Kategória
„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”
Amikor Jézus lesz a te Urad, bele kíván majd szólni, hogy milyen könyvet olvasol, hogy mivel töltöd a szabad-idődet, és hogy bánsz a fizikai testeddel. Ha Jézus a te Urad, azt kívánja, hogy beleszólása legyen az anyagi életedbe, vagyis abba, hogy hogyan juss pénzhez, és abba is, hogyan és mire használd. Ha Jézus a te Urad, megkívánja, hogy szava legyen a házasságoddal, a gyermekeiddel és az otthonoddal kapcsolatban. Ő akar irányítani abban, hogy mi legyen a foglalkozásod, és hogy hol élj. Igen, Jézus be kíván lépni az életed minden területére, ha Ő a te Urad. Én pedig azt akarom, hogy Ő legyen az én Uram. Te nem? Ettől lesz áldott a keresztény élet. Amikor Jézus uralkodik felettünk az élet gyengesége, gyarlósága és emberi irányítása megszűnik. Ez emeli fel az életünket a természetes szintről a természetfelettibe.
Uram, aki értünk és bűneinkért adta egyszülött fiát, Add nékem mindig mindenkor tisztán láthassak Mindig lássam be ha tévesem gondolkodni akartatnak Soha nem engedjed hogy ne lássam az igazságot Soha ne engedjed hogy ne vegyem észre a valóságot! ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Add jóságos Uram teremtő Atyánk, Aki értünk adta egyetlen fiát, A kereszten büneik bocsánatáért, Mutasd kérlek nekünk az igaz utat, Mely elvezet hozzád és fiadhoz, A mi nevünk és szeretteink neve, Benne legyenek az Élet könyvében! A szeretteink neve és a mi nevünk, Benne legyenek az Élet könyvében! ************************ IMA A HALÁLBÓL A REMÉNYSÉGRE Uram! Vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra. Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra. Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békére. Engedd, hogy béke töltse be szíveinket, a mi világunkat és az egész világmindenséget! __________________________ Szentlélek töltsd el mindenkor szívünket, lelkünket, s kérjük mindenkor a kedvesünk szívét, lelkét és mindenét töltsd el, Segíts meg minket, hogy örökéletet nyerhessünk, s segíts mindenkinek aki ezt kéri. Hisszük, hogy értünk adta égi édesapánk, Uramatyánk egyszülött fiát a kereszten a bűneink bocsánatáért. Űz ki belőlünk minden gonoszt, és kérlek töltsél el bennünket a Szentlélek erejével. ........................................... Édes Atyám! Az Úr Jézus Krisztus nevében jövök hozzád. elismerem a nagyságodat és megvallom, hogy Te minden fölött úr vagy. Te teremtettél mindeneket és én is a teremtményed vagyok és mint teremtmény jövök a teremtőm elé. Én bűnös ember vagyok és sokat vétkeztem ellened az életemet káoszba vittem. De most elhatároztam, hogy hozzád jövök és megtérek és elfogadom a Názáreti Jézus Krisztus áldozatát. És elismerem, hogy erre az áldozatra van nekem is szükségem. Ezért megnyitom a szívemet és kérlek, hogy jöjj be a szívembe és bocsássál meg nekem minden bűnt, é következményeitől szabadítsál meg. Hiszek benned Jézus Krisztus és hiszem, hogy meghaltál értem, hiszem, hogy Te vagy az élő Isten fia akit az Atya feltámasztott a halálból. Elfogadlak uramnak, szabadítómnak, megmentőmnek, gyógyítómnak. Átadom a szívemet Neked és kérlek szabadítsál meg és teremtsél bennem tiszta szívet. Te azt ígérted ha valaki hozzád jön Te ki nem veted. Ezért kérlek vezess az Atya jelenlétébe mert Te vagy az ajtó. és csak Rajtad keresztül járulhatok a színe elé. Köszönöm a szabadításodat és, hogy elfogadtál. Dicsérlek és imádlak teljes szívemből erőmből a Jézus Krisztus nevében az Atya Isten dicsőségére. Ámen
„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!” MapFree counters! Free counters! Free counters!
Jézus az Emberiséghez
2018. szeptember
h k s c p s v
« feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
91. Zsoltár
Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, Az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram, és a menedékem, Istenem, benned bízom! Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod. Nem kell félned az éji kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól; sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől. S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől tízezren, téged nem találnak el. Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bosszút a bűnösökön. Te, aki így beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra. Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz. Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad. Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el. "Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki. Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet."
HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

‘San Martino’ kategória archívuma

(San Martino 2004.5.30)
Nagyon drága gyermekeim,
a Szentlélek áldása legyen rajtatok!
Jézus meghívott benneteket
és a Szentlélek áradjon ki rátok!
Jézus azt akarja, hogy az evangéliummal hithirdetők
legyetek a világ számára, és én segítek nektek,
hogy azzá legyetek.
Ma az Egek is tele vannak örömmel,
és az én Szívem túlárad irántatok a szeretettől.
Köszönöm, hogy annyi örömet szereztek nekem!
Ti tudjátok, hogy meg kell változtatnunk a világot,
megújítva azt,
hogy minden ember szentté legyen.
Megáldalak benneteket és megígérem nektek,
hogy mellettetek leszek;
megáldom szeretteiteket
és az összes jelenlevő gyermeket!
Maradjon veletek a Lélek egész életetek folyamán!

