Barnabas Nwoye kapott Urunk Jézus Krisztus által

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5:48)

MEGHÍVÁS A TÖKÉLETESSÉGRE

  1. rész

„Békesség legyen veletek, és minden gyermekemmel, akik július nagy havában letérdelnek imádkozni, békém örömével fogadlak titeket. Jöjjetek, és élvezzétek szeretetemet és áldásomat. Ebben a hónapban a Mennyország nagyszerű tanításokat tartogat a Tökéletességről világ számára. Szentjeimet fogom elküldeni hozzátok, hogy adjanak nektek leckéket a Tökéletesség szintjeiről. Megtanítják majd nektek, hogyan győzzétek le magatokat, a világot, és a sátánt; és arról is fognak majd tanítani, hogyan növekedjetek lelkiekben.

Boldogok a kicsinyek, az egyszerű és tiszta szívűek, ezeknek a tanításoknak a nagysága feltárul majd számukra. Kinyilatkoztatom nekik a tökéletességre vezető élet misztériumait. Nekik adom a szeretet ajándékát.

Gyermekeim, tegyétek félre eddigi ismereteiteket, és tanuljatok a szentektől. Az ő nyelvezetük egyszerű lesz, azonban bővelkednek majd az isteni bölcsességben. Mindazok, akik az elme egyszerűségével látnak, és hajlandóak tanulni, s lelkiekben növekedni, megértik majd a tanítások nagyságát. Az ilyen lelkek megtisztulnak majd az élet igéjével.

Gyermekeim, meglátjátok majd, hogyan emellek fel titeket a bűnösségből a szentségre. Boldogok, akik teljesen meghajolnak tanításaim előtt, megízlelhetik majd szeretetem édességét.

Ha a népem válaszol a tökéletességre szóló meghívásomra, akkor Békém Uralma hamarosan eljön, és sok lélek menekül meg. A jövő nemzedékét vizsgálom majd meg, hogy ennek a nemzedéknek minden gyümölcsét a teljességében learathassam. Szeretetük örömet okoz majd nekem. Gyermekeim, szórjátok szét szerte a világban a szentség magjait. Had jöjjenek hozzám az én kicsiny liliomaim! Szükségem van rájuk. Most van szükségem rájuk. Engedjétek hozzám őket.

Gyermekeim, folytassátok munkálkodásaitokat az Imádás Földjén, hogy szenteket emelhessek onnan. Ez a föld számos szentet fog teremni. Ez a föld kiképzi majd az én Kicsi Liliomaimat. Ne késlekedjetek, tegye meg mindenki a tőle telhető legjobbat, vigyétek végbe művemet. Szervezzetek meg mindent jól és bölcsen. Lépésről lépésre valósítsátok meg tervemet, és ne álljatok meg, amíg nem végeztetek vele. Az idő sürget, már nagyon kevés áll rendelkezésetekre. Tegyetek meg mindent, amit tudtok, én segítek majd mindenben nektek. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Szeretlek titeket. Megáldalak mindnyájatokat.”

(2004. július 1.)

Hogyan kezdjük a tökéletesség felé vezető utazásunkat? Krisztus maga mondta a gazdag ifjúnak: „kövess engem”. Következésképpen: Krisztus az egyetlen igaz út a tökéletességhez.

„Ha tökéletes akarsz lenni – felelte Jézus –, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!” (Mt. 19:21)

A TÖKÉLETESSÉG ELSŐ SZINTJE

AZ ELSŐ SZERETET SZINTJE

„Álljatok fel és figyeljetek, Isten teremtményei! Gyűljetek mind az oltár köré. Az Úr, a ti Istenetek egy nagy ünnepre hív meg titeket az Ő szent hegyén. Arra hív meg benneteket, hogy engedjétek, hogy letörölje szemeitekről könnyeiteket. Meghív titeket, hogy meggyógyíthasson és megáldhasson benneteket.

Az Úr nektek adja az élet kenyerét, és az életadó vízből ad innotok ezen a nagy lakomán. Mindazok, akik Isten szeretetlakomáján esznek és isznak, soha nem lesznek többé éhesek vagy szomjasak. Az örökélet az övék. Én vagyok Lucia, Isten szentje a Mennyországból.

Barátaim, a békesség szeretet üzenetével jöttem. Jézus küldött engem, hogy tanítsalak titeket a tökéletesség első szintjéről, amelyet én az Első Szeretet szintjének nevezek.

Szeretet barátai, emlékezzetek, hogy három fő találkozási pont van Krisztussal, mielőtt valaki elérheti a tökéletesség legmagasabb szintjét. Az első ponton a vándorló ember találkozik Krisztussal, aki meghívja, hogy kövesse Őt. Ezen a szinten Krisztus világossága eloszlatja a bűn sötétségét, amely az embert fogságban tartotta ebben a bűnös világban. A vak ember ismét látja a fényt. A kőszív helyébe hús szív lép. Egy szív, amely képes szeretni.

Szeretet barátai, amikor ez megtörténik, a bukott ember föltekint és lát. Képes hallani és figyelni, ki tudja mondani, hogy: „Itt vagyok, hogy megtegyem akaratodat.” Az ilyen emberre Jézus kiárasztja szeretetét, és új szívet ad neki, ami nem tud mást, csak szeretni.

Az ilyen ember szívéből a szeretet lángol, az a szeplőtelen szeretet, amely nem ismeri sem az önzést, sem az alattomosságot. Ezt hívom én Első Szeretetnek. Az ember, aki ezt a szeretetet birtokolja az első szeretet szintjén áll.

Ezen a szinten Isten megtért barátai elhagyják régi barátaikat, mindazokat a dolgokat, amelyeket a bűn élvezetében szereztek. Mindezekhez az áttörést a szeretet adja. Ha valaki Egyiptom bálványai közül egyet is magával visz Isten szent hegyére, ezen a szinten odaveszhet. Ha valakinek a szeretete nem elég ahhoz, hogy feladja a világ dolgait és a világ élvezetét, ezen a fokozaton eleshet az úton.

Ezen a szinten, a szeretet arra készteti az embert, hogy ajánljon fel Istennek rendkívüli áldozatot. Valóban, a szeretet és a kegyelmek túláradó áldozathozatalra késztetnek. A tökéletesség ezen szintjén a munka fájdalmai nem érezhetőek. Az imák könnyűek, és Isten mindig közelben van, hogy megmentsen. Rádöbben az ember, hogy múltjában milyen sebeket okozott Jézus szívének, és szüntelenül így imádkozik: „Jézus, gyógyuljon be az általam okozott sebed, szüntelenül vigasztalni foglak Téged.” Látják a hátralévő időt és felismerik, hogy mily rövid az. Számukra nincs már idő, és ez a tudás készteti őket arra, hogy megbánják múltjukat. A Megváltó szava: „Hamarosan eljövök”, nagyon tisztán cseng szíveikben, így éberen várnak Rá.

Azokat a képességeket és erélyeket, melyeket az emberek a szeretet és kegyelem ezen szintjén gyűjtik össze, fel fogják majd használni a tökéletesség legmagasabb fokának eléréséhez. Bizony mondom nektek, ez a szint határozza meg, hogy mily messzire tudtok majd elmenni a tökéletesség lelki szintjein. Ha nem szeretitek ezt a szintet eléggé, nem tudtok majd kilépni az ötödik szintről. Ha bárki megrontja az ember szívét, vagy megpróbálja széthasítani túláradó szeretetét és áldoztahozatalát, akkor annak a szegény embernek a szeretete maradandóan megsebződik.

