Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Nekik imádkozniuk kell a tisztánlátás kegyelméért
 
2012. április 2., hétfő, 15:30
Drága szeretett leányom, neked most pihenned kell, mert folytatódnak azok támadásai, akik nem tudják igaz Szavamat elfogadni.
Neked nincs megengedve, hogy megvédd Szavamat, de most arra utasítalak téged, hogy ne foglalkozz azokkal, akik kételkednek Szavamban, mert ez nem a te feladatod.
Leányom, bármennyire is csábító lenne, hogy bebizonyítsd az emberiségnek Legszentebb Szavam hitelességét ezekben az időkben, mégsem szabad ezt megtenned.
Én soha nem válaszoltam hóhéraimnak a Keresztrefeszítésem ideje alatt. Nem kell azzal próbálkoznod, hogy válaszolj azoknak, akik üldözni szeretnének Engem ezen üzenetek által.
Nem te vagy leányom az, akire ők mérgesek, hanem Én.
Én csak azt tudom elmondani a világnak, hogy hogyan készüljenek fel Második Eljövetelemre, kényszeríteni nem tudom őket.
Hagyd figyelmen kívül az efféle gúnyolódásokat. Sokan közülük igaz lelkek, akik szükségét érzik annak, hogy kérdéseket tegyenek fel. De neked nincs megengedve, hogy így cselekedj. Nekik a tisztánlátás kegyelméért kell imádkozniuk. Egyedül csak Nekem van felelősségem az ő lelkükért. Még akkor sem a te felelősséged ez, amikor felajánlod szenvedéseidet a lelkek megmentéséért.
Menj tehát, és mondd meg azoknak, akiknek kétségeik vannak, hogy feltámadásom után Én voltam az, aki Tamás apostolomnak megmutattam magamat, amikor előtte álltam. Csak akkor hitte ezt el valójában, amikor megérintette sebeimet.
Sajnos, a világban sok lélek számára nincs megadva ez a kiváltság.
Nekik tudniuk kell, hogy rövid az idő arra, hogy felkészíthessék lelküket. Ez már a saját szabad választásuk, hogy válaszolnak – e, vagy sem hívásomra.
Jézusotok

Csak a közbenjáró imák által lehet a sötétségben lévő lelkeket megmenteni

 
2012. április 3. kedd, 20.00
 Drága, szeretett leányom, szeretném, ha Követőim megértenék azt az időszakot, amely mostantól a Nagyfigyelmeztetésig tart.
 
Intenzív imáitokra van szükség azon lelkek megmentéséhez, akik nem tudnak segíteni saját magukon. Ezen lelkek közül sokan nem fogják túlélni a Nagyfigyelmeztetést, ezért fontos, hogy ők , illetve mindazok, akik a halálos bűn állapotában vannak, meg legyenek mentve az Isteni beavatkozás által.
 
Szükség van most imáitokra, mellyel könyörögtök az ő lelkük üdvösségéért. Ez kell, hogy legyen a prioritás most számotokra a Nagyhét alatt, mert ha az Én Szent Nevemben kéritek szeretett Atyámat, hogy mentse meg ezeket a bűnösöket, imáitok meghallgatásra találnak majd.
 
Imahadjárat (43) „Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt”
 
„Ó, Mindenható Atyaisten
 
Szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő kereszthalálának, bűneinktől való megmentésének emlékére
 
Könyörögve kérlek, mentsd meg a lelkeket, akik nem tudják megmenteni saját magukat, és lehet, hogy halálos bűnben halnak meg a Nagyfigyelmeztetés alatt
 
Engesztelésül szeretett Fiad szenvedéseiért, arra kérlek Téged, bocsáss meg azoknak, akik képtelenek üdvösségre lelni, mert nem fognak elég sokáig élni ahhoz, hogy Irgalomért esedezzenek Jézushoz, a Te Fiadhoz, hogy szabadítsa meg őket a bűntől.
 
Ámen.”
 
Imádkozzatok valamennyi bűnösért. Legnagyobb óhajom az, hogy megmentsem az egész emberiséget.
 
Csak a közbenjáró imák által lehet a sötétségben levő lelkeket megmenteni.
 
Szeretett Jézus Krisztusotok

 
Kérlek, imádkozzátok Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét, és kezdjétek el Kilencedemet Nagypénteken
 
2012. április 4., szerda 1.00
 
Drága, szeretett leányom, az idő csaknem elérkezett az egész világ számára, hogy elmélkedjetek Kereszthalálomon.
 
2012 az az idő, amikor Nekem sürgősen szükségem van imáitokra azokért, akik nem fognak felismeri Engem, és azokért, akik nem ismernek Engem.
 
A ti feladatotok lesz, szeretett Követőim, hogy segítsetek Nekem megmenteni azokat a szegény lelkeket, akiket közel kell vonnom Magamhoz, hogy fel tudjam készíteni őket az Én Új Paradicsomomra.
 
Gyermekek, szeretném, ha imádkoznátok az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét, és elkezdenétek az Isteni Irgalmasság kilenc napos Kilencedét Nagypénteken.
 
Fontos, hogy közületek minél többen elvégezzék ezt a Kilencedet a többi lélekért. Ezért nagy kegyelmekben lesz részetek, és Én soha nem hagylak el titeket. Meg fogom menteni a lelketeket, amikor Elém járultok az Ítélet Napján.
 
Sosem szabad belefáradnotok az imádkozásba, mellyel a többi lelket mentitek meg. Ti vagytok az Én Hadseregem, és az Általam adott kegyelmek révén ti Velem fogtok együttműködni a föld, Bűntől való megtisztításában (még) Második Eljövetelem előtt.
 
Az imádkozás nem megy könnyen mindannyiatoknak. A legjobb módja ennek az, ha egyesítitek magatokat az Én Fájdalmas Kínszenvedésemmel, és elmélkedtek Szenvedésemről, különösen Haláltusámról a (Getszemáni) Kertben. Az Én Nagy Irgalmam ekkor a leghathatósabb. Pont a bűnösökért – köztük azokért a pogányokért, akiknek soha nem adatott meg a lehetőség, hogy megismerjenek Engem – álltam ki a legnagyobb kínokat.
 
Ti, akik szerettek Engem, tudjátok ezt.
 
Minél teljesebb a Belém vetett bizalmatok, annál erősebb az Én Irgalmam. Annál inkább meg tudok bocsátani. Irgalmam olyan hathatós, hogy ez az egész emberiség bűnét el tudja söpörni a föld színéről.
 
