Augusztus

2007. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma is a megtérésre hívlak benneteket. Gyermekeim, az életetek Isten jóságát tükrözze, s ne a gyűlöletet és a hitetlenséget. Imádkozzatok, gyermekeim, hogy az imádság legyen az életetek. Így találjátok meg a békét és az örömöt, amit Isten azoknak ad, akiknek nyitva áll a szívük szeretete előtt. Ti pedig, akik távol vagytok Isten irgalmától, térjetek meg, nehogy Isten süket legyen az imátokra, és túl késő legyen. Ezért, ebben a kegyelmi időben térjetek meg, és Istent tegyétek az első helyre életetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2008. augusztus 2.
“Drága gyermekek! Hozzátok való jövetelem által, láthatóvá válik köztetek Isten nagysága és megnyílik az út Istennel az örök boldogság felé. Ne érezzétek magatokat gyengének, magányosnak, elhagyatottnak. Hittel, imával és szeretettel kapaszkodjatok fel az üdvösség hegyére. A szentmise a legmagasztosabb és legerősebb kifejezése imádságotoknak, ez legyen lelki életetek középpontja. Higgyetek és szeressetek gyermekeim. Ebben segítenek nektek azok is, akiket Fiam kiválasztott és meghívott. Nekik különös módon, és nektek is adom édesanyai áldásomat. Köszönöm nektek.”
Medjugorje, 2008. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma is a személyes megtérésre hívlak benneteket. Legyetek ti azok, akik megtérnek és az életükkel tanúságot tesznek, szeretnek, megbocsátanak, és a Feltámadott örömét viszik ebbe a világba, ahol Fiam meghalt és ahol az emberek nem érzik szükségét annak, hogy őt keressék és felfedezzék az életükben. Ti imádkozzatok, és legyen a ti reményetek a remény azok szívének is, akiknek nincs Jézusuk. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2009. augusztus 2.
Drága gyermekek! Azért jövök hozzátok, hogy anyai szeretetemmel megmutassam nektek az utat, amelyen járnotok kell, hogy Fiamhoz hasonlóvá váljatok, és ezáltal közelebb kerüljetek Istenhez, és kedvesebbek legyetek számára. Ne utasítsátok el szeretetemet. Ne mondjatok le az üdvösségről és az örök életről e világ múlandó és hiábavaló dolgai miatt. Köztetek vagyok, hogy vezesselek benneteket és édesanyaként figyelmeztesselek titeket. Jöjjetek velem!
2009 augusztus 25.
Drága gyermekek! Ma újra a megtérésre hívlak benneteket. Gyermekeim, nem vagytok eléggé szentek és nem sugározzátok a szentséget mások felé. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és munkálkodjatok személyes megtéréseteken, hogy Isten szeretetének jelévé válhassatok mások számára. Veletek vagyok, és az örökkévalóság felé vezetlek benneteket, amelyre vágyakoznia kell minden szívnek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Medjugorje, 2010. augusztus 2. Mirjana által kapott üzenet

“Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy velem együtt kezdjétek el építeni a Mennyek Országát a szívetekben. Feledkezzetek el saját dolgaitokról, és Fiam példája által vezetve, Isten dolgairól gondolkodjatok. Mit vár Ő tőletek? Ne engedjétek meg, hogy a Sátán a földi boldogság útjait nyissa meg előttetek, az utakat, amelyeken nincs jelen a Fiam. Gyermekeim, ezek hamisak és rövid ideig tartanak. Fiam az, aki Van. Az örök boldogságot és békét kinálom nektek, az egységet Fiammal, Istennel, az Isten Országát. Köszönöm nektek.”