(San Martino 2003.6.8)
Áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket!
Érezzétek át ezen a napon, hogy Jézussal vagytok,
élő cselekvésben és boldogságban,
Jézussal, aki ma is szétküld benneteket a világba:
cselekvéseteket az Ő cselekvésével óhajtja egyesíteni,
és ugyanígy életeteket az Ő életével óhajtja egyesíteni.
Az az új hatóerő, melyet Jézus ma rátok kiáraszt,
eltávolít tőletek minden félelmet,
hogy az Anyával együtt
összegyűjthessétek az Ő Egyházát,
és kölcsönösen így köszönthessétek egymást:
«Béke veletek!» «Béke mindnyájatokkal!»
És ez az Ő békéje lesz bocsánatával együtt!
Drága gyermekeim, köszönetet mondok nektek, hogy
Szeplőtelen Szívemnek szenteltétek magatokat,
amit áhítattal a szívembe fogadok.
Megáldalak és magamhoz szorítalak benneteket!

(San Martino 2002.12.25)
Örökké áldjuk az Atyát!
Gyermekeim,
évszázadok óta köztetek van valaki a világban,
Valaki, akit még nem mindenki ismer,
és ez a Valaki, Jézus, akit én hoztam el nektek.
Jézus az a gazdagság,
aki minden jóakaratú embert megközelített,
hogy a föld ne legyen többé olyan sivár,
hanem a Kegyelem teljessége lakjon rajta.
Én továbbra is eljövök közétek,
hogy segítsek nektek felismerni Őt,
hogy felnyissam szemeteket,
hogy megláthassátok Őt,
és így teljes legyen tanúságtételetek.
Gyermekeim, a világnak meg kell tudnia,
hogy ez a Gyermek Jézus az egyedül igaz Isten,
Ő az élet Istene,
aki békét és igazságosságot kínál fel nektek.
Egyesüljetek ma az Ég összes Szentjeivel,
és énekeljetek Istennek dicsőséget szünet nélkül!
Legyen szent ez a Karácsony!
Jézussal együtt megáldalak benneteket,
megáldom ezt a betlehemet,
és mindazokat, akik létrehozták,
és így áldom meg
az összes kis betlehemet szerte a világban.

(San Martino 2001.12.25)
Énekeljetek velem glóriát a Magasságbelinek!
Gyermekeim, ismét egy új napvirradt ránk:
a szeretet napja a fájdalomban,
egy ünnepnap a szenvedésben.
Drága gyermekeim, igyekezzetek,
hogy a csend körül öleljen benneteket,
tépjétek ki szívetekből a saját éneteket,
hogy helyet készítsetek Jézusnak:
az Ő békéje burkolja be az egész világot!
Engedjétek magatokat elvezetni általam
az Öröm Forrásához! Így a béke utáni
minden szomjatok csillapítva lesz.
Annyira szükséges, hogy az egész világ
elinduljon e Forrás felé, aki Jézus!
Szentül éljétek át ezt a Szent Karácsonyt!
Jézussal áldalak meg mindnyájatokat!

(San Martino 2000.12.8)
Énekeljétek velem az öröm énekét!
Gyermekeim, az Atya végtelen szeretete folytán
én folytatom az Egyházban és az Egyház javára
azt az anyai munkakört, amelyet Jézussal,
a megtestesült Igével gyakoroltam.
Én foganlak meg benneteket, a Kegyelem
Isteni életet adva mindnyájatoknak, akik hozzám
tartoztok, közbenjáró működésemmel
táplállak benneteket, elnyerve számotokra
mindazokat a kegyelmeket, amelyekre
lelki haladástokhoz szükségetek van.
Életetekben váljék valóra tanításom,
és akkor Isten dicsérőéneke lesztek.
Életetek fényként világítson az emberek előtt,
hogy lássanak! A világ térdre fog hullani, ha ti,
cselekedeteitekkel bizonyságot tesztek róla,
hogy Istenhez tartoztok.
Gyermekeim, ti az üdvösségben reménykedtek,
és én mondom nektek: az örökkévalóság vár rátok!
Ma vigaszt és örömet nyújtotok nekem;
ismét sokan kaptak helyet anya szívemben.
Fogadjátok köszönetemet áldásommal együtt,
ami nektek és szeretteiteknek szól.

A fájdalom az élet és a szeretet jele.