál pápának
4 II. János Pálnak

ÉN VAGYOK AZ ÉLŐ VÍZ, ÉS ÉN TARTALAK ÉLETBEN – SZERETETTEL ÁLLÍTSÁTOK HELYRE HÁZAMAT!

1993. március 19.

Ma reggel éppen csak tettem-vettem, amikor megláttam az Urat. Így szólt: �És mikor határozod el végre, hogy hozzám jöjj?�

Vassula, én, Jézus az én békémet adom neked. Virágom, mondd, megélhet-e a virág víz nélkül? Ugye nem? Én vagyok az élő Víz, és én tartalak életben.

Uram, időnként mintha elmennél tőlem, és otthagynál a Te üldözőid és az én üldözőim keze között. Úgy tűnik, mintha hatalmuk volna arra, hogy megöljenek. Vajon megteszem-e akaratodat? Lehet, hogy nem teszem meg, de az is lehetséges, hogy az ellenkezőjét teszem.

És azt hiszed, hogy én ezt megengedem?

Időnként olyan dolgokat engedsz meg, amelyek meglepnek bennünket, és csak azt mondhatjuk, hogy �Istennek megvan rá az oka, Isten megengedte, hogy megtörténjen�, – és őszintén bevallom, számunkra ez misztérium.

Örülök, hogy őszinte vagy hozzám! Igaz, hogy megengedek bizonyos dolgokat, de azok az én nagyobb dicsőségemet szolgálják. Mivel én és te hűségszerződést kötöttünk egymással, nem engedem, hogy bármi közém és közéd álljon. Áldozatom árán akarom meggyógyítani ezt a nemzedéket, és örömömre megtaláltam, amit mindig kerestem. Osztatlan szívet kerestem, és amikor rátaláltam szívedre, elhatároztam, hogy meghódítom… 1 Figyelmes fület kerestem, és megtaláltam. Hiszen tudod, hogy bölcsességemet mindig az egyszerű gyermekeknek adtam, ezért lelte örömét az Atya abban, hogy bölcsességet adott neked.

És ez igaz? 2

Kételkedsz benne?

Nem!

Az Atya könyörülete igen nagy, és bár viselkedésed egyenesen elképesztő volt, az Atya legyőzte benned ellenségeit, majd levette szemedről a hályogot, hogy meglásd szépségemet, én én teljes Szívemmel kiáltottam: Jöjj! Jöjj velem! Asztalt készítek számodra, nem fogsz többé éhezni, és megosztom veled kelyhemet. Az én házam lesz a te otthonod, és együtt kelünk útra, hogy meghódítsunk egy vallástalan népet. Sohasem fogom elrejteni előled Arcomat, de te is meg fogod tenni, amit kérek.

Szeretettel állítsátok helyre házamat 3 hogy mindenki felismerje bennetek az én tükörképemet! Beszéljen rólatok minden ajak így: �ők valóban Isten szent népe.�
  Ünnepélyesen mondom neked, amit egykor már elmondtam: Ha kezed vagy lábad bűnre csábítana, vágd le és dobd el! Jobb neked sántán vagy bénán bemenni az életre, mint két kézzel és két lábbal az örök tűzre kerülni.
  A szíveteket nyissátok ki, ne az elméteket! Nyissátok ki szíveteket Királyotok előtt, engedjétek, hogy betérjek hozzátok, és örömmel fogom eltölteni szíveteket!

  Értsd meg gyermekem, hogy egyetlen fegyvered van a pusztulás ellen: az imádság.
  Mindegyikőtöktől megkérdezem: ki keres engem igazán? Közületek ki akarja megosztani velem kelyhemet? A megosztottság kelyhét, a széthúzás kelyhét? Tele vagyok fájdalommal. Megváltótok szívét a felismerhetetlenségig megsebezték.

Vajon lesz-e hit, amikor visszatérek? Barátaim, ha visszatérek, vajon olyannak talállak-e titeket, amilyennek szeretnélek?
  Vajon megőrzitek-e a nyelvet és a hagyományt, amelyet rátok hagytam, vagy úgy fogtok beszélni, mint a filozófusok, és valamely bábeli toronyban fogtok prédikálni? Mondjátok, mi lett a Lélekkel, akit nektek adtam? A ti kovászotok ugyanolyan, mint a farizeusoké és a szadduceusoké. A törvényről beszéltek, de nem fogadjátok a szívetekbe.
  Az én törvényem élő! Kishitűek! Szavamat semmivé és üressé tettétek lelketek érveivel. Mondom nektek, szívetek olyan messze van tőlem, mint az ég a Földtől, mert semmibe vettétek a törvény fontos pontjait, a szeretetet, a bűnbánatot, az irgalmat, a jóhiszeműséget! Ki az közületek, aki az én Nevemben prédikál, és igazán szereti ellenségeit?

Gyermekeim, milyen nehéz bejutni az én országomba! Én népem, mit tettél keresztem nyelvezetével? Még meddig kell elviselnem álnok tanításaitokat vagy azt az undokságot, amelyet templomomban állítotok fel? Látjátok, ma megadom nektek, hogy csodákat lássatok 4 Már a pogányok is tapasztalják 5 De újból megsajnáltalak benneteket. Én, a ti Istenetek szólok ma hozzátok. Ne zárjátok be ajtótokat előttem!…

Kiről beszélsz, Uram?

Azokról, akik velem együtt esznek… És te, szeretett városom, ne nyugtalankodj a kezemben! Engedd, hogy úgy kormányozzalak, ahogyan én akarom, hogy véghez vigyem tervemet. A Szeretet megáld téged.

ÉN ÉS TE, KÉZ A KÉZBEN FOLYTATNI FOGJUK UTUNKAT

1993. április 5.

Boldog az az ember, aki Beléd helyezi bizalmát!

És boldog, aki figyel rám! Béke legyen veled! A hűség örömet szerez nekem, ó leányom… kiváltságos lelkem, visszautasítom-e, ha az én Nevemben kérsz? Sohasem! Én és te, kéz a kézben folytatni fogjuk utunkat. Ha fáradtnak éreznéd magad az úton, támaszkodj rám! Ha lábad nem bírna megtartani, vállamon viszlek tovább. Ha szomjas vagy éhes lennél, égi mannát adok neked. Figyelj hangomra, és nem botlasz meg. Új erőt adok szívednek, hogy örömében énekeljen. A Szeretet visszatérőben van hozzátok. Próbáld megérteni … Én vagyok a Szőlőtő, és te a szőlővessző. Én vagyok Mesteretek, és egyenként házamba vezetlek titeket.
  Mindegyikőtöket nagyon szeretem.

 
 
 

 
1 Bátorság!
2 Ezt önkéntelenül mondtam.
3 Jézus mindenkinek szól,
4 a Szentlélek kiáradását.
5 a nem keresztényeknek szóló jelenéseket és kinyilatkoztatásokat.
a
Kategória: Vassula Ryden | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.