Medjugorje, 2010. augusztus 25-én
“Drága gyermekek! Ma is nagy örömmel szeretnélek újra hívni benneteket: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Ez az idő legyen számotokra a személyes imádság ideje. Találjatok helyet a nap folyamán arra, hogy összeszedettségben örömmel imádkozzatok. Szeretlek benneteket és megáldalak mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. augusztus 2.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy a Szentlélek által újjászülessetek az imában és új néppé váljatok Fiam mellett. Egy néppé, amely tudja, hogy ha elveszíti Istent, önmagát veszíti el. Egy nép, amely tudja, hogy a szenvedések és megpróbáltatások ellenére, Istennel biztonságban van és megmenekül. Arra hívlak benneteket, hogy gyűljetek össze Isten családjában, és erősödjetek meg az Atya erejében. Egyedül nem állíthatjátok meg a rosszat, amely uralni és lerombolni akarja a világot. De Isten akarata szerint, mindannyian együtt Fiam oldalán, mindent megváltoztathattok és meggyógyíthatjátok a világot. Hívlak benneteket, hogy teljes szívetekből imádkozzatok pásztoraitokért, mert őket választotta ki a Fiam. Köszönöm nektek.“

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. augusztus 25.

“Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és böjtöljetek a szándékaimra, mert a sátán szeretné megsemmisíteni tervemet. Itt kezdtem el, ezzel a plébániával és meghívtam az egész világot. Sokan válaszoltak, de óriási azok száma, akik nem akarják meghallani, sem elfogadni hívásomat. Ezért ti, akik IGENT mondtatok, legyetek erősek és elszántak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”Isten az ő végtelen szeretetében teremtette a világot, minden alkotását és teremtményeinek koronájaként, szeretetének csúcspontjaként megteremtette az embert. Azt akarta, hogy az ember együttműködjön vele csodálatos művében. Ezt megerősíti a Biblia is. „Az Úr Isten ugyanis megalkotta a földből a föld minden állatát és az ég összes madarát, és odavezette őket az emberhez, hogy lássa, minek nevezi el őket – mert minden élőlénynek az lett a neve, aminek az ember elnevezte. Meg is adta az ember a maga nevét minden állatnak és az ég összes madarának és a föld minden vadjának” (Ter 2, 19-20). Isten teremt, az ember pedig nevet ad a teremtményeknek. Kezdetben minden harmonikus volt, béke töltött be mindent, rend és kölcsönös bizalom uralkodott. És akkor, ahogy a Bölcsesség könyve írja: „A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál”(Bölcs 2,24).