Azok, akik hisznek Bennem, bíznak Bennem, az életszentség magas fokára juthatnak el azáltal, hogy – mintegy elsőbbségként- segítenek megmenteni felebarátaik lelkét. Irántam való szeretetből teszik ezt, mert tudják, hogy ez nagy vigaszt nyújt Nekem.
 
Nektek, az Én tiszta és igaz Követőimnek, akik oly nagyon szerettek Engem, tudnotok kell, hogy szívetek nagylelkűsége által tudom megmenteni a bűnösöket.
 
Meg kell értenetek, hogy a bűnösökért haltam meg, és őutánuk szomjazom a legjobban. Nagy könyörülettel vagyok a bűnösök iránt.
 
De nektek, Követőim, akik szintén bűnösök vagytok, teljesen bíznotok kell Bennem. Ezáltal számos különleges kegyelemben részesültök.
 
Minél inkább kéritek Segítségemet, annál inkább megkapjátok.  A köztetek és Köztem lévő kötelék miatt, ti segíteni tudtok Nekem megmenteni a többi lelket, hogy ne merüljenek el a kétségbeesésben és a reménytelenségben.
 
Ne feledjétek az Isteni Irgalmasság Kilenced erejét, és azt a számos lelket, akiket megmentetek Nekem ebben az évben.
 
Szeretett Jézusotok

 
A Nagypéntek, különösen az idei, az a nap, amelyről valódi jelentésének megfelelően szeretném, ha megemlékeznétek
 
2012. április 5. csütörtök; 08.00
 
A Nagypéntek, különösen az idei, az a nap, amelyről valódi jelentésének megfelelően szeretném, ha megemlékeznétek.
 
Atyám küldött Engem a világba, és felajánlott Engem váltságul, a világ megmentéséért a pokol tűzétől.
 
Én azért jöttem, hogy szolgáljalak benneteket, gyermekek, nem azért, hogy elítéljelek titeket. Halálom egy különleges kegyelem volt, mely részetekről nem kíván egyéb kötelezettséget, mint elfogadni az Irgalom kezét, melyet Örök Atyám nyújtott nektek.
 
Ez az ajándék azért volt felkínálva, hogy az emberiség megkaphassa a kiengesztelődés ajándékát, hogy ezáltal alkalmassá váljon Atyám Királyságába belépni.
 
Mielőtt keresztre feszítettek Engem, részt vettem egy nagyon fontos Húsvéti Vacsorán Apostolaimmal, a Kereszthalálom előtti éjszakán.
 
Ez az Utolsó Vacsora egy másik különleges ajándékot biztosít. A Szent Eucharisztia ünneplésének ajándékát, mely a szeretet szentsége, hogy egy különleges ajándékkal szolgáljon nektek a Szentáldozásban, amelyben valóban magatokhoz vesztek Engem.
 
Igaz Jelenlétem a Szent Eucharisztiában, ma a világban, amikor dicsőítve van végig a Szentmisén, nagyon különleges kegyelmeket nyújt a kegyelem állapotában lévőknek, akik szeretnek Engem, akik magukhoz vesznek Engem.
 
Jelenlétem oly módon érezhető, hogy megerősíti a hiteteket, amikor elfogadjátok, hogy Én valóságosan jelen vagyok a Szent Eucharisztiában.
 
Ha elutasítjátok Jelenlétemet a Szent Eucharisztiában, akkor az egyik legjelentősebb ajándékot utasítjátok el, amit Én örökül hagytam, amikor a földre jöttem, hogy vezekeljek bűneitekért.
 
Meghaltam, hogy megváltsalak benneteket, és ez már önmagában egy hatalmas ajándék.
 
De hátrahagytam nektek egy nagyon különleges ajándékot, amelyben magatokhoz vehettek Engem testben és lélekben.
 
Fogadjátok el Jelenlétemet, és akkor lelketek közelebb kerül Hozzám, a Velem való valóságos egyesülésben.
 
Fogadjatok el Engem.
 
Ne hagyjatok el Engem.
 
Ne tagadjatok meg Engem.
 
Higgyétek el, minden kétséget kizáróan szívetekben, hogy az Atyaisten, szeretetéből fakadóan ajándékozott meg benneteket ezekkel az ajándékokkal.
 
Most elmélkedjetek Tanításaim valódi igazságán.
 
Ne fogadjátok el Keresztre feszítésemet, anélkül, hogy elfogadnátok az ajándékokat, melyeket szintén felkínáltam nektek az Utolsó Vacsorán. Mert, ha így tesztek, akkor megvonjátok lelketektől az élet kenyerét.
 