Szeretet barátai, gondaljatok csak bele, mi történik a zsenge növénnyel, ha annak növekvő gyenge hajtása megsérül a szél vagy az ember által. Az a hajtás véglegesen meghajlik abba az irányba, ahonnan a behatás érte. Ha még idejében észreveszik a kárt, akkor az még orvosolható, ha megtámogatják a hajtást. Bárki, aki elesik ezen a szinten, vagy akinek szeretetét megtámadják, csak úgy nyerheti vissza a szeretetnek ugyanazt a helyét, ha lelki vezetők erősen támogatják.

A Szeretet kedves barátai, tudatni szeretném veletek, hogy ezen a szinten az ifjú szeretők (frissen megtértek) szorosan összekapcsolódnak lelki vezetőikkel. A lelki vezető lehet az a személy, akit Jézus felhasznált megtérésükhöz, vagy aki Istenről tanított nekik.

Mint a kisgyermek, aki csak édesanyját ismeri, és csak őt szereti, ezek az ifjú szeretők is csak vezetőikben látják Istent, és rajtuk keresztül szeretik Őt. Mint az egy éves gyermek anyja karjában, aki nem tud járni, vagy bármit magától tenni, olyanok ezen kicsi szeretők hite is, akik vezetőik kezében vannak. Ezért oly fájdalmas és súlyos botrány a vezetők illetlen viselkedése ezen kicsiny szeretők láttára, mert ahogyan a vezetők viselkednek azt Krisztus kicsiny szeretői utánozni fogják.

Egy vezető elbukása Krisztus számos kicsiny szeretőinek halálát jelentheti. Ezért tehát a vezetőknek óvatosaknak és körültekintőknek kell lenniük életük minden útján. Ez bizonyítja nektek azt a tényt, hogy az állhatatos és szent ember állhatatos és szent embereket nevelhet, miközben a bűnös és hívságos ember bűnösöket és hívságosokat.

Szeretet barátai, senki ne tartsa vissza Krisztus kicsiny szeretőit ezen a szinten az ő szerető Istenüktől! Senki ne állítsa meg őket szent áldozathozatalukban! Vezetőik bátorítsák és szeressék őket! Vezetők, mutassátok meg nekik azt a határtalan szeretetet, aki meghalt az irántuk érzett szeretetéből! Ne romboljátok le őket ezen a szinten! Ne sebezzétek meg szeretetüket! Ne botránkoztassátok meg őket ezen a szinten! Inkább legyetek a Szentség tükre és Isten szőlőjének aktív munkása. Tegyétek meg ezeket a dolgokat és mentsétek meg azoknak a lelkét, akik önmagukat a ti gondoskodásotokra bízták. Imádkozom mindig értetek. Jézus, aki engem hozzátok küldött, segítse mindig növekedéseteket és áldjon meg titeket. Most távozom tőletek.”

 

ELMÉLKEDÉS

Emlékezzünk az első szentáldozásunkra, a napra, amikor legelőször fogadhattuk szívünkbe Krisztust. Emlékezzünk a Szűzanyához való odaszentelődésünk napjára, a napra, amikor magunkra öltöttük a Kármelhegyi Boldogasszony vállruháját, a barna skapulárét. Emlékezzünk Jézus Krisztus Szent Szívéhez való odaszentelődésünkre, vagy a szerzetesi fogadalomtételünkre, pappá szentelésünkre. Emlékezzünk arra a napra, amikor teljesen odaszenteltük magunkat Jézus Krisztus Legdrágább Vérének, s megkaptuk Haláltusájának Keresztjét. Idézzük fel magunkban, hogy mindezeken a napokon mily túlcsorduló öröm, szeretet és lelkesedés járta át szívünket. Úgy tűnt számunkra, mintha a Mennyország ereszkedett volna le a földre. Erős elhatározást tettünk magunkban arra, hogy szent életet fogunk élni. Ezekben az örömteli napokban sokat imádkoztunk, (rózsafüzéreket, keresztutat, zsoltárokat, stb.) kevesebb fáradsággal, de nagyobb buzgósággal és szeretettel. Sokan böjtölni is elkezdtek és más önmegtagadásokat is tettek. Az ezekhez fogható nagyszerű pillanatokban úgy megédesedett a szívünk, hogy örökre Isten házához akartunk tartozni. „Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy életem minden napján az Úr házában lakjam. Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát.”(Zsolt.27:4.) Ezekre a napokra úgy kell tekintenünk, mint az első szeretetünk napjaira.

Tegyünk fel magunknak néhány fontos kérdést: Hol van az első szeretetem? „Hűséges is vagy, szenvedtél a nevemért, és nem fáradtál bele. De van egy kifogásom ellened, az, hogy kezdeti szeretetedtől eltértél.”(Jel.2:3-4) Még mindig úgy szeretem Krisztust, mint akkor szerettem? Állok-e még mindig a szeretet ezen szintjén?

Ha elveszítetted az első szereteted, nem számít, hogy mennyi szintet tettél magadévá mostanra, köteles vagy a nulladik szintre visszatérni (s mindent elölről kezdeni). Az első szeretet minden szívben Krisztus szeretetének az alapja. Ezért mindig életben kell ezt tartanod, és benne növekedve kell élned. Miközben ezen a szinten jársz, törekedj arra, hogy kiüresítsd magad „Egyiptom bálványaitól”. Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, testvérek, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre, a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket, s a szikla Krisztus volt. De legtöbbjükben nem telt kedve az Istennek, ezért odavesztek a pusztában. Ez mind intő példa lett számunkra, hogy ne kívánjuk a rosszat, mint ahogy ők megkívánták. Ne legyetek bálványimádóvá, mint néhányan közülük, ahogy az Írás mondja: „Leült a nép enni, inni, aztán fölkelt táncolni.” Ne is vétsünk a tisztaság ellen, mint némelyek közülük, ezért egyetlen nap huszonhárom ezren meghaltak. Ne kísértsük az Urat, mint néhányan kísértették, ezért kígyók pusztították el őket. Ne is zúgolódjatok, mint néhányan zúgolódtak, ezért lesújtott rájuk a pusztító angyal. Mindez előkép a számunkra, a mi okulásunkra írták meg, akik a végső időkben élünk. Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék. Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok.” (1Kor. 10:1-13)

Az egyik ok, amiért Isten kivezette az Ő népét Egyiptomból, a sivatagon keresztül az Ígéret Földjére, az volt, hogy kiüresítse szívüket és elméjüket Egyiptom kulturális normáiból, értékeiből, és hiedelmeiből, mindezt tette úgy, hogy szívükbe véste törvényeit. Ne vigyünk hát magunkkal a tökéletesség útjára semmit Egyiptom bálványai közül. Semmi ne tarthassa a bűn fogságban szíveteket. Igyekezzetek és üresítsétek ki szíveteket az önmagatokhoz és a világhoz való szörnyű ragaszkodásotoktól. Élvezzétek Krisztus szeretetének szabadságát!

Ezen a szinten csordultig kell telnetek Krisztus szeretetével, azért, hogy életetek jövendőbeli küzdelmeiben erőt kapjatok, életben maradjatok, és igaznak bizonyuljatok. Egyetlen áldozathozatal sem vesz kárba, mit ezen a szinten hoztok. Tanuljatok meg több áldozatot hozni, azért, Akit szerettek. Senki ne tartsa vissza Krisztus Kicsi Liliomait az áldozathozataltól, Jézus örömét leli bennük. A lelki vezetők okuljanak Mózes beszédéből:6Az Úr, a mi Istenünk így szólt hozzánk Hórebnél: „Már elég időt töltöttetek ennél a hegynél. 7Keljetek útra, s vonuljatok az amoriták hegyvidékére és a velük szomszédos törzsekhez, amelyek Arabában a hegyek közt, a síkságon, a déli részeken és a tenger mentén laknak, majd Kánaán földjére és Libanonba, egészen a nagy folyóig, az Eufráteszig. 8Lám, ezt a földet adom nektek. Vonuljatok be és vegyétek birtokba a földet! Az Úr atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel ígérte, hogy nekik s utánuk utódaiknak adja.” 9Abban az időben ezt mondtam nektek: „Nem tudlak tovább egyedül elviselni benneteket. 10Az Úr, a ti Istenetek megsokasított benneteket, így ma már annyian vagytok, mint égen a csillag. 11Az Úr, atyáitok Istene sokasítson meg benneteket még ezerszeresen, s áldjon meg, ahogyan megígérte! 12Hogy győzném hát egyedül viselni terheteket?! És gondjaitokat és pörlekedéseiteket? 13Gondoskodjatok hát minden törzs számára bölcs, okos és tapasztalt emberekről, hogy fölétek rendeljem őket.” 14Akkor azt feleltétek nekem: „Amit mondasz, az jó.” 15Erre odahívattam a törzsek vezetőit – bölcs, okos és tapasztalt emberek voltak –, s fölétek rendeltem őket, az ezres, százas, ötvenes és tízes csoportok élére, s hogy tisztséget töltsenek be a törzsekben. 16Egyszersmind bíráitoknak is meghagytam: „Hallgassátok meg testvéreiteket és igazságosan ítéljetek valamely ember és testvére vagy egy idegen között. 17Ítéletkor ne nézzétek a személyt, a kicsiket éppúgy hallgassátok meg, mint a nagyokat. Ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Isten ügye! Ha valamely eset túlságosan nehéz a számotokra, terjesszétek elém, hadd halljam.” 18Így hát akkor mindent meghatároztam, amit tennetek kellett. 19Aztán elindultunk Hórebtől, s ahogy az Úr, a mi Istenünk parancsolta, átkeltünk azon a hatalmas és félelmetes pusztán, amint láttátok, az amoriták hegyvidéke felé tartva. 20S amikor Kádes-Barneába értünk, így szóltam hozzátok: „Elérkeztetek az amoriták hegyvidékére, amelyet az Úr, a mi Istenünk nekünk ad. 21Íme, az Úr, a te Istened adja neked ezt a földet, rajta, vedd birtokba, ahogy az Úr, atyáid Istene megígérte. Ne félj és ne csüggedj!” 22Erre mindannyian elém járultatok, mondván: „Küldjünk előre embereket! Ezek kémleljék ki az országot, s visszatérve adjanak számot, melyik úton kell haladnunk, s mely városokat kell elfoglalnunk.” 23A javaslat jónak látszott, azért kiválasztottam közületek tizenkét embert, mindegyik törzsből egyet. 24Ezek útnak indultak, fölhatoltak a hegyvidékre és egészen Eskol völgyéig bejárták és kifürkészték. 25Szedtek a föld termékeiből és magukkal hozták. Meg is mutatták és számot adtak: „A föld, amelyet az Úr, a mi Istenünk ad nekünk, jó.” 26De ti nem akartatok odamenni, ellene szegültetek az Úr, a ti Istenetek akaratának, 27lázongtatok sátraitokban, így beszélvén: „Az Úr gyűlöl minket, azért hozott ki Egyiptomból. Ki akar szolgáltatni az amoritáknak, hogy vesztünket okozzák. 28Hová menjünk hát? Testvéreink elcsüggesztették szívünket, mondván: Nagyobb és népesebb nép, mint mi, nagy városaik vannak, égig érő fallal körülvéve, sőt még enakitákat is láttunk ott!” 29Erre így szóltam hozzátok: „Ne rettegjetek és ne féljetek tőlük! 30Az Úr, a ti Istenetek majd előttetek jár és harcba száll értetek, éppúgy, ahogy Egyiptomban tette a szemetek láttára. 31Később a pusztában is láttad, hogy az Úr, a te Istened hordoz, mint gyermekét az egész úton, amelyet megtettetek, amíg ide értetek. 32Mégsem volt bizalmatok az Úrban, a ti Istenetekben, 33aki előttetek haladt az úton, hogy táborhelyet keressen nektek: éjszaka a tűzben, hogy mutassa az utat, amelyen mennetek kell, nappal pedig a felhőben.” 34Az Úr meghallotta szavaitokat és haragra gerjedt. Megesküdött hát: 35„Ezek közül az emberek közül, ebből a gonosz nemzedékből nem látja meg egyetlenegy sem azt a szép földet, amelyet atyáitoknak esküvel ígértem! 36Csak Káleb, Jefunne fia, egyedül ő látja meg. Neki és utódainak adom azt a földet, ahova majd eljut, mert hűséges volt az Úrhoz.” 37Rám is megneheztelt miattatok az Úr, s így szólt: „Te sem jutsz el oda.” (MTv.1:6-37)

Krisztus:

„A szeretet ezen szintjén elraktározom az emberben mindazokat a kegyelmeket, amelyekre szüksége van a lelki növekedéséhez. Ha nagyon szeret, megmenekül. Ezen a szinten ered az emberből irányomba a legnagyobb szeretet. Az ember úgy szeret, mint az angyalok ezen a szinten. Ezért keresem és óhajtom ezt a szeretetet barátaimtól. Gyermekeim, emlékezzetek első szeretetetekre. Ez a szeplőtelen szeretet, amelyre szükségem van tőletek. Ez az, ahogyan az angyalok szeretnek engem. Ne bántsátok hát meg kicsiny angyalaimat a Földön! Ne okozzatok kárt szeretetükben! Had szeressenek mindig engem! Megáldom hát őket, és mindazokat, akiknek szüksége van áldásomra, hogy szeressenek az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen” (2004. július 2.)

IMA:

Uram Jézus, kiüresítem magam előtted. Vedd birtokodba szívem és növeld benne szereteted izzó tüzét. Ne engedd, hogy újra elszakadhassak tőled. Ne engedd, hogy szereteted tüze kialudhasson bennem. Drága Uram, add, hogy ez a tűz egyedül csak neked és érted égjen. Tisztíts meg és szabadíts meg engem minden bálványomtól és ádámi természetemtől. Engedd, hogy békét és megnyugvást leljek benned. Jézus, te légy örökös szerelmem! Ámen

 

A TÖKÉLETESSÉG MÁSODIK SZINTJE

A CSODÁK SZINTJE

 

2004. július 3.

„Az Úr áldja meg az Ő népét! Az Ő békéje uralkodjon szívetekben! Jézus. jöjjön el a Te Országod! Isten barátai, Ágnes vagyok Isten szolgálója. Jézus küldött el, hogy tanítsalak titeket a tökéletesség 2. szintjéről, amely az életszentségre vezet titeket, s amelyet csodák korszakának hívok.

Isten barátai, ez az a szint, amely közvetlenül a tökéletesség 1. szintjét követi, vagyis az első szeretet szintjét. Tudom, hogy élveztétek Lucia tanítását erről a szintről. A tökéletesség 2. szintje az 1. szintből alakul ki, köszönhetően a szeretet gyengédségének, és érzékenységének. Emlékezzetek arra, hogy Isten szeretete gondját viseli azoknak, akik az 1. szinten állnak. Ők nem tudnak sokat Istenről, azon kívül, hogy Ő Mennyei Atyaként törődik velük. Számukra Isten egy nagylelkű atya, aki nem akarja, hogy az Ő gyermekei szenvedjenek.

Isten barátai, a hozzáállás és az ismeret, ami ezekben az emberekben növekszik, arra vezet, hogy Istent úgy lássák, mint a csodák istene. Valóban, ebben a korszakban számukra szükséges csodák történnek, s így ez a Csodák Korszaka.

Mint az édesanya, aki mindig arra törekszik, hogy megvigasztalja síró gyermekét, úgy Isten is mindig az Ő gyermekeinek is a megmentésére siet ezen a szinten. Valahányszor sírnak, Isten mindig jön, hogy megmentse őket, azért, mert ők oly gyengék, és semmijük sincsen, a gyermekien síró hangjukon kívül. Gondoljatok csak 3-18 hónapos gyermekekre, akik nem ismernek más irányt, csak azt, ami a szájukhoz vezet. Bármit, amit a kezükbe vesznek, egyenesen a szájukba teszik. Az ilyen kisgyermek számára minden ehető, s akkor, ha a pocakjuk tele, a világ is jó. Ekkor természetükből adódóan játszanak és mosolyognak. Azonban akkor, ha a pocak üres, sírni kezdenek, és anyukájukat keresik, mert egyedül csak ő tudja őket jóllakatni. És egy édesanya mindig gyermeke szükségleteinek kielégítésére törekszik.

 

Isten barátai, mindazok, akik ezen a szinten, vagyis a csodák korszakában állnak, olyanok, mint ezek a gyermekek. Csak a materiális, szükségleteket ismerik, arra van gondjuk, mit fognak enni és inni, és fizikailag birtokolni. Számukra csak az a fontos, hogy mindezek birtokában legyenek, minden alkalmas arra, hogy hatalmukba kerítsék, legyen az jó vagy rossz. Az ő örömük és boldogságuk gazdagságból fakadó. Mikor az ilyen jellegű problémák megoldottak, akkor az Isten az Isten. De bármikor, mikor nem találják problémáikra a megoldást, a világ nem jó, és Isten sem él, úgy ismerik Őt, mint aki a gazdagságukról gondoskodó anyagi csodák Istene.

Ezen a szinten Isten valóban kielégíti az ő szükségleteiket. Isten ahhoz az édesanyához hasonlóan cselekszik, aki ha meghallja gyermeke sírását, azonnal a segítségére siet. Isten mindig azért teszi ezt, hogy életük legyen gyermekeinek ezen a szinten.

Isten barátai, ez a szint a csodák keresőinek a szintje a világban. Hamis tanítók kihasználják az ilyen emberek gyengeségeit, azért, hogy megkaparintsák az ő pénzüket. Nagyon sokan vannak, akik ezen a szinten állnak, éppen ezért a hamis pásztorok tanításukat jelekre és csodákra alapozzák, láthatjátok, hogy amikor tanításaik témája a csodák, akkor emberek tömegei jelennek meg, és hallgatják őket. Ezáltal sokakat megtévesztenek.

Csak azok, akik ezen a szinten világosan látnak, és megragadják Isten szeretetét, azok fognak túljutni erről a szintről, és növekednek lélekben. Isten csodáit mindig azért viszi véghez, hogy megnyerje gyermekei szeretetét. Mégis sokan megelégednek a világi dolgok szeretetével, és meggátolják az Istenről alkotott ismeretük növekedését, amely eredménye az elszakadás, végezetül a lélek halála lesz.

Ahhoz, hogy szentek legyetek, tizenöt szinten kell átjutnotok. Ha itt a földön nem éritek el azokat, akkor azokat a purgatóriumban kell elnyernetek.  Isten kedves barátai, küzdjetek keményebben, és arassatok győzelmet szeretettel. Engedjétek, hogy a szeretetetek tartsa Istent szilárdan, szeretetetek mentsen meg titeket. Imádkozom értetek, hogy legyőzzétek ezt a szintet, és lélekben növekedjetek.”

 

ELMÉLKEDÉS

Jézus ezután elment a Galileai-tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. 2Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. 3Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. 4Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. 5Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?” 6Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. 7Fülöp így válaszolt neki: „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset.” 8Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: 9„Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyinek?” 10Jézus ezt mondta: „Ültessétek le az embereket.” Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. 11Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. 12Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: „Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba.” 13Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. 14Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: „Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba.” 15Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában.

 

16Estefelé lementek tanítványai a tengerhez, 17hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára, Kafarnaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus; 18a tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. 19Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harminc futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, 20de Jézus megszólalt: „Én vagyok, ne féljetek!” 21Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak.

22Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság megállapította, hogy ott nem volt más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. 23Ellenben Tibériásból jöttek hajók, annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. 24Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, elmentek Kafarnaumba, és keresték Jézust. 25Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?” 26Jézus ezt válaszolta nekik: „Bizony, bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok. 27Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten.” 28Ekkor megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk?” 29Jézus ezt felelte nekik: „Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.” 30Erre megkérdezték: „És te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? 31Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan meg van írva: Mennyei kenyeret adott nekik enni.” 32Jézus pedig így válaszolt nekik: „Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. 33Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak.” 34Erre ezt mondták neki: „Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret!”

35Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. 36De megmondtam nektek: láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. 37Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el; 38mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. 39Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. 40Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.”

51Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.” (Jn. 6. 1-40, 51)

A csodák okkal és célért történnek. Krisztus a működését csodával kezdte, azért, hogy felhívja az emberek figyelmét önmagára és az üdvösségről szóló üzenetére. Sajnos, sokak azok közül, akik tanúi voltak cselekedetének, anélkül élvezték ki csodáját, hogy megértették volna annak valódi üzenetét, és felismerték volna értékét. Ezért volt, hogy Jézus csalódottan így szólt a tömeghez: Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ó mily sokan vannak azok, akik csodákat kaptak Istentől, és mégis megmaradtak bűnösnek. Keressétek mindig a tanítást is, minden egyes csoda mögött, s ezáltal kerüljetek közelebb Istenhez. Ebben a korban Isten irgalma oly közel van az emberhez, fülei mindig meghallják az ember sírását, azért, mert Isten keresi az emberrel való barátságot. Ebben az időben az emberek azt hirdetik, hogy a csodák istene az ő atyjuk, és a szenvedés nem az ő részük. S valóban, bármikor, amikor sírnak, történik valami, Jézus a megmentésükre siet. Gondoljunk vissza azokra az időkre, amikor Krisztusról szóló ismeretünk még kevesebb volt a jelenleginél. Azok, akik átlépték ezt a szintet, jogosan mondhatják, hogy a személyes problémájuk és szükségleteik imában kevesebb erőfeszítéssel, egyszerűbben jutottak megoldásra, mint most, mikor már életüket teljesen Istennek adták. Mindez azért történik így, mert Isten fokozatosan vezeti őket a materiális szükségletek szintjéről az igazi értékek szintjére. Néhány keresztény mindig a tökéletességnek ezen az alacsonyabb szintjén fog megmaradni, a materiális szükségletek szintjén anélkül, hogy tudnák, hogy mit tesznek.

„27Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. 35Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” Hallva ezt, panaszkodtak és elhagyták Őt. Hány keresztény panaszkodik most is, amikor az útjuk nehezebbé válik. Hányan hagyják el hitüket, amikor Isten felajánlja nekik az igaz szeretet esélyét. Szent Teréz követte Krisztust, a materiális szükségletek szintjéről az isteni szeretet belső várkastély szintjére. A várkastélyban Jézus bezárja az ajtót a földi csodák előtt, és kinyitja azt a mennyei csodákra. Szent Teréz vissza akart fordulni, mikor meglátta az utazás nehéz útját, de Jézus nevén szólította: „Teréz, ez az Én szeretetem kelyhe, szerelmeimnek ajánlom ezt fel.” Ó erre így válaszolt: Ha tudtam volna, hogy ily rögös a Te utad, nem követtelek volna, de most megnyerted a szívemet, s én szeretlek Téged, nem hagylak el újra, s követni foglak, bárhová is mész. Jézus bölcs vagy és szerető, így hát nem csoda, hogy kevés barátod van. Csak a türelmes szeretők ízlelik majd meg a Te szereteted és a Te kelyhed édességét.”

Valóban, sokan megragadnak ezen a szinten, még akkor is, amikor Krisztus a békesség egy jobb fokára vezetné őket. Sokan azok közül, akik elérték a szeretet várkastélyát, betörik a materiális csodák ajtaját, és visszatérnek a szükségletek, vagyis a csodák korszakához. Ezáltal elhagyják Krisztust, az igaz értékeket, és a hiábavalóságok után rohannak. A megnyugvás, melyet a szív keres, nem ezen a szinten található. A csodák, amelyeket kerestek, nem elégítenek ki titeket. Megnyugvásotok Krisztus keresztjének fenséges útjából fakad. Békétek Krisztus szeretetének lángoló tüzében lelhető. Jöjjetek és hagyjátok elemészteni magatokat ebben a tűzben, azért, hogy örömmel teljetek be. Ne maradjatok ezen a szinten, sokkal gyönyörűbb dolgok várnak rátok fölötte. Jöjjetek és másszuk meg a szeretet létráját. A tetején a legnagyobb csodát találjátok majd.

 

Krisztus:

„Szeretetem gondoskodik azokról, kik ezen a szinten állnak, azért, hogy megnyerjem az ő saját szeretetüket. Sokan közülük azonban nem ragadják meg szeretetemet, nem engedik meg szeretetemnek, hogy birtokolja az ő szívüket, inkább csak a csodáim iránt fogékonyak, s a csodák nélkül Isten nem létezik számukra.

Ez az, ahogyan sokan elutasítják az életszentségre szóló meghívást, és a tökéletességre vezető utat. Létezik egy dolog, amely édesebb a materiális dolgoknál, és ez az Én kelyhem. Van valami, ami érdekesebb, mint a csodák, s ez az Én szeretetem békéje. Létezik egy kenyér, amely drágább, mint amitek van, s ez az Én Testem.

Gyermekeim, miközben a tökéletesség létráján másztok, sok értékkel találkoztok majd. Megáldalak titeket, hogy lépjetek előbbre a tökéletesség útján az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

IMA:

Ó Uram, nyisd meg a szemem, hogy lássam a csodák árnyéka fölött a Te szereteted nagyságát. Életem minden egyes csodája vezessen közelebb szeretetedhez, és a Te jóságod ismeretéhez. Légy erősségem gyengeségben, hitem a félelemben, és üdvösségem a halálban. Ámen

 

A TÖKÉLETESSÉG HARMADIK SZINTJE

AZ ERŐ ÉS A HATALOM SZINTJE

 

2004. július 4.

„Örülök, hogy imádkozni látlak titeket, július havában ez a hónap a kegyelem hava. Mindazok, akik felismerik ennek a kegyelemnek a fényét, és imával válaszolnak a meghívásra ebben a hónapban, áldottak Isten által. Ó mily boldog vagyok, hogy Jézus elküldött hozzátok, arra kért, hogy a tökéletesség 3. szintjéről beszéljek nektek, amelyet az Erő és a Hatalom szintjének hívok. Júdás apostol vagyok. Az apostolok közül a legközelebbi kapcsolatban voltam Jézussal.

Az élő Isten kedves barátai, már sokat hallottatok az első és a 2. szintről. Most azzal kezdjük, hogy leszögezzük, hogy ez a tökéletességnek egy aktív szintje. Ez a tudat aktív szintje, ahol az ember mindig igényelni és birtokolni akar. Ez az a szint, ahol a hit sokféle módon indul fejlődésnek.

Ezen a szinten az emberek – noha megtapasztalták Isten csodáját a 2. szinten, – az imákat parancsnak tekintik. Úgy gondolják, hogy mindaz, amit megkaptak Istentől a múltban, az ő hatalmuk és parancsoló erejük által történt, s nem értik meg, hogy mindez valójában Isten szeretete általi.

Gondoljatok az 1-2 éves gyermekre, akinek magabiztossága édesanyjába vetett bizalom által alakult ki, aki mindent megtett, amire a gyermekének szüksége volt. Eljön az az idő, mikor ez a magabiztosság hatalommá és tekintéllyé válik. Ezek után már nem kérlelni fog a gyermek, hanem követelni fog, hogy az övé legyen mindaz, amit meglát. Ha egy ilyen gyermek meglátja, hogy valaki egy játékot tart a kezében, ami nem az övé, rögtön el akarja venni azt tőle. Mindaddig meg akarja azt szerezni, amíg látja. Nincs benne félelem, mert még sosem tapasztalta meg, hogy valaki ne teljesítse akaratát. Minden az övé, mert az édesanyja mindig megadja neki mindazt, amit csak kér.  Ezért nem foglalkozik azzal, hogy ki tartja azt a játékot, úgy hiszi, hogy az a játék az édesanyjáé, vagyis az övé. Az ilyen gyermek hisz a sírásának az erejében is. Az ő sírása lesz az ő hatalma. Ezért van az, hogy amikor valamit birtokolni akar, de nem tudja, a tekintélyéhez fordul, vagyis erővel sírni kezd. Sírásának hatása készteti a személyt, aki a játékot tartja arra, hogy odaadja azt neki. Ez az, ahogyan a gyermek gyakorolja az ő hatalmát, tekintélyét.

A Csodák Korszaka adja nekik azt a gondolatot, hogy mindent birtokolhatnak, amit csak meglátnak. Emiatt láthatjátok, hogy egyesek ezen a szinten mindenre igényt tartanak, amit meglátnak vagy megkívánnak, anélkül, hogy fontolóra vennék Isten akaratát. Amikor az ilyen emberek ezen a szinten kinyitják a Bibliájukat, semmit nem látnak, csak Isten ígéreteit és a hatalmat, amellyel rendelkeznek. Mindig ezekre az ígéretekre és hatalomra hivatkoznak, akár igazuk van, akár tévednek. A céljuk és életszentségük attól függ, amit megszereznek.

Isten mindig segít rajtuk a megaláztatásokkal azért, hogy felmagasztalja őket. Csak azok, akiknek nagy a szeretete, képesek megérteni Istennek ezt a szent tanítását, és lélekben növekedni. Sokan, akik nem szeretnek eléggé, megrekednek ezen a szinten, vagy teljesen visszaesnek a világba.

Szeretet barátai, ne vágyakozzatok arra, hogy itt maradjatok, számos gyönyörű dolog létezik magasabb szinten. Vessétek alá magatokat Isten szeretetének és növekedjetek.”

 

ELMÉLKEDÉS…

51Amikor már közeledtek szenvedésének és megdicsőülésének napjai, szilárdan elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. 52Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, s eljutottak a szamáriaiak egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. 53De nem fogadták be, mert meglátszott rajta, hogy Jeruzsálembe megy. 54Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, ha akarod, lehívjuk az égből a tüzet, hadd pusztítsa el őket!” 55De ő hozzájuk fordult és rájuk pirított. 56Ezután más faluba mentek. (Lk. 9.51-56)

Láthatjuk hát, hogy ez a szint az erő, a hatalom, és a tekintély kereséséről szól. Léteznek azonban olyan erők és hatalmak, melyek sokkal értékesebbek annál, mint amik az ego és a test szükségleteit noha kielégítik, cserébe viszont erőtlenné és üressé teszik az embert. Ezen a szinten meghívást kapunk, hogy hatalmat gyakoroljunk a bűnök felett, hogy felebarátainkért végzett szolgálathoz megszerezzük a szükséges erőt, hogy saját szenvedélyeink felett meg tanuljunk uralkodni, s hogy saját akaratunkat és belső valamint külső képességeinket kordában tartsuk. Mindezekért szükséges kérni az Istentől, hogy adja meg számunkra az erő és a hatalom ajándékát. Legyetek alázatosak az Úr, a Mindenható Isten előtt, s Ő majd felmagasztal titeket. Páduai Szent Antal megalázta önmagát az Úr előtt, s mindenekelőtt erőt kért az Úrtól igehirdetői szolgálatához, s hatalmat a bűnök felett. Ezért cserében Isten megajándékozta őt a gyógyítás és a csodák kegyelmeivel, sőt hatalmat adott neki a teremtmények felett. Feljegyezték róla, amikor Riminiben halászoknak prédikált, hogy azok kigúnyolták őt. Antal szomorúan ment a folyópartra – a hagyomány szerint a Marecchia partjára, ott ahol az az Adriába ömlik – és a tenger felé fordult és így kiáltott: “Halak! Jöjjetek! Legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről!” Szavai hatására nyilvános csoda történt: egyszerre megmozdult a víz, és több ezer hal dugta ki a fejét a folyóból, majd a szent felé fordultak, és végighallgatták szónoklatát.. A zord halászok erre megrémültek, majd magukba szálltak és megtértek.

Mindazok, akik jól használják fel a tökéletességnek ezen szintjét, a későbbiekben is képesek lesznek lélekben növekedni, s kevesebb nehézséggel fognak viseltetni a többi szint teljesítésében. Gondoljátok csak el, ha birtokoljátok az erőt gyengeségeitek felett, s hatalmatok van az akaratotok felett, akkor miféle akadályok hátráltathatnak titeket, hogy elérjétek a tökéletesség legmagasabb fokát. Tegyen képessé minket ennek a szintnek a kegyelme, hogy növekedhessünk Isten szeretetében. A Mennyei Atya sokszor megengedi, hogy azok megbántsanak minket, akiket mi is megbántottunk, azért, hogy meg tanuljunk jónak lenni. Legyünk hát jók, és imádkozzunk szüntelenül. Mindig azt tűzzük ki célunkul, hogy azt a harcot vívjuk meg, amelynek tétje a saját és felebarátaink lelki üdvössége.

 

Krisztus:

„Ezen a szinten az én gyermekeim szüntelenül erőből akarják birtokolni a materiális dolgokat. Ezt az erőt felhasználják a szolgálatra, és a bűnök feletti hatalomra, így ezáltal egyszerűen növekednek és érnek el magasabb szinteket.

Gyermekeim, ezen a szinten viselkedésetek hasonuljon ahhoz, ahogyan hatalmat gyakoroltok a bűnök felett, és ahogyan erővel rendelkeztek a szolgálatban. Tekintélyetek kövesse ezt az erőt. Maradjatok meg az én szeretetemben és növekedjetek.”

IMA:

Drága Úr Jézus Krisztus, tedd szabaddá szívem, a hiúságok, hiábavalóságok, a gőg, és az önteltség bilincseitől. Alakíts ki szívemben buzgó, izzó vágyat, hogy szent életet éljek, erőt, hogy dolgozzam a szőlőskertedben, és békét, hogy szeressek másokat, úgy, ahogyan Te szeretsz minket. Vezéreld életemet a Veled való tökéletes egység elérése felé. Engedd, hogy mindig békét leljek a Te szerető gyengédségedben és gondviselésedben. Ámen.

 

A TÖKÉLETESSÉG NEGYEDIK SZINTJE

A KREATIVITÁS SZINTJE

 

2004. július 5.

„Örvendjetek mind, akik szomjasak vagytok a tökéletességre. Mesteretek szeret titeket. Létrát adott nektek, hogy rajta felmenjetek a tökéletesség útjára. Jöjjetek mindnyájan, akik szomjasak vagytok a tökéletességre. Jöjjetek, és lépjetek fel arra a létrára, amely a tökéletesség útjára vezet. Ó mily kiváltságosok vagytok, hogy nektek adatott a tökéletességről szóló tanítás! Ó mily szerencsések vagytok, hogy megismerhetitek, amit arra rendeltek, hogy tudjatok! Áldottak vagytok.

Én vagyok testvéretek, Assisi Szent Ferenc. Azért jöttem, hogy tanítást adjak nektek a tökéletesség negyedik szintjéről, amelyet a Kreativitás Szintjének nevezek.

Ez az a szint, ahol Isten háza népének találékonysága kezdődik. Ez az a szint, ahol az emberek először döbbennek rá arra, hogy mit tehetnek Istenért. Más szavakkal mondva, ez a szint hozza napvilágra az ember talentumát, Isten háza népe között. A tökéletesség ezen szintjének egyik érdekessége, hogy ez határozza meg, amit a jövő embere tesz, vagy amilyen lesz az Istennel kapcsolatos dolgokban. Ha valaki jól munkálkodik ezen a szinten, akkor annak jövőbeni lelkisége és szellemisége ragyogni fog. Máskülönben lelki fényességét részben vagy teljesen elveszíti.

Ebből adódóan, kedves barátaim, figyeljetek hát jól. A lélek minden egyszerű szívet tanítani fog. Az én feladatom az, hogy rámutassak néhány dologra és a lélek majd a többit megteszi.

Krisztus barátai, mennyire élveztétek az eddigi tanításokat? Tudom, hogy nem tekintitek értéktelennek azokat. Rendkívüli tanítások ezek az életszentségre és a tökéletességre. A kreativitás szintje a tökéletesség harmadik szintjében gyökeredzik. Had hozzalak le titeket a természetes dolgokhoz, hogy aztán tisztán lássatok a lelki dolgokban. Miközben egy gyermek növekedik, elhagyja az egyszerű látvány szintjét, ahol csak az édesanyját ismeri. Ez a szint az első szeretet szintje, amit már ismertek. A gyermek minden vigaszt és örömet anyja karjaiban lel. Ebből a szintből növekszik a gyermek, hogy felfedezze az ő száját és nyelvével az édes ízt. Ez a fogyasztói korszak. Amit csak elér, azt a szájába teszi. Ezen a szinten minden fogyasztható. Növekszik, hogy felismerje a körülötte lévő embereket. Először a család tagjait, majd azokat, akik a világban mellette versenyeznek a korlátozott számban elérhető élelemért. Ez az önzés korszaka. A gyermek ebben a korszakában mindent megkíván és követel, amit csak meglát. Ezért elkezd kutatni a hatalom és a tekintély után, hogy egyedül őt illesse meg a nemzetek gazdagsága. Ez a szint az Erő és Hatalom szintje, amelyről már tanítást kaptatok. Ettől a kortól kezdve a gyermek felfedezi, hogy „alkoss, hogy birtokolhass”. S ekkor az utánzás elkezdődik. Az első személy, akit utánozni kezd, az édesanyja vagy az édesapja. 

A fiúgyermek megtanulja, hogyan tervezzen házat fából, hogyan másszon fára, hogyan kell tanítani, és hogyan kell parancsolni. A leánygyermek megtanulja, hogyan kell főzni törött edényekkel és nyitott konzerves dobozokkal, hogyan kell gyereket nevelni játék babákkal, és hogyan kell a családban apró-cseprő dolgokat elvégezni. Ez általában kettő és öt éves koruk között történik. A figyelmes szülők mindig észreveszik gyermekük ezen korszakát, akik képességeiket meghaladó feladatokra vállalkoznak, vagy kockázatos munkát akarnak elvégezni, mely megsebesítheti őket.

Krisztus barátai, az a jó tanácsom azoknak a szülőknek, akiknek ilyen korú gyermekei vannak, hogy tanulják meg elkerülni a megdorgálást, a szemrehányást, és a rendreutasítást vagy a kemény szavakat gyermekeik felé. Amire szükségük van, az a gyengéd helyreigazítás és dicséret. A dicséret a legnagyobb dolog, amelyre szükségük van fejlődésük érdekében. Fogadjátok el őket, dicsérjétek meg, és kedvesen javítsátok ki cselekedetüket. Biztosítalak titeket, hogy örömmel fognak dolgozni és növekednek szeretetben.

Most, hogyan tudnánk ezt a tökéletesség szintjére hozni? Nincs sok különbség köztük. Isten háza népe között az emberek a tökéletesség ezen szintjén felfedezik, hogy „alkoss, hogy birtokolhass”. A lelkesedésük és buzgóságuk Isten munkája iránt ezen a szinten születik meg szívükben. A buzgóság löki őket Isten munkájának mezejére. Sokszor úgy folytathatják munkálkodásukat, hogy talán nem tudják befejezni. Néhány vezető azt hiheti róluk, hogy csak dicsekszenek, hivalkodnak és kérkednek az emberek felé. De nem, ők nem ilyenek. Őket Isten munkája iránti buzgóságuk vezérli. Esetleg láthatjátok őket tévesen tanítani vagy imádkozni, de ekkor ne fedjétek meg őket kemény szavakkal, és ne utasítsátok rendre őket, mert lerombolhatjátok Isten ajándékát bennük. Hallgassatok rám mindnyájan, ti vezetők Isten családjában, ti vagytok az édesanyjuk és édesapjuk ezeknek a gyenge lelkeknek. Fogadjátok el őket úgy, ahogyan vannak. Értékeljétek munkájukat. Dicsérjétek meg erőfeszítéseiket, és szeretettel, kíméletesen javítsátok ki hibáikat.

Értsétek meg vezetők, hogy a kemény, nyers rendreutasítás félénkké, gyávává, lustává teheti őket, valamint konokká a bűnben és gyűlöletet kelthet szívükben. Mindig dicsérjétek, és szeretettel korrigáljátok őket. Ó vezetők, legyetek körültekintőek abban, ahogyan ezen a szinten az emberekkel éltek, mert ez a szint az utánzás szintje is. Ezen a szinten mindent utánoznak, ami csak felkelti az ő érdeklődésüket. Ha helytelenül viselkedtek, akkor bűnösek lehettek botrányokozásban.

Végezetül Isten kedves barátai, ezen a szinten, amint látjátok, sokat időzöm, hogy tanácsokat adjak vezetőiteknek. Azért, mert a ti növekedésetek az ő kezükben van. De nektek még mindig megvan a saját akaratotok, hogy megbirkózzatok minden helyzettel, és azzá legyetek, akik lenni akartok. Hogyan tudjátok ezt megtenni? Tanuljatok meg Jézus Krisztusra tekinteni. Ő legyen a ti Mesteretek és Megváltótok! Minden dologban utánozzátok Őt. Ne csüggedjetek el, amikor az emberek félre értenek titeket! Mindaz, amit szeretettel tesztek igazolt. Az, aki szereti a bűnösöket, nem azért szeret, mert nincs tisztátalanság az ő szeretetükben, hanem azért, mert a szív, amely szeret tiszta; és Isten a Szeretet. Ne legyetek túl büszkék! Tanuljatok alázatossággal! Vágyakozzatok mindig a tanulás után, és vezetőitek bölcs tanítását szeretettel fogadjátok. Legyetek engedelmesek és egyszerűek. Legyőzitek majd a világot.”

 

ELMÉLKEDÉS

A lelki életben az ember mindig arra törekszik, hogy bebizonyítsa, mire képes. Sokszor a közösségi összejöveteleken, imaalkalmakon is azon versenyeznek, hogy ki legyen a vezető. A kegyelem hiányát érzékelik, ha az imacsoportokban nem ők vezetnek, boldogtalannak és elégedetlennek érzik magukat. Úgy tekintenek magukra, mintha aznap nem részesültek volna áldásban, vagy nem lennének kiváltságos helyzetben. Ha hosszú ideig mellőzik őket, úgy kezdenek magukra tekinteni, mintha méltatlan szolgák lennének. Értéktelenségük oka minden bizonnyal az, hogy nem veszik őket észre. Szívük mélyén féltékenység alakul ki azokra, akik kedvezményezett helyzetben vannak.

Ennek a korszaknak azonban van egy vitathatatlan előnye. Ezek az emberek fáradhatatlanul dolgoznak az Úr szőlőjében. Csak munkálkodnak, de nem panaszkodnak. Még a legfárasztóbb munkákat is mosollyal az arcukon végzik el. Ha egy közösségnek vannak ilyen tagjai, akkor ők megkönnyítik és érdekessé teszik a térítő, igehirdető munkákat. Éppen ezért lelki vezetőiknek, közösség vezetőknek nagy odafigyeléssel kell gondoskodniuk lelki fejlődésükről. Dicsérjék meg, s értékeljék erőfeszítéseiket, s hibáikat, tévedéseiket szeretettel javítsák ki.

Mindazoknak, akik ezen a szinten állnak, meg kell tanulniuk alázatosnak lenni, ahhoz, hogy képesek legyenek a lelki növekedésre. Meg kell tanulniuk elfogadni, ha munkálkodásukban helyreigazítják őket. Csak azért, mert képesek valamit megtenni, még nem biztos, hogy teljesen értik és ismerik is azt. Úgy tartja a mondás, hogy a bölcsesség a korral jár. Fogadjátok el, hogy gyakran az idősebbek óvatossága nem gyengeség, hanem bölcsesség. Engedjétek, hogy a lélek vezérelje tetteiteket. Soha ne álljatok ellent a Szentlélek lelketekben megnyilvánuló indíttatásainak. Mindig és mindenhol engedelmeskedjetek neki.

Krisztus:

„Gyermekeim, építeni mindig nehezebb, mint rombolni. Tartsátok szilárdan, amitek van és védelmezzétek azokat, amik nektek adattak. Dolgozzatok mindig keményen, hogy megsürgessétek Isten Országának eljövetelét a földön. Bátorítsatok több munkást az én mezőmben, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Imádkozzatok, és kérjétek Isten segítségét, mert nélkülem semmit sem tehettek. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki meghív titeket arra, hogy növekedjetek szeretetben. Így hát megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.”

IMA:

Ó isteni lélek, a Mennyei Atya Lelke, gerjessz szívemben buzgóságot ügyeidért való munkálkodásra.  Távolítsd el belőlem a lelki tévedést és sötétséget. Tégy engem a megújulás eszközévé műveidben, s ne engedd, hogy valaha is beleunjak vagy belefáradjak ebbe a feladatba. Ismertesd meg velem mindig a Te utadat! Ámen

 

A TÖKÉLETESSÉG ÖTÖDIK SZINTJE

AZ ÉBERSÉG ÉS A TUDATOSSÁG SZINTJE

 

2004. július 6.

„Boldog vagyok, hogy július havában hozzátok küldtek engem. Én vagyok Brigitta az Élő Isten szolgája. Barátaim, Jézus szeret titeket, mindig rátok gondol. Szemeit mindig azokon tartja, akiket Vére árán megváltott. Engedjétek, hogy megtaláljon titeket. Vigasztaljátok és szeressétek Őt.

Krisztus barátai, mily szerencsések vagytok, hogy megláthatjátok azokat a gyönyörű tanításokat, amelyeket a Menny nektek ad. Jézus kiveti rátok hálóját, hogy kifoghassa szereteteteket. Nagy szentekké akar tenni titeket. Ó engedjétek, hogy megragadjon most titeket! Engedjétek, hogy kifogjon titeket, amíg ifjak vagytok. Ifjúnak lenni annyit tesz, mint ifjú szeretőnek lenni, ami a szeretet érintetlen szívét jelenti. Szüksége van rátok most! Szüksége van a szeretetetekre!

Ma azért jöttem, hogy leckét adjak nektek a tökéletesség ötödik szintjéről. Ez az Éberség és Tudatosság szintje. Ez a spiritualitás legkritikusabb szintje. Mindazok, akik túlélik ezt a szintet, meglátják, hogy a gyermek eléri a gondolkodás és az érvelés korszakát. Bármilyen bűnt is kövesen el, azzal neki kell elszámolnia.

Világosság gyermekei, figyeljetek és tanuljatok. Az Isten mindig engedélyt ad gyermekeinek, hogy átmenjenek ezen a szinten. Ő az, aki visszavonja oltalmazó kegyelmét és megengedi, hogy próbára tegyenek a bűnös világ hullámai. Meg akarja határozni szereteteteket azáltal, hogy felnyitja szemeteket arra, amiből legtöbbetek van, hogy szeressétek Őt. Ezen a szinten mindig megismerteti barátaival a múltat és bemutatja nekik a jövő nehézségeit és akadályait. Ezt azért teszi, hogy megmentsen titeket önmagatoktól.

Tudnotok kell, ha hatalmába kerít titeket, és erőt vesz rajtatok a szégyen múltatok miatt, akkor nélkülözni fogjátok Krisztusotokat. Ha most, amikor magatokat bölcsnek hiszitek, tartalékolni kezditek erőtöket, és visszavesztek áldozathozatalaitokból, akkor idővel egyre gyengébbek, és gyengébbek lesztek, és amit meg akartok takarítani, az haszontalan dolgokra vész el, s hiábavalóságoknak áldoztok.

Ahhoz, hogy legyőzzétek ezt a korszakot, ne bánjátok meg a múlt egyetlen áldozathozatalát sem, mert azokat mind elfogadta Isten. Egyetlen jövőbeli Istennek nyújtott áldozat sem nagyobb azoknál. S valóban, azok az áldozatok az oszlopok, melyek erőt adnak, és életben tartanak titeket a szeles és esős napokban. Ne csökkentsétek az Istennek nyújtott áldozataitok számát. Találjatok rá időt és alkalmat, hogy megtegyétek azokat, miközben hiteteket szilárdan őrzitek. Ne próbáljátok megmenteni életeteket! Engedjétek meg Istennek, hogy Ő tegye meg azt nektek! Ne növekedjetek büszkeségben és gőgösségben, mert mindaz, aki öntelt soha nem jut tovább erről a szintről. Biztosan el fognak bukni, mert semmit nem tanultak. Könyörgöm hozzátok, keressétek Isten szeretetét. Tanuljatok sokat Róla ezen a szinten. Fedjetek be mindent imával! Krisztus mindig a segítségetekre siet majd. Ő áldjon meg titeket, s én távozom tőletek.”

ELMÉLKEDÉS

Jel.2:2-4: 2Tudok tetteidről, fáradozásaidról és kitartásodról. Tudom, hogy nem tűröd a gonoszokat: próbára tetted, akik apostolnak mondják magukat, noha nem azok, és hazugnak találtad őket. 3Hűséges is vagy, szenvedtél a nevemért, és nem fáradtál bele. 4De van egy kifogásom ellened, az, hogy kezdeti szeretetedtől eltértél.

Elfelejtettétek az első szeretetetek örömét és békéjét? Elfelejtkeztetek a mennyország szándékáról? „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.”

Ennek a szintnek nagy előnye számunkra, hogy lehetőséget biztosít nekünk, hogy felismerjük hová fektettük le hitünk alapját. Azok, akik ezt az alapot csodákra fektették le, többé már nem látnak csodát. Azok, akik hitük hatalomra és tekintélyre alapozták, többé már nem bírnak jogosultsággal, sem kötelező erővel. Azok, akik lelkiségüket arra alapozták, amit önmaguk képesek véghezvinni, többé nem rendelkeznek már azzal az erővel, ami a munkálkodáshoz szükséges. Úgy tűnhet, mintha Isten visszavonta volna mindazt a kegyelmeit, amely a munkát könnyűvé, s a hűséget és az odaadást édessé tehetné.

„Őrizzétek meg a rátok bízott kincset”, a hivatásotokért érzett lelkesedést, a küldetésetek iránti buzgalmat, az ima iránt érzett szeretetet, amelyet megéreztetek, mikor először ajánlottátok magatokat Isten szolgálatára. Vessétek ki magatokból a hiábavaló gondolatokat, amelyek a múlt erőfeszítéseire emlékeztetnek titeket, különben elnyel titeket a múlt dicsősége. Amilyenek most (a jelenben) vagytok, olyan vagytok az Isten színe előtt is, vagyis nem a múlt, hanem a jelen emberei vagytok.

Minden szenvedés, amely izzásban tartja a lángot ezen a szinten, előbb vagy utóbb elvezet egy mélyebb találkozásra Krisztus szeretetével. Ez a szint nem minden esetben nyúlik hosszúra. Ahogy Szent Brigitta is mondta, Krisztus hamar a segítségükre siet azoknak, akik életben tartották az első szeretetüket. Értük jön, eljegyzi magéval őket, s kegyelmének magasabb fokára viszi el őket.

Krisztus:

„Gyermekeim, soha nem hagyok el senkit, aki ezen a szinten van, habár megengedem, hogy próbára tétessék azért, hogy megerősödjön. Gyermekeim, azt akarom, hogy ismerjetek, és tudjátok, ki vagyok. Tudjátok meg, hogy én vagyok a Keresztre Feszített Szeretet. Jöjjetek, és menjünk együtt, kövessetek engem a szeretet palotájába. Ott megmutatom nektek, hogy ki vagyok. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen”

IMA:

Irgalmas Istenem, ne hagyj engem árván a siralom völgyében. Esdeklem hozzád, Krisztus kínszenvedéseinek érdemeire hivatkozva a szegény bűnösök megtéréséért, de különösen a saját megtérésemért. Vonzd magadhoz lelkem minden erejét! Lobbantsd lángra szívem a Te szereteted legtisztább és leghevesebben izzó ajándékával. Tartsd meg ennek a tűznek lángjait mindaddig, míg Szereteted teljesen el nem emészt! Atyám, ezt a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében kérem tőled! Ámen

 

 

a
A bejegyzés kategóriája: Barnabas Nwoye
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.