Az ember Isten képmására teremtetett és függ az Ő Teremtőjétől. ősszüleink megkísértettek az ördögtől, visszaéltek szabadságukkal és nem engedelmeskedtek Isten parancsának. Ezután már minden bűn Isten iránti engedetlenség és jóságába vetett bizalom hiánya.
Isten egyetlen hibája, hogy mindent szabadságban és szeretetben teremtett. És azt szeretné, hogy az ember szabadságban és szeretetben mindig újra és újra közeledjen hozzá, higyjen benne és engedelmeskedjen szavának és parancsainak. Isten, attól kezdve, hogy megteremtette az embert, nem felejtette el őt, és nem is hagyta el. Az üdvtörténetben láthatjuk, hogy Isten mindig elsőként lép és keresi az embert. Szeretet és barátság szövetséget kötött az emberrel, hogy megmutassa neki mennyire szereti *t. És amikor ez az ember nem bízott benne, halálba küldi Fiát, hogy ily módon mutassa meg neki, mennyire mellette áll.
Napjainkban Isten buzdít, hív, figyelmeztet és beszél hozzánk Fiának, Jézusnak Édesanyja által. Édesanyai üzenetéből kiolvashatjuk Isten végtelen jóságát és szeretetét. A jó és a rossz közötti harc ma sem szűnt meg. A Szűzanya ahogyan az elmúlt harminc évben, úgy ebben az üzenetében is figyelmeztet bennünket a sátán álnokságára, aki meg akarja semmisíteni Isten tervét Medjugorjéban. Szabadon eldönthetjük, hogy melyik oldalra akarunk állni. A Szűzanya Édesanyaként nagyon amellett van, hogy Istenéi legyünk és maradjunk. Ezért utat mutat számunkra és eszközöket kínál fel a harchoz.
*Imádkozzatok és böjtöljetek a szándékaimra* mondja nekünk Szűz Mária. Annyiszor hallottunk már e szívéből fakadó szavakat, de Ő újra megismétli azok miatt, akik nem hallották vagy, akik már hallották, hogy még erősebben és határozottabban éljék meg üzeneteit.
Az egész egyház történelem folyamán azt látjuk, hogy Isten kiválaszt konkrét személyeket, népeket és helyeket terve megvalósítása érdekében. Így a Szűzanya is konkrét látnokokat választott ki, konkrét plébániát és helyet édesanyai tervének megvalósításához. Az ő tervei Isten tervei, mert betelt Istennel és egész lényével Isten felé fordult.
Nem fél megemlíteni a sátánt, mint olyan valakit, aki megosztani, megsemmisíteni, tönkre tenni akarja mindazt, ami isteni az emberben, az egyházban és a világban. Szűz Mária jól tudja, hogy nem végtelen a sátán hatalma és imádsággal és böjttel legyőzhető. Ezáltal valóra válhat Isten terve, jelenései által, melyek immár harminc éve tartanak.
Ne legyünk süketek az édesanyai szóra, váltsuk életté, mert így teljesítjük Isten akaratát életünkben és ebben a világban.
Könyörögjünk
Szűz Mária, harminc év óta hallgatjuk szavaidat, melyeket imádságként küldtél nekünk. Könyörögd ki számunkra Édesanyánk azt a kegyelmet, hogy szívünk hasonlóvá váljon a Te szívedhez. Kérlek, adj olyan szívet, mely úgy képes felismerni és meghallani Isten hangját, ahogyan te hallottad Názáretben. Te egész életedet két szóra alapoztad: Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint. Imádkozd ki számunkra Édesanyánk azt a kegyelmet, hogy komolyan vegyük üzeneted szavait, hogy ezáltal megtapasztalhassuk az élet teljességét, melyet Isten nekünk szeretne ajándékozni. Édesanyánk, aki kegyelemmel teljes vagy, ne engedd elhinnünk, hogy a sátán erősebb Istennél. Sohase engedd, hogy megtörjünk és feladjuk az imádságot, Istennek és az * akaratának való önátadásunkat. Könyörögd ki számunkra, hogy erősek és elszántak legyünk Istennek való önátadásunkban. Ámen.
fra Ljubo Kurtovi*
fordította: Sarnyai Andrea
*Medjugorje, 2012. augusztus 2.* Drága gyermekek ! Veletek vagyok, és nem adom fel. Szeretnélek megismerteteni benneteket Fiammal. Szeretném, hogy a gyermekeim velem legyenek az örök életben. Szeretném, hogy megérezzétek a béke örömét, és örök üdvösségetek legyen. Imádkozom azért, hogy legyőzzétek az emberi gyengeséget. Kérem Fiamat, hogy adjon nektek tiszta szívet. Drága gyermekeim, csak a tiszta szívek tudják, hogyan hordozzák a keresztet, és hogyan hozzanak áldozatot a bűnösökért, akik megbántották a Mennyei Atyát, és akik ma is megsértik Őt, anélkül, hogy megismerték volna. Imádkozom azért, hogy felismerjétek az igaz hit világosságát, amely csak a tiszta szív imájából fakad. Akkor mindazok, akik a közeletekben vannak megérzik majd Fiam szeretetét. Imádkozzatok azokért, akiket Fiam kiválasztott, hogy az üdvösség útján vezessenek benneteket. Legyen zárva a szátok minden ítéletre. Köszönöm nektek.
Medjugorje, 2012. augusztus 25.