Szeretett Jézusotok
 
Az Emberiség Megváltója
 
A Húsvét egy olyan időszak, amikor Kereszthalálomról a helyes módon elmélkednek
 
2012. április 6. péntek, 22:20
Drága szeretett leányom, mennyire megvigasztalsz Engem szomorúságom ezen idejében. Ahogyan te szeretsz és megvigasztalsz Engem, azt szeretném kapni a lelkektől is. Ó, ha minden lélek szíve az Enyémmel egyesülne és összefonódna, akkor Isten Szent Családja egyben lenne. Csak miután minden lélek meg van mentve, akkor teljesedik be Atyám Isteni akarata.
A Húsvét egy olyan időszak, amikor a Kereszthalálomról a helyes módon elmélkednek, és a halálból való feltámadásomat teljes mértékben elismerik, mint olyan szabadságot, amelyet az emberiségnek hoz.
Feltámadásom azt jelenti, hogy mindazok közületek akik szeretnek Engem és hirdetik Szent Szavamat, feltámadhatnak majd a halálból.
Mindazok, akik a kegyelem állapotában haltak meg és Atyám kegyelmében részesültek, szintén fel fognak támadni dicsőségben, azon a napon, amikor ítélni jövök.
Ők majd csatlakozni fognak azokhoz akik nemcsak testben élők, hanem bennük él az Úr Lelke is, és akiknek megadatott az örök élet.
Sok ember nem tudja megérteni Ígéretemet.
Mindazok, akiknek neve az Élet Könyvében van, feltámadnak majd testben, szellemükben és lélekben, megszabadulva a testi romlástól, és teljes egységben lesznek Velem.
Minden kiválasztott lélek Atyám Isteni Akarata szerint fog élni.
Ti szeretetben, békében és egyetértésben fogtok élni dicsőséges Uralmamban 1000 évig a Földön.
Ti csatlakozni fogtok dicsőségben azokhoz, akik elsőként támadnak fel halottaikból. Azokhoz a lelkekhez, beleértve szeretett családjaitokat és barátaitokat is, akiket alkalmasnak találtattak arra, hogy belépjenek az Új Földi Paradicsomba.
Ezt az életet kell keresnetek mindnyájatoknak. Efelől ne legyen kétségetek.
Ellenben, azok a szegény lelkek, akik nem tudják Létezésem igazságát elfogadni, vagy Ígéretemet az élők és a holtak megítélését illetően, a hajukat fogják tépni, amikor azzal a szörnyű sorssal szembesülnek, amely majd akkor tárul fel előttük, amikor az Igazság ki lesz nyilatkoztatva számukra.
Ezeknek a hívőknek azt mondom, hogy legyenek óvatosak.
Sokan közületek, akik nem szerettek eléggé Engem, vagy nem vesztek elég komolyan, azt a hibát követitek el, hogy elhiszitek, hogy Irgalmasságom figyelmen kívül hagyja azokat a bűnöket, ahol nincs bűnbánat. Az Én Irgalmasságom nagyon bőséges. Minden bűnöst el akarok árasztani kegyelmeimmel. De vannak olyanok is, akik önteltek téves feltételezéseikben, hogy elég nekik ismerniük Tanításomat ahhoz, hogy üdvözüljenek. Ők közömbösek szeretetemmel szemben. Hiányzik belőlük a gyengéd szeretet, kevés alázat van a lelkükben, és azt gondolják, hogy egyes bűnöket nincs értelme megbánniuk. Ez a gondolkodás veszélyes és csak arra szolgál, hogy ezeket a lelkeket még jobban eltávolítsa Tőlem.
Nincs olyan kicsi bűn, amit figyelmen kívül lehetne hagyni. A bűneiteket csak akkor lehet megbocsátani, ha bűnbánatot tartotok. Egyedül csak akkor tudtok bűnbánatot tartani, ha büszkeségtől mentes és alázatos szívűek vagytok.
Örüljetek gyermekeim ennek a Húsvétnak. Ahogyan a Kereszthalálom az üdvösség ajándékát adta nektek, úgy a halálból való Feltámadásom az örök életet fogja adni nektek, amelyet Örök Atyám oly régóta tervezett.
Sok minden van, aminek örülhettek. Mert a számotokra megígért örök élet a test, a szellem és a lélek örök életét jelenti.
Fontos, hogy törekedjetek erre az új életre, és hogy felkészítsétek lelketeket.
A Sátán és démonai minden erőfeszítést meg fognak tenni annak érdekében, hogy meggyőzzenek benneteket arról, hogy az Új Paradicsomomban nem létezik örök élet, és hogy az Én Második Eljövetelem egy hazugság.
A papok, a Klérus tagjai és a hűséges Keresztények az ő első célpontjai lesznek.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Örök Atyámhoz, hogy értékes Vérem által megvédjen benneteket, hogy egyikőtök se kóboroljon el az igazságtól.

Szeretett Jézus Krisztusotok
Az emberiség Megváltója

Én vagyok az Egyház. Az Egyház, melyet Én alapítottam, és amely nem halhat meg soha.
 
2012. április 7. szombat, 10:00
Drága, szeretett leányom, az egyházszakadás, amelyről beszéltem, megkezdődött a Katolikus Egyházon belül.
Tanításaim – melyek sosem változnak, amióta Szentírásom befejeződött a Jelenések Könyvével – most támadásnak vannak kitéve.
Volt számos kihívás, vélemény és teológiai értekezés Szent Igémet illetően az évszázadok során.
Sok jó ember megkérdőjelezte az útmutatásokat és a tanításokat, amelyeket Én közöltem az emberiségnek.
Néhány Tanításomat ízekre szedték, elemezték, új értelmezéseket kerestek, és aztán elfogadták azokat.
De ez már szükségtelen, mert az igazságot megkapta az emberiség a próféták által, akik Előttem jártak, aztán Általam, a földön töltött Időm során.
Az igazság sosem változik. Az igazság egyszerű.
A Szentírásban nem szereplő, egyéb információk, ajándékként adattak a világnak, választott lelkeim által, egyetlen egy céllal: hogy segítsenek nektek elmélkedni az emberiségért hozott Áldozatomon, és hogy megmutassa nektek, és emlékeztessen benneteket arra a szeretetre, amelyet Én a Szívemben érzek, Isten valamennyi gyermeke iránt.
Bármilyen isteni kinyilatkoztatás azért adatik ma a világnak, hogy segítsenek benneteket felkészülni az Örök Életre.
Most a Szent Katolikus és Apostoli Egyház által tisztelt Tanításaimat támadják a sok kihívás között elsőként, amely az Egyház szakadásához fog vezetni.
Új törvényeket fognak bevezetni, hogy alkalmazkodjanak a modern nézetekhez, és annak érdekében, hogy elfogadhatónak tűnjenek azok számára, akik – gőggel lelkükben – szükségét érzik annak, hogy megbékítsék az emberiséget, ahelyett hogy engedelmesek lennének az Egyház tanításaihoz.
Én vagyok az Egyház. Az Egyház, melyet Én alapítottam, és amely nem halhat meg soha.  
Sokan, az Egyházon belüliek és kívüliek egyaránt, megkísérlik majd lerombolni az Egyház rendszerét.
Imádkozzatok, hogy Szent Helytartóm, XVI. Benedek pápa erős maradjon az ellenállás közepette, amellyel ő most szembenéz.
Ez egy szándékos kísérlet – azok által, akik kapcsolatban állnak a Hamis Prófétával – arra, hogy egy új egyházat hozzanak létre.
Ezek a ravasz emberek el fogják hitetni veletek, hogy ez ugyanaz az Egyház lesz, de nem lehet ugyanaz.
Hogyan tud Egyházam – az új törvényekkel, az Általam, a világnak adott igazság elferdített verzióival – képviselni Engem?
Nem tud. Ezért fogja Atyám, a Mennyekből irányítani az Ő Egyházát, az Ő igaz hűséges híveit.
Atyámnál lesznek a kulcsok Második Eljövetelemig, amikor az Új Jeruzsálem, az egy igaz Katolikus Egyház feltámad majd hamvaiból, hogy azt egyként követelje vissza Isten valamennyi – minden vallású és hitű – gyermeke. 
Így kell ennek beteljesednie, teljes és végleges egyesülésben a Béke Új Korszakában a földön.
Szeretett Jézus Krisztusotok

Az Ég és a Föld eggyé fog válni. Az egyik nem fog létezni a másik nélkül.
 
2012. április 8. vasárnap, 15.30
 
Drága, szeretett leányom földi Uralkodásom ideje egyre közeledik, és már csak annyi ideje van az emberiségnek, hogy megragadja Irgalmasságomat, és megtérjen.
 
Az is fontos, hogy Egyházam felkészítse nyáját az örök életre, és hogy minden lehetőséget megragadva buzdítson a kiengesztelődésre.
 
Ez egy fontos időszaka az évnek, és nektek Felém, a ti Jézusotokhoz kell fordulnotok, és imádkoznotok kell a kegyelmekért, melyek megadják nektek, Követőim, a meggyőzés erejét, hogy terjesszétek Második Eljövetelem igazságát.
 
Az emberiség szenvedése, és Örök Atyám valamint az Én, az Ő szeretett Fiának a szenvedése, végre a végéhez közeledik.
 
A sátán uralma a földön meg fog szűnni, és Én átveszem az Engem megillető trónt.
 
Noha Uralkodásom Egyházamon belül azt jelenti, hogy Lelkem jelen van  nagy kegyelmeket nyújtva az arra érdemes lelkeknek, amíg a sátán nincs megkötözve, addig Atyám akarata nem tud véglegesen beteljesedni.
 
Senki sem érti igazán mi is az Örök Élet.
 
Senki sem érti teljesen, mi fog történni Második Eljövetelemkor.
 
Az emberi értelem korlátai miatt senki sem ismerheti az irányú Terveimet, hogy összegyűjtöm 12 nemzetemet a földön.
 
Oly sokan hiszik azt, hogy Második Eljövetelem egyenlő a világvégével.
 
Ez lehet, hogy az idők vége, ahogyan azt ti tudjátok, de ez csak a kezdete egy csodálatos új jövőnek, amit Örök Atyám az Ő valamennyi gyermekének tervezett.
 
Az Ég és a Föld eggyé fog válni.
 
Egyik sem fog létezni a másik nélkül. Az igazak az Én Új Paradicsomomban fognak élni, és nagy bőség lesz mindenben.  
 
Oly sok csoda, melyeket nem lehet leírni emberi szavakkal. Nagy békességet és örömet fog érezni minden lélek, aki örökli a jogot, hogy részese legyen Atyám Királyságának.
 
A Szívem szakad meg, amikor látom a félelmet szemetekben, gyermekek, amikor Én az utolsó időkre hivatkozom.
 
Ehelyett azt kérem tőletek, hogy bízzatok az Én mindannyiatok iránt érzett nagy szeretetemben, és tudjátok, hogy Ígéretem az, hogy ti valóban otthon lesztek Velem, és bánatotok száműzve lesz az örökkévalóságig.
 
Ígéretemnek megfelelően az Új Paradicsom hamarosan ki lesz nyilatkoztatva az emberiségnek.
 
Ne vesztegessetek el egyetlen pillanatot sem félelemben töltve. Örvendezzetek. Örömmel várjátok a jövőtöket.
 
Bízzatok Bennem teljesen, mert Én túlságosan is szeretlek benneteket ahhoz, mintsem, hogy valaha is cserbenhagyjalak titeket.
 
Imádkozzatok, hogy Isten valamennyi gyermeke alázatos szívvel elfogadja majd a Paradicsom kulcsait.
 
 
 
Jézusotok

Szűz Mária: A Béke Korszaka, amelyről Fatimában beszéltem, feledésbe merült

2012. április 9., hétfő, 10:00

Gyermekem, a világ most az utolsó változásoknak van alávetve, miközben a lelkekért folytatott harc egyre fokozódik.

A sátán megsebzi majd a Katolikus Egyházat, és Engem, az Isten Anyját, belerántanak majd az Egyház megoszlásába.

Az Én szerepemet, mint Társmegváltó, Közvetítő és Szószoló, a megoszlás okozói nem fogják majd elfogadni a Katolikus Egyházban.

Sok helyen nem fognak elfogadni Engem abban a szerepben, amely nekem adatott a lelkek üdvözülésében.

Szegény Fiamat annyira megsebzik azzal a móddal, ahogyan Engem, az Isten Anyját elutasítanak.

Szerepemet, mit a sátán elpusztítóját, nem értik.

Én meg vagyok áldva kegyelmekkel és az erővel, hogy legyőzzem és elpusztítsam a Gonoszt. Neki, a Gonosznak, a Katolikus Egyházon belül sok követője van, akik szembe akarnak szállni a hatalommal, amely a Legmagasságosabb Isten által adatott Nekem.

A Béke Korszaka, amelyről Fatimában beszéltem, feledésbe merült.

Erre a Béke Korszakára Fiam Második Eljövetele után kerül majd sor, és 1000 évig fog tartani.

Ez akkor fog eljönni, amikor az Ég és a Föld, mint egy dicsőséges Új Paradicsom egybe olvad.

Gyermekeim hitének, és az Irántam, szeretett Anyjuk iránti odaadásuknak köszönhetően, sok lélek fog az Új Paradicsomba belépni.

A Sátán most keményen munkálkodik azon, hogy meggyőzze a Katolikus Egyház tagjait, hogy ne legyenek (az Egyház) tagjai.

Szerepemet, mint az Üdvösség Anyját, és mint Társmegváltót szeretett Fiam mellett dolgozván a Második Eljövetel hirdetésén, tagadják.

Gyermekeim, imádkozzatok, hogy azok a lelkek, akik áldozatai a csalónak a Katolikus Egyházon belül, ne térítsék el gyermekeimet üdvösségük pillanatában.

Imádkozzatok, hogy Benedek Pápa meg tudja akadályozni, hogy ez a gonoszság keresztülhatoljon a Katolikus Egyházon.

Ne adjátok fel soha azt a harcot gyermekek, hogy kiálljatok az igazság mellett. 

Fiam azon ígérete, hogy visszatér, és hogy elhozza az örök életet az emberiség számára, beteljesedőben van. De Őt minden lépésében meg fogják akadályozni azok a lelkek, akik engedtek a Gonosz megtévesztésének, hogy elfordítsa fejüket.

A Fiam iránti hűség az Egyházon belül egyre gyengül.

Az Én szerepemet, mint Társmegváltó, Közvetítő, és Szószoló nem fogják elfogadni.

Imádkozzatok, hogy Fiam papjai erősek maradjanak, és hogy megvédjék az igazságot.

Szeretett Édesanyátok,
Isten Anyja,
Az Üdvösség Anyja

Szűz Mária: Az idő egyre közeledik számomra, hogy eltapossam a kígyót
 
2012. április 10. kedd, 20:45
Én vagyok a te szeretett Édesanyád, a Világ Királynője. Én vagyok Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás, Édesanyja Jézusnak, aki testben jött el.
Gyermekem, Szeplőtelen Szívem győzelmének ideje közel van.
Az idő egyre közeledik számomra, hogy eltapossam a kígyót. De addig a napig, amíg a sátán és az ő démonai a vadonba nem lesznek vetve, még sok zavar fog kitörni a földön.
Azok számára, akik hisznek Fiamban, ez egy gyötrelmes időszak lesz. A Katolikus Egyház két különböző irányba fogja őket szakítani.
Az egyik fele hinni fogja, kötelességből, hogy követnie kell a Hamis Prófétát, a Pápát, aki XVI. Benedek pápa utódja lesz.
Ő, a fenevad, báránynak lesz öltözve, de ő nem Atyámtól, a Magasságos Istentől származik, és be fogja csapni a szegény lelkeket, köztük a papokat, a püspököket és a bíborosokat is.
Sokan követni fogják őt, és hisznek neki, hogy őt Isten küldte azért, hogy uralkodjon az Ő földi Egyházán.
Sajnos, sok lélek fogja követni az ő tanításait, amely sértő lesz Atyám számára.
Mások – akiket betöltött a Szentlélek, és alázatos lelkek révén megkapták a megkülönböztetés kegyelmét – tudni fogják azonnal, hogy egy csaló ül Róma Templomában.
Az új hamis Pápa már azon mesterkedik, hogy – még mielőtt trónra lép és elfoglalja Péter Székét – bírálja Fiam tanításait. Aztán ő bírálni fog engem, a Boldogságos Istenanyát, és kigúnyolja Társmegváltó szerepemet. 
Gyermekem, szereped még az eddigieknél is nehezebb lesz, mert sok gyermekem nagyon össze van zavarodva. A sértegetések, amelyekkel nap, mint nap szembesülsz, és a gyötrelmek, amelyeket el kell viselned Fiam nevében, fokozódni fognak.
Gyermekem, soha ne félj elmondani a világnak az igazságot.
A Fiam nevében, a lelkek megmentéséért elfogadott testi és a lelki szenvedés erősebbé tesz téged.
Minden erőfeszítést meg fognak tenni – különösen a Katolikus Egyház egyik részlege -, hogy elutasítsák a neked adott üzeneteimet.
Irántam, és szeretett Fiam iránti hűséged és engedelmességed próbára lesz téve, mint eddig még soha. Lehet, hogy ennek következtében eltávolodsz, de ha ez meg is történik, nem fog sokáig tartani.
Imádkozz, gyermekem, Isten valamennyi gyermekéért, akik önhibájukon kívül, belesodródnak a lelkekért folytatott végső küzdelembe.
Mindennek meg kell történnie, mert ez Atyám Könyvében benne foglaltatik.
Minden angyal a Mennyben oltalmaz téged, gyermekem, ebben a némiképp magányos küldetésben.
Mindig gondolj arra, hogy milyen fontos az imádság.
Imádkozz(atok), imádkozz(atok), imádkozz(atok), mert az imádság nélkül, különösen Szent Rózsafüzérem imádkozása nélkül, a sátán el tud távolítani téged (benneteket) Drága Fiam Szent Szavától.
Szintén gondolj(atok) a böjt fontosságára, mert ez  távol tartja a csalót.
Gyermekeim, rendszeres imádság nélkül nehéz lesz nektek Fiam közelében maradnotok.
Soha ne féljetek a jövőtől, gyermekek, mert ha Fiam közelében maradtok, védelem alatt lesztek, és meg fogjátok kapni a szükséges kegyelmeket, hogy felkészítsétek lelketeket és családjaitok lelkét a Béke Új Korszakára, amely oly régen meg lett jövendölve.
Szeretett Édesanyátok
A Világ Királynője
Az üdvösség Anyja

A gyűlölet növekedni fog ellened. Azt fogják neked mondani, hogy ez a munka a sátántól van.

2012. április 11., szerda, 21:20

Drága szeretett leányom, miért van az, hogy néha megkérdőjelezed azokat a kegyelmeket, amelyeket Én neked adtam?

 

Az ajándékot, hogy olvass a lelkekben azért kaptad, hogy meg tudd különböztetni azon szegény lelkek szándékait, akik megpróbálják aláásni Szent Szavamat.

 

Ez az ajándék képessé tesz téged arra, hogy szánalmat érezz az ilyen lelkek iránt, és hogy segíts megtalálni nekik az örök élethez vezető igaz ösvényt; és hogy megszabadítsd lelküket azoktól a gyötrelmektől, amelyeket elviselnek.

 

Ez az ajándék arra is képessé tesz majd téged, hogy azonosítani tudd a hamis prófétákat.

 

Azonnal tudni fogod, hogy ki jön az Én Nevemben, és ki nem.

 

Először a félelem egy rettenetes süllyedő érzését fogod érezni, mert fel fogod ismerni a sátán munkáját. Azonnal tudni fogod, hogy ő mikor van jelen másokban.

 

Amikor ő mások által támad téged, hasonló érzésed lesz ahhoz, mint amikor a gyomrodba rúgnak.

 

Amikor olyan valakivel kerülsz szemtől szembe, akinek a sátán ellopta a lelkét, hányingert fogsz érezni, remegni és szédülni fogsz.

 

Ennek ellenére az Én Szavaimmal fogsz beszélni az ilyen lelkekhez, és olyan erővel, amelyet nem sajátodként fogsz felismerni.

 

Sokan, akik tiszta szívvel jönnek hozzád, érezni fogják Jelenlétem világosságát, amely elárasztja testüket.

 

Lesznek néhányan, akik alázatos szívűek, és mélyen szeretnek Engem, de mégsem fognak Szent Lelkemnek válaszolni, amely elárasztotta lelketeket.

 

Leányom, ez most egy nehéz szakasza a te küldetésednek.

 

A gyűlölet növekedni fog ellened.

 

Azt fogják mondani neked, hogy ez a munka a sátántól van.

 

Nem tudod, hogy a sátán, a csaló hogyan munkálkodik? Hogy arról győzi meg a jó lelkeket, amikor az Én Szavamat mondják, hogy ez nem Tőlem van?

 

Megpróbál meggyőzni másokat a tőle való félelem által, hogy a vele kapcsolatos jellemvonások másokban is jelen vannak.  

 

Ő kétségeket és lelki gyötrelmet okoz a lelkeknek, becsapván őket azáltal, hogy vakká teszi őket az igazságra, és megakadályozza a kegyelmek elfogadását, amelyeket nekik szántam a lelkük megszentelődésére.

 

Azokat támadja a legtöbbet, akik a legközelebb állnak Hozzám.

 

Ide nem csak a látnokok és a próféták tartoznak, hanem azok az igaz lelkek is, akik segítségére szükségem van hadseregem kialakításában.

 

Ez a hadsereg le fogja győzni a sátánt. Ő tudja ezt, és soha nem fogja feladni a lelkekért folytatott keresést.

 

Mégis emlékezz a következőkre: A Sátán nem rendelkezik azzal a hatalommal, amellyel Én rendelkezem. Ő nem tudja legyőzni a Szentháromságot. Ő tehetetlen Édesanyámmal szemben, akinek az a hatalom adatott, hogy megsemmisítse őt. Fél tőle.

 

Azokhoz szólok, akik kételkednek ezen üzenetek által adott Szavamban: kérlek benneteket, kérjétek meg szeretett Édesanyámat, hogy hozzon közelebb titeket Szent Szívemhez.

 

Kérjétek Őt, hogy szent Palástjával borítson be titeket, és részesítsen a gonosz elleni szükséges védelemben.

 

Ne feledjétek: a gonosz tele van gyűlölettel.

 

Amikor ti bármilyen gyűlöletet is találtok a szívetekben, különösen szent Hírnökeim iránt, akkor tudnotok kell, hogy a sátán kísért benneteket, hogy vétkezzetek.

 

Tehát, nektek kérnetek kell Tőlem azokat a kegyelmeket, amelyek erőssé tesznek benneteket.

 

Ne feledjétek, hogy Én soha nem fogok hátat fordítani egyikőtöknek sem, beleértve azokat is, akik gyűlölik hírnökeimet és azokat a lelkeket, akik elutasítanak Engem.

Szeretett Üdvözítőtök,
Jézus Krisztus
A következő pápa, még ha a Katolikus Egyház belső tagjai is választják meg, ő a Hamis Próféta lesz

 
2012. április 12. csütörtök, 11:27
Drága szeretett leányom, még mindig sok ember utasít el Engem a világban, és ez a közvéleménynek is köszönhető.
Oly nagy sötétség ereszkedett le Isten gyermekeire, hogy csak nagyon kevésnek van bátorsága Szent Szavam nyilvános hirdetésére.
A hívőket szóbeli bántalmazások, és rosszindulatú gúny által félemlítik meg, amelyeket el kellene viselniük, ha nyilvánosan beszélnének Szent Szavamról.  
Még a buzgó követőknek is hiányzik a bátorságuk, hogy felálljanak és harcoljanak az országukba bevezetett gonosz törvények ellen, amelyek Atyám Szavának ellent mondanak.
A papok szégyellnek nyilvánosan kiállni Tanításaim igazsága mellett, attól félve, hogy kiközösítik őket.
Most – jobban, mint eddig–úgy találják, hogy hangjukat lehetetlen meghallani néhány rendtársuk gonosz bűnei szégyene miatt, amelyet el kell viselniük.
Amikor egy bátor szent szolga úgy dönt, hogy feláll és megvédi tanításaim igazságát, akkor ők rettenetesen szenvednek. Őket a tolerancia, az együttérzés és a szeretet hiányával vádolják, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának hiányával.
Ti látjátok, gyermekeim, hogy Tanításaim igazságait, amelyet Szent Szolgáim mondanak ki, hazugságként kezelik.
A hazugságok, – a kiforgatott változatai annak az igazságnak, amelyeket a Szentírás foglal magába – az igazság helyett kerülnek bemutatásra.
A sátán nagyon sok lelket szerzett meg magának – beleértve a vezetőket is Egyházamon belül-, amely azt jelentette, hogy sok ártatlan embernek most nehezére esik hűséget fogadnia Szent Akaratomnak.
Mennyire félreállítottak és félretoltak Engem, engedvén hogy a hazugságok – amelyeket Szent Szolgáim elméibe ültettek – a nagy többség által el legyenek fogadva.
Ezek a gonosz hazugságok ezeken is túltesznek.
Szentírásom igazságai, amelyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, sok Egyházam értelmezte.  Oly sok változat létezik, melyeknek mindegyike az emberi értelmezésen alapszik.
Az Én szeretett XVI. Benedek Pápám, az utolsó igaz pápa ezen a Földön.
A Római Péter, az Én Péterem, az eredeti apostol, a Mennyországból fog uralkodni Egyházam fölött, Örök Atyám parancsnoksága alatt. Aztán, amint Második Eljövetelemkor majd uralkodni jövök, ő fogja kormányozni Isten minden gyermekét, amikor minden vallás Egy, Szent Katolikus és Apostoli Egyházzá egyesül.
Én csak az igazságot mondom, leányom.  
Figyelmeztetnem kell benneteket, hogy most sok önjelölt próféta fog megjelenni, akik ellent mondanak azon Szent Szavamnak, amelyet neked, a végidők igaz prófétájának adok.
Először arról győzik meg majd a híveket, hogy szavaik Tőlem valók.
Szavaik gondosan lesznek kiválogatva, és jelentésük homályos lesz, és kissé zavaró. Sokan nem törődnek ezzel a gyengeséggel, és elfogadják majd üzeneteiket, mert úgy tűnik, hogy összhangban vannak a Szentírással.
Amikor sok lélek lesz már elcsábítva, megkezdődik a támadás.
Ők, leányom, azért lettek küldve, hogy felkészítsék Isten gyermekeit a következő pápa elfogadására, aki szeretett Helytartóm, Benedek Pápa után következik. Ez a pápa, még ha a Katolikus Egyház belső tagjai is választják meg, a Hamis Próféta lesz.
Az ő választói báránybőrbe bújt farkasok lesznek, akik titkos tagjai a szabadkőműveseknek, és a sátán által vezetett gonosz csoportnak.
Ilyen módon próbálja a sátán elpusztítani Egyházamat.
Sajnos ő, ez a Hamis Próféta, sok követőt fog magához vonzani. Azokat pedig, akik ellenszegülnek neki, üldözni fogják.
Addig szaladjatok gyermekeim, amíg csak tudtok. Mondjatok ellent azoknak a hazugságoknak, amelyek azok által kerülnek bemutatásra, akik megpróbálnak meggyőzni benneteket a Hamis Próféta valódiságáról.
Legyetek erősek. Maradjatok hűségesek Hozzám, Jézusotokhoz. Soha ne kételkedjetek Szent Szavamban.
A Jelenések Könyve, Isten igaz szava. Nem hazudik.
Még nem minden benne lévő titok ismert számotokra. Én, az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül, az egészet ki fogom nyilatkoztatni számotokra, bár az igazságot hevesen fogják támadni, és eretnekségnek fogják tartani.
Ne feledjetek el egy fontos leckét. Az Én időmben a Földön, amikor először jöttem, Szavamat eretnekségként kezelték.
Szavamat, melyet most adok nektek, Második Eljövetelemkor hasonlóan fogják kezelni a hívők, beleértve felszentelt Szolgáimat is, akik Egyházamat képviselik a Földön.
A sátán sok lelket fog feláldozni, hogy teljesítse utolsó sóvárgását: hogy a legnagyobb szívfájdalmat okozza.
Biztosak lehettek abban, hogy az Általam alapított Katolikus Egyház, amely szeretett Péter Apostolom kormányzása alá volt helyezve, a végidők legnagyobb szenvedését fogja elviselni.
Legyetek résen minden időben. Kérlek benneteket, mondjátok a Keresztes Imahadjárat 44. imáját: „Erő, hogy megvédjem hitemet a Hamis Prófétával szemben.

Drága Jézusom, adj erőt, hogy a Te tanításaidra összpontosítsak, és hogy a Te Szent Szavadat hirdessem minden időben
Soha ne engedj engem ama kísértésbe, hogy bálványozzam a Hamis Prófétát, aki megpróbál majd úgy fellépni, mint Te
Erősítsd meg az Irántad való szeretetemet
Add nekem a megkülönböztetés és a tisztánlátás kegyelmét, hogy soha ne tagadjam meg a Szent Bibliában lévő igazságot, függetlenül attól, hogy mennyi hazugságot mutatnak be nekem, arra buzdítva, hogy fordítsak hátat a Te igaz szavadnak
Ámen.”

Az igazság meg van írva a Szentírásban.
A Jelenések Könyve nem nyilatkoztat ki mindent, mert csak most jövök el Én, az Isten Báránya, hogy felnyissam a könyvet, hogy lássa a világ.
Nem bízhattok semmilyen emberi értelmezésben az ezer évet illetően.
Nektek csak Isten szavában szabad bíznotok.
Szeretett Jézusotok

Megannyi, a pokol létezését tagadó hazugság lesz a keresztények veszte
 
2012. április 14. szombat; 15:27
Drága, szeretett leányom, függetlenül attól, mennyire nehéz a fizikai szenvedésed, fel kell ismerned, hogy amint ez egyre intenzívebb lesz, ugyanúgy érzek Én is.
A te szenvedésed csupán töredéke az Én saját szenvedésemnek.
Egyesülve Velem tudni fogod, hogy az általad tapasztalt minden egyes fájdalommal és belső lelki sötétséggel meg fogod ismerni a kínt, melyet Én elszenvedek az emberek bűnei miatt.
Sokan tévesen azt hiszik, hogy az Én szenvedésem a Kereszten kezdődött, és ott is ért véget.
Szenvedésem addig nem fog véget érni, amíg Isten valamennyi gyermeke szeretetben és harmóniában nem egyesül Atyám Új Paradicsomában, ahol nem létezik majd bűn.
Nem számít, hogy mennyi embernek  beszéltek  Létezésemről, Engem továbbra is gyűlölnek.
A hívők között, habár elfogadnak Engem, Tanításaim csak az ő saját feltételük szerint elfogadottak.
Sokan fognak szeretettel és kedvesen bánni másokkal, de csakis akkor, ha azok, akiknek felajánlják ezt az ajándékot, egyetértenek  az ő saját ideológiájukkal.
Például sokan fogják elítélni a bűnösöket, miközben kedvességet kellene mutatniuk feléjük és imádkozniuk kellene értük. Ehelyett példát kell(ene) mutatniuk.
Néhányan megvetést fognak zúdítani másokra, ahelyett, hogy szeretetet mutatnának, amint az elvárható tőlük, mint keresztényektől.
Soha ne ítéljetek el másokat, még akkor sem, ha nem értetek velük egyet, mivel ehhez nincs jogotok. Csak Istennek van joga másokat megítélni, senki másnak nincs.
Miközben sok hívő továbbra is tisztelettel adózik Nekem, ezt mégis saját feltételeik szerint fogják tenni.
Néhányan szükségét fogják érezni annak, hogy testvéreiktől elkülönüljenek, megmutatván ezzel a világnak, mennyire szakavatottak is ők a spirituális dolgokban. Majd saját értelmezésüket fogják alkalmazni arra vonatkozóan, hogy valójában mit is jelent Irgalmasságom.
Hányszor hallottátok már, hogy Isten mindenekfelett irgalmas? Hogy Ő olyannyira irgalmas, hogy mivel Ő mindenkit szeret, ezért sosem ítélné el őket?
Hogy Ő sosem küldene egyetlen lelket sem a pokolba?
Bizony ez hazugság. Megannyi, a pokol létezését tagadó hazugság lesz a keresztények veszte.
Az emberek saját magukat ítélik pokolra. Nem Én helyezem őket oda. Ők választják azt, azzal, hogy nem hajlandók hátat fordítani a halálos bűnnek.
Illetve, hogy nem fognak megbocsátást keresni, vagy bűnbánatot mutatni. Ez veszélyes gondolkodás, és minden kereszténynek kötelessége figyelmeztetni másokat a pokol veszélyeire.
Oly sokan, köztük azok is, akik megtagadják gyermekeiktől a keresztség szentségét, úgy beszélnek, mintha a bűn már nem számítana.
Ők azt hiszik, hogy minden bűn megbocsátást fog nyerni. Ez nem igaz.
Minden bűn megbocsátást nyerhet, függetlenül attól, mennyire fekete az a bűn, de csak abban az esetben, ha a bűnös keresi a megbocsátást.
Én most a Mennyekből szólok hozzátok, hogy felkészítsem Isten valamennyi gyermekét Második Eljövetelemre, és mit találok?
Börtönfalak mögül Beszélek hozzátok,  egy cellából, ahová taszítottatok Engem, mert nem vagytok hajlandók hinni abban, hogy Én szólhatok hozzátok ily módon.
Ó, mennyire megbántotok Engem!
Ti, akik életeteket Nekem szentelve töltöttétek, és akik tájékozottak vagytok Szentírásomat illetően, ám akik most mégis elutasítotok Engem, nektek a következőt mondom.
Rám vonatkozó elutasításotok gyötrelmet és nagy szomorúságot fog hagyni bennetek most, mikor majd az igazság feltárul előttetek.
Mert akkor felismeritek majd a lelkeket, akiket eltaszítottatok, mikor szükségem volt segítségetekre, az ő megmentésükhöz.
Milyen csalódott sírásra késztettek Engem vakságotokkal, melyet alázatosságotok hiánya okoz.
Kételkedtek Szent Szavamban (Üzenetemben), mikor be  kellene fogadnotok, és meg kellene ragadnotok azt, mert fuldokló lelkek vagytok,  szívetekben nagylelkűség híján.
Könyörögve kérlek benneteket, válaszoljatok Hívásomra.
Szeretett Jézusotok
Az Emberiség Megváltója
Az Én maradék Egyházam az a két tanú, akikre a Jelenések Könyve utal
 
2012. április 15., vasárnap, 19:16
 
Drága szeretett leányom, tisztában vagyok azzal, hogy ezek közül az üzenetek közül néhánynak nem sok értelme lesz számodra, de neked meg kell bíznod Bennem, és tudnod kell, hogy Nekem ki kell nyilatkoztatnom a Jelenések Könyvének a tartalmát, hogy a lelkek megtudják, mire számíthatnak ezekben az időkben.
A kicsinyhitűekhez szólok, akik elfogadják a neked, ezen prófétának adott Szavamat: tudnotok kell, hogy az alázat és a vágyakozás, amely az Irántam való tiszta szeretetből született, közelebb hozott benneteket Szentséges Szívemhez.
Ti vagytok az Én maradék Egyházam. Ti vagytok az Egyház, amelyre a Jelenések Könyve utal.
Ti vagytok az asszony szüleménye, aki fiúgyermeket szült, és akit kiűztek a pusztába, ahol majd el lesztek különítve, de majd egyként egyesülni fogtok, hogy hirdessétek Szent Szavamat, és hogy az Evangélium igazságát prédikáljátok.
Az asszony az Én igaz Egyházamat szüli, az Én hűséges nyájamat, amelyet a Hamis Próféta nem tud majd félre vezetni.
Benneteket, az Én Egyházamat, 1260 napra a pusztába fognak űzni, ahol majd menedéket találtok. De a Szentlélek ajándéka által, Szeretetem gyümölcsével fognak táplálni benneteket.
Az Én Keresztény Egyházam hűséges tagjai lesznek azok – beleértve felszentelt szolgáimat és mindazon követőimet is -, akik elutasítják a Hamis Prófétát, és akiknek egyben kell tartaniuk Egyházamat.
Ti titokban fogtok tisztelni Engem, mert a Hamis Próféta uralma alatt a Szentmise a felismerhetetlenségig meg fog változni.
Ti vagytok az Én igaz követőim, és a Mennyország minden kegyelme kiárad értékes lelketekre.
Mennyire szeretlek benneteket gyermekeim, és ti mennyire enyhítitek Szenvedéseim! De mennyi fájdalom van a Szívemben azon követőim miatt, akik nem lesznek hajlandóak hallgatni Rám.
Ők, a Hamis Próféta hálójába kerülnek, a sötétségbe, és Én nem tudom megmenteni őket.
Saját akaratuk által arcul fognak ütni Engem.
Maradék Egyházamnak terjesztenie kell az Igét a többi gyermekem számára, beleértve azokat is, akik egyáltalán nem ismernek Engem.
Nektek, az Én Maradék Egyházamnak, hirdetnetek kell próféciáimat és Szent Szavamat azoknak, akik nem keresztények, vagy akik nem ismerik a Tízparancsolatot.
A ti feladatotok annak biztosítása, hogy olvassák és megértsék a Szent Bibliát.
Rajtatok fog múlni, hogy tájékoztassátok a világot a Jelenések Könyvében található pecsétek teljes jelentéséről, melyeket az Irgalmasság Máriáján keresztül nyilatkoztatok ki.
A Két Tanú a Jelenések Könyvéből:
Ti, követőim, egyike vagytok annak a Két Tanúnak, amelyekre a Jelenések Könyve utal, és akiket a Mennyország védelmezni fog.
Szavamat, mint egy hullát félredobhatják, amelyet nektek, a Maradék Egyházamnak adok, de az Én Szavam sohasem fog megsemmisülni.
A két tanú közül a második, a zsidók lesznek.
A két gyertyatartó: az Én Keresztény Egyházam, a hagyományos és az igaz Egyház, és azok a követőim, akiket a Hamis Próféta majd félre fog állítani.
A két olajfa: Izrael Ó és Új Jeruzsáleme.
Ők, a zsidók, tudni fogják végre, hogy Én vagyok a Messiás, az igazságról szóló prédikálásaikat pedig szintén elvetik majd, és a Hamis Próféta meg az Antikrisztus kidobják őket, hogy elrothadjanak, akár egy hulla. De ez a választott nép most sem fog elpusztulni.
Mindkettő legyőzöttnek fogja magát érezni, de ez nem így lesz, mert ti fogjátok megalkotni a többi vallással egyetemben az Igaz Egyházat, az Új Jeruzsálemet, amely a hamuból fog felemelkedni.
Ti túl fogjátok élni a szörnyű monarchiát, amely a Hamis Próféta és az Antikrisztus vezetése alatt keletkezik, akik majd mindketten a tüzes tóba vetetnek, ami maga a Pokol.
Ez az üldöztetés nem fog sokáig tartani, és ti nagy erőt fogtok kapni, és védelemben fogtok részesülni.
Segítséget fogtok kapni, és sok vezető fog közületek kiemelkedni, hogy átvezessenek benneteket ezen az időszakon.
Sokan közületek szentek lesznek az Én Új Paradicsomomban, és mivel segítettek Maradék Egyházam felépítésében a Földön, az Új Ég és Föld idején, amely Második Eljövetelem után jelenik meg, együtt fognak uralkodni Velem.
Azoknak közületek, akik nem Velem tartanak, egy nagyon rövid döntési idő lesz adva.
Ti vagy a Hamis Prófétához fogtok tartozni, és Ellenem lesztek, vagy Mellém álltok.
Ha az elsőt választjátok, akkor a lelketeket ellopja majd a Csaló. Keményen hangzik, de ez az igazság.
Jelenlétem bizonyítékát Isten minden gyermeke meg fogja kapni a Nagyfigyelmeztetés alatt.
Imádkozzatok, hogy elfogadjátok majd az igazságot, hogy ezt követően már ez, hogy: „Én vagyok a ti szeretett Jézusotok, aki az égből hív benneteket, szemeitek megnyitására, hogy látni tudjatok, és hogy úgy tudjatok hallgatni, hogy hallani is tudjatok” – mielőtt még túl késő lenne.

Szeretett Jézusotok

a
A bejegyzés kategóriája: Maria Divine Mercy
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.