Drága gyermekek! Ma is reménnyel a szívemben imádkozom értetek és hálát adok a Magasságbelinek mindnyájatokért, akik szívből megélitek üzeneteimet. Adjatok hálát Isten szeretetének, hogy mindnyájatokat szerethetlek és Szeplőtelen Szívem által a megtérés felé vezethetlek. Nyissátok meg szíveteket és döntsetek a szentség mellett és a remény örömet fog szülni szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Égi Édesanyánk 2013. augusztus 2-i üzenete és video felvétele

“Drága gyermekek!
Ha teljes bizalommal megnyitnátok felém a szíveteket, mindent megértenétek! Megértenétek, hogy milyen nagy szeretettel hívlak benneteket, mekkora szeretettel szeretnélek megváltoztatni, boldoggá tenni titeket, és mekkora szeretettel szeretnélek Fiam követőivé tenni benneteket és Fiamban teljes békét adni számotokra. Megértenétek édesanyai szeretetem határtalan nagyságát. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, mert az ima által növekszik a hitetek és születik meg a szeretet, mely által a kereszt sem lesz elviselhetetlen, mert nem egyedül hordozzátok. A Fiammal való közösségben dicsőítsétek meg a Mennyei Atya nevét. Imádkozzatok, imádkozzatok a szeretet ajándékáért, mert a szeretet az egyetlen igazság – mindent megbocsát, mindenkinek a szolgálatára van és mindenkiben meglátja a testvért! Gyermekeim, apostolaim, nagy a Mennyei Atya bizalma, amelyet általam, szolgálója által adott nektek, hogy segítsetek azoknak, akik nem ismerik Őt, hogy kibéküljenek Vele és kövessék Őt. Ezért a szeretetre tanítalak benneteket, mert csak akkor tudtok válaszolni Neki, ha szeretet lesz bennetek. Újra hívlak benneteket, szeressétek pásztoraitokat és imádkozzatok, hogy ebben a nehéz időben vezetésük által megdicsőüljön Fiam neve. Köszönöm nektek!”


http://medjugorje-info.com/hr/vijesti/medjugorje/84-vijesti/video-gospino-ukazanje-vidjelici-mirjani-02-08-2013

Medjugorje, 2013. augusztus 25.

Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket. Minden nap vetek és a megtérésre hívlak benneteket, hogy ima, béke, szeretet, búzaszem legyetek, amely meghalva százszoros termést hoz. Drága gyermekeim, nem szeretném, ha amiatt bánkódnátok, amit megtehettetek volna, de nem tettétek. Ezért gyermekeim új lelkesedéssel mondjátok: “Jel szeretnék lenni mások számára”. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Drága Imacsalád!

Hogy a Béke Királynője már 33. éve velünk van, Isten ajándéka. Ő ezt az igazságot hangsúlyozza, és kegyelemnek nevezi, és az Ő közbenjárásának nagy célja van: a mi megtérésünk. A Katolikus Egyház megtértjei és szentjei a Szűzanyában segítőjüket és közbenjárójukat tisztelik. Idén augusztusban hazánk szentélyeiben, és népünknek megmutatta erejét, amely ellenállíthatatlanul összegyűjtött minket.

Mindenkinek megvolt a maga fogadalma, igénye, imája és hálaadása. A papok órákat töltöttek gyóntatással, segítve és szolgálva Isten irgalma asztalától a szenvedő, meggyötört testvéreket. Minden gyónás segítség a megtérés útján. A mennybe fölvett Nagyboldogasszony oltalma alatt történik mindez.

Minden boldogság a nagy kegyelmi magvetésből van, mert sosem lehetett hallani, hogy valakit elhagyott, aki hozzá folyamodott és közbenjárásáért könyörgött. Az Ő szentélyei különleges imahelyek, az igazi ima iskolái, ahol megszólalnak a legkeményebb szívek is. Zarándokolni azt jelenti, mint megtanulni imádkozni Egyházammal. A szent és misztikus arra figyelmeztet minket, hogy imádkozni annyit jelent mint:

„Az észtől való leszállás a szívbe, és ott időt tölteni a jelenlévő és mindentudó Isteni Arc előtt, Aki benned lakozik.” És éppen itt, a mindent tudó Isteni Arc előtt, Aki bennünk lakozik, történik a nagy találkozó, ahol a szív a Szívvel beszélget. És ebben van a Szűzanya szentélyeinek az ereje, és a zarándoklatok látható gyümölcsei. Minden hívő aktívan imádkozik, és hat minden kegyelem növekedésére, a teljes termékenységre. A Szűzanya veti a magot a hirdetett tanítás által is, különösen a szentélyeiben mindanyiunkat ösztönöz. Figyeljük meg a gyalogos zarándokokat, akik hosszú utat tettek meg imában, áldozatban és állandó önuralomban. Ismerünk másokat, akik kilenceddel, böjttel készítették elő szívüket az Anyával való találkozásra. A leggyakrabban az történik, ami szent Ágostonnal, aki figyelmesen nézte a szenteket és vértanúkat, és bátran azt mondta önmagának: Ha olyan soknak és soknak sikerült, akkor teneked miért ne sikerülne, Ágoston?

Ez az a pozitív és kegyelmi jel, melyet mindenki életével másoknak mutat. A bölcsek azt tanítják, hogy a szavak elszállnak, de a példák vonzanak. Jézus habozás nélkül, hasonlóképpen Szent Pál, személyes példaadásukkal rámutattak életükkel:- ti is hasonlóképpen cselekedjetek – mondja Jézus.

Ezért kötelességünk néznünk és megismernünk az Urat és a szenteket kiimádkozva a kegyelmet, amíg a tékozló fiú magába nem száll és mondja: „Megyek Atyámhoz.”

Az ünnepek és szent helyek számunkra a gyógyintézetek, ahol otthagyjuk régi szokásainkat, vétkeinket, és elkezdjük új életünket az Úrral. Minden ünnep és találkozások Medjugorje –ban ezen a nyáron a Szűzanyával és az Egyházzal voltak. A fiatalok az Ifjúsági Találkozóról és Anyjuktól felvilágosodva, meggazdagodva, új tapasztalatokkal és új kezdettel tértek haza.

Felismerhető náluk az a friss elhatározás: – Jel akarok lenni másoknak –A mi feladatunk, mint a Béke Királynő imacsaládjának, kísérni a fiatalokat és zarándokokat idejövetelükkor és visszatértükkor is.

Egyik sem közülük egy szám, vagy turista, vagy kíváncsiság, hanem jel és adomány számunkra és az Egyháznak. Szükséges, hogy mindenki megnyissa szívét és hallja a szót, hogy újra minden szív lelkesedéssel mondja: – Jel akarok lenni mások számára! Példa akarok lenni másoknak!

Amíg vannak, akik Medjugorje – t és a Szűzanya jelenlétét kihasználták a maguk javára, házuk építésére és a „vendégek” központjának, hogyan beszélhetünk zarándokokról. Mások elvesztek a tömegben, amely mint egy megáradt folyó naponta árad, és egyre nagyobb. Figyelve a sokaságot, nem tanúskodnak semmi pozitívról, hogy elvezetnék őket Jézushoz, megmutatnák a Szűzanyát, hanem átengedik őket a vadászoknak haszonként, minden zarándok a szemükben alkalom a haszonra.

Így Medjugorje egyeseknek áldás, és a világ új evangelizációja, másoknak vásár és anyagi haszon, valójában kockázatos és kétes vagyon.

Medjugorje – ban meg kell valósítani Jézus parancsát: „Ti adjatok nekik enni!”Sajnálom a népet. Adjatok nekik, amit keresnek Legyen mindenetek, amire szükségük van, amit keresnek, ami nem adatott meg nekik. Itt minden modern, klimatizált szobák, gazdag vacsorák és különféle borok. A zarándok nem ezt keresi. Ez a Medjugorje – i szállodatulajdonosok kínálata. Ezért meg kell tisztítani a területet, a szent területet, amely terület melege az imától és könnyektől van, és 33 éve megtéréseinek szemtanúja. Ez egyedül csak az ima által lehetséges – megőrizni a zarándokokat és a szent helyeket Medjugorje-ban.

Isten Igéje is erősen figyelmeztet: ” Nem irigylem a bűnösöktől a boldogságot.” Ne irigyeljétek a szállodatulajdonosokat, áldjátok, és ne átkozzátok őket. Nézzetek szívvel segítve a Gospát a teljes megtérésig!

Ebben a hónapban a következő szándékokra imádkozunk:

1.Minden zarándokért, hogy megtalálják Medjugorje – ban amit keresnek, a megtérést és a békét,

hogy ismerjék fel bennük a remény küldötteit, akik azért voltak hozzánk küldve, hogy megmutassák nekik az Anyát, tanúskodjunk róla és az üzeneteiről.

2.Minden Medjugorje – i lakosért, s akik itt élnek. Akik itt dolgoznak, de biztosítással nem rendelkezve a minimálbérért. Akik ezt teszik másokkal, ezek nem barátok, szamaritánusok, de Isten előtt számon lesznek ezért kérve.

3.Minden fiatalért, aki meglátogatta Medjugorje –t és az Anyát, hogy tanúk, lelkes tanúk legyenek.

Minden betegért és a különböző megpróbáltatásokkal és kereszttel terheltekért, hogy megtalálják a reményt, vigaszt és erőt.

 

Jozo Zovko

Mirjana által kapott üzenet 2014. augusztus 2-án:

“Drága gyermekek, azért vagyok veletek, mert, az a küldetésem, hogy segítsek nektek abban, hogy a Jó győzedelmeskedjen, bár ez most lehetetlennek tűnik számotokra. Tudom, hogy sok dolgot nem értetek, ahogyan én sem érettem mindent, amit Fiam mondott, míg mellettem növekedett, de hittem neki és követtem Őt. Ezt kérem tőletek is, hogy higgyetek nekem és kövessetek. Gyermekeim, engem követni azt jelenti: szeretni Fiamat mindenekfelett, szeretni Őt minden emberben, megkülönböztetés nélkül. Ahhoz, hogy ezt megtehessétek újra lemondásra, imára és böjtre hívlak benneteket. Arra hívlak titeket, hogy lelketek élete az Eukarisztia legyen. Arra hívlak benneteket, hogy apostolaim, a világosság apostolai legyetek, akik a világban terjesztik a szeretetet és az irgalmat. Gyermekeim, életetek csak egy szempillantás az örök élet felé. Amikor majd Fiam elé jöttök, Ő látni fogja, hogy mekkora volt a szeretet a szívetekben. Ahhoz, hogy igaz módon terjeszthessétek a szeretetet, kérem Fiamat, hogy a szeretet által ajándékozzon Vele való közösséget, egységet közöttetek, egységet köztetek és pásztoraitok között. Fiam általuk mindig újból nektek ajándékozza magát és megújítja lelketeket. Ezt ne felejtsétek el. Köszönöm nektek.”

 

Marija által kapott üzenet 2014. augusztus 25-én:

“Drága gyermekek! Imádkozzatok szándékaimra, mert a Sátán szeretné megsemmisíteni itteni tervemet és ellopni békéteket. Ezért gyermekeim imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Isten mindnyájatok által munkálkodhasson. Szívetek legyen nyitva Isten akaratára. Szeretlek benneteket és megáldalak titeket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Égi Édesanyánk üzenete 2015. augusztus 2-án Medjugorjéból

Medjugorje, 2015. augusztus 2.
Drága gyermekek, édesanyaként, aki szereti gyeremekeit, látom milyen nehéz időben éltek. Látom szenvedéseteket, de nektek tudnotok kell, hogy nem vagytok egyedül. Fiam veletek van mindenhol. Láthatatlan, de láthatjátok, ha megélitek Őt. Ő az a világosság, amely beragyogja lelketeket és békességet ad. Ő az egyház, akit szeretnetek kell és mindig imádkozni és harcolni érte, de nemcsak szavakkal, hanem a szeretet cselekedeteivel. Gyermekeim, úgy cselekedjetek, hogy mindannyian megismerjék és szeressék a Fiamat, mert az igazság a Fiamban van, aki az Istentől született – az Isten Fia. Ne vesztegessétek az időt túl sok gondolkodással, mert el fogtok távolodni az igazságtól. Egyszerű szívvel fogadjátok szavát és éljétek meg azt. Ha megélitek szavát, imádkozni fogtok. Ha megélitek szavát irgalmas szeretettel szerettek. Szeretni fogjátok egymást. Minél inkább szerettek, annál távolabb kerültök a haláltól. Mindazok, akik megélik Fiam igéjét és szeretnek, azok számára a halál élet lesz. Köszönöm nektek. Imádkozzatok, hogy pásztoraitokban Fiamat láthassátok. Imádkozzatok, hogy bennük Fiamat ölelhessétek át.
Medjugorje, 2015. augusztus 25.
“Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek imádság. Az Istennel való találkozáshoz az ima adjon nektek szárnyakat. A világ a kísértés pillanataiban él, mert elfelejtette és elhagyta Istent. Ezért gyermekeim, ti legyetek azok, akik keresik és mindenek felett szeretik Istent. Veletek vagyok és Fiamhoz vezetlek benneteket, de nektek Isten gyermekeinek szabadságában kell kimondanotok saját IGENETEKET. Közbenjárok értetek és végtelen szeretettel szeretlek benneteket gyermekeim. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


Medjugorje, 2016. augusztus 2-án a Szűzanya üzenete

Drága gyermekek! Eljöttem hozzátok, közétek, hogy átadjátok nekem gondjaitokat, hogy Fiam elé tárjam azokat, hogy közbenjárjak Nála a ti javatokért. Tudom, hogy mindnyájatoknak megvan a saját gondja, saját kísértése, ezért édesanyaként hívlak benneteket; jöjjetek Fiam asztalához. Ő megtöri számotokra a kenyeret, önmagát adja, reményt ad, több hitet, reményt és derűt vár tőletek. Belső harcot kér tőletek az önzés, az ítélkezés és az emberi gyengeség ellen. Ezért én, mint édesanya mondom: Imádkozzatok!, mert az ima erőt ad nektek a belső harchoz. Fiam kiskorában sokszor mondta, hogy sokan fognak szeretni engem és édesanyának hívni. Én itt közöttetek érzem a szeretetet. Köszönöm nektek. Ezzel a szeretettel kérem Fiamat, hogy közületek gyermekeim senki ne térjen haza úgy, ahogyan jött; hogy minél több reményt, irgalmat és szeretetet vigyetek magatokkal; hogy az én szeretet-apostolaim legyetek, akik életetekkel tanúságot tesztek arról, hogy a Mennyei Atya az élet forrása és nem a halálé. Drága gyermekek, újra édesanyaként kérlek benneteket imádkozzatok Fiam választottaiért, az ő áldott kezeikért, pásztoraitokért, hogy minél több szeretettel tudják hirdetni Fiamat és ezáltal megtéréseket elérni. Köszönöm nektek.

Üzenet, 25. augusztus 2016

Drága gyermekek! Ma a menny örömét szeretném megosztani veletek. Ti, gyermekeim nyissátok ki szívetek ajtaját, hogy szívetekben növekedhessen a remény, a béke és a szeretet, amelyet csak Isten ad. Gyermekeim túlságosan kötődtök a földhöz és a földies dolgokhoz, ezért a sátán úgy háborgat titeket, ahogyan a szél a tenger hullámait. Ezért életetek lánca a szívvel való ima és Fiam, Jézus imádása legyen. Neki adjátok át a jövőtöket, hogy Őbenne mások számára öröm, életetekkel pedig példa